en.wikipedia.org/wiki/Black_Obelisk_of_Shalmaneser_III, etc.worldhistory.org, www.express.co.uk

Obelisk byl objeven ve starověkém městě Nimrud v polovině 19. století a nyní je umístěn v Britském muzeu v Londýně. Reliéfní sochy na Černém obelisku poskytují cenné historické informace o vládě krále Šalmanesera III. a o politické a kulturní krajině starověkého Blízkého východu.

Jsou na nich zachyceny výjevy, jak král přijímá tribut od různých sousedních národů, včetně Izraelitů, a také vojenská tažení a lovecké výpravy. Obelisk však poskytuje nejen cenný vhled do politických, kulturních a náboženských zvyklostí starověké asyrské říše, ale i do sporných momentů z Bible.

Cenný výklad Bible

Dle Toma Meyera, profesora biblických studií v Kalifornii, je obelisk mimobiblickým pramenem potvrzujícím přesnost Písma. 2800 let starý monument dokazuje, že Bible je přesná. Jednotlivé archeologické nálezy s jediným známým vyobrazením izraelského krále zmíněného v Písmu mohou dokázat historickou přesnost Bible.

Určité pasáže z Bible jsou už od nepaměti dokazovány, a právě černému obelisku Šalmanesera III. se to podařilo.

Asyrský král vládl v letech 859-824 př. n. l. Jeho obelisk zobrazuje řadu reliéfů a nápisů oslavujících jeho vládu, ale kromě toho ukazuje i nejstarší známé vyobrazení biblické postavy, izraelského krále Jehua. Na dokument o tomto výjevu s Jehuou se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Jediná podobizna izraelského krále

Černý obelisk byl nalezen hluboko pod pískem starověkého asyrského města Kala (Nimrud). Ač měly být na tomto místě vykopávky údajně pozastaveny, vedoucí vykopávek Henry Layard pokračoval v práci, a právě v ten den nalezl Černý obelisk.  

Čtyřboký předmět je leštěný černý kámen, na němž je pět desek s malými obrázky na každé straně. Celkem obsahuje 190 řádků klínového písma napsaného v akkadštině. Písmo je doprovázeno výjevy zobrazujícími lidi a zvířata, která byla králi darována jako pocta, včetně slonů, opic a velbloudů. Na jedné z desek je ale zobrazen i izraelský král Jehua, jakoby klečící před asyrským králem, aby mu vzdal hold.

Na horní a spodní straně reliéfů je dlouhý klínopisný nápis zaznamenávající letopisy Šalmanesera III. Vyjmenovává vojenská tažení, která král a jeho vrchní velitel vedli každý rok. Některé rysy by dokonce dle Wikipedie mohly naznačovat, že dílo vzniklo na objednávku vrchního velitele Dajana-Assura.

V každém případě se tak jedná o jedinou známou podobiznu izraelského krále. Tento mimobiblický objev zmiňující a zobrazující Jehua dle Meyera opět dokazuje, že historická přesnost Bible obstojí i při nejostřejším zkoumání.