Češi a Moravané sdílejí společnou historii a kulturu a mluví stejným jazykem, češtinou. Mezi oběma skupinami však existují výrazné rozdíly, zejména v regionálních zvycích, nářečích a tradicích. Tyto rozdíly byly zkoumány různými způsoby, včetně analýzy DNA, která přinesla překvapivá a zajímavá zjištění.

„V některých státech dokonce genetici ve výsledcích zaznamenali rozdíly i v rámci tak malých skupin, jako jsou obyvatelé různých okresů,“ říká pro Lidové noviny Milan Macek ml. z Fakultní nemocnice v Motole, který řídil přípravu vzorku z České republiky. Podle něj je příčinou rozdílný původ obyvatel Čech i Moravy a velmi usedlý způsob života našich předků.

Nemáme stejné předky!

Jednu z nejvýznamnějších studií o genetických rozdílech mezi Čechy a Moravany provedl tým vědců z Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze. Studie zkoumala genetickou výbavu 488 jedinců z různých oblastí České republiky, včetně Čech, Moravy a Slezska.

Vědci zjistili, že mezi Čechy a Moravany existují významné genetické rozdíly, zejména pokud jde o jejich původ. U Čechů bylo zjištěno vyšší procento germánských a keltských předků, zatímco u Moravanů vyšší procento slovanských předků.

Studie rovněž zjistila, že mezi oběma skupinami existují významné rozdíly v rozložení genetických markerů. Například Moravané měli vyšší procento haploskupiny Y chromozomu R1a, která je spojována se slovanským původem, zatímco Češi měli vyšší procento haploskupiny R1b, která je spojována s germánským a keltským původem.

Může za to migrace

Vědci dospěli k závěru, že genetické rozdíly mezi Čechy a Moravany byly pravděpodobně způsobeny historickými migracemi a způsoby osídlení. Například Moravané mohli být ovlivněni příchodem slovanských kmenů v 6. a 7. století, zatímco Češi mohli být ovlivněni příchodem germánských kmenů v 5. a 6. století.

Jak Macek uvádí, většina obyvatelstva byla dříve pevně svázána s půdou a k migraci docházelo jen v malých skupinách, které v pár příkladech dokázaly vnutit starousedlíkům svou kulturu.

Čechy a Morava ležely odpradávna na křižovatce migračních proudů, proto se u nás protínaly cesty lidí směřujících ze západu na východ i naopak. Naše země se nevyhnuly přílivu obyvatel ze severu ani z jihu.

Migrace ano, ale oblasti se držely pospolu

Genetické rozdíly mezi Čechy a Moravany jsou sice zajímavé, ale je důležité si uvědomit, že nemusí nutně odrážet kulturní nebo jazykové rozdíly mezi oběma skupinami. Češi a Moravané mají společný jazyk a mnoho kulturních tradic a jejich rozdíly jsou především regionálního charakteru. Navíc i sňatky se dříve u nás uzavíraly v drtivé většině mezi lidmi z jediné oblasti, proto se genetické odlišnosti ještě více prohlubovaly.

Na velmi úsměvné video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Pěstujme své tradice

V posledních letech v České republice sílí hnutí za uznání a oslavu regionálních rozdílů, včetně těch mezi Čechy a Moravany. To vedlo ke vzniku regionálních muzeí, festivalů a dalších kulturních institucí, které vyzdvihují jedinečné zvyky a tradice jednotlivých regionů.

Celkově jsou genetické rozdíly mezi Čechy a Moravany fascinujícím aspektem historie a kultury země. I když nutně neodrážejí kulturní nebo jazykové rozdíly mezi oběma skupinami, poskytují cenné poznatky o složité historii České republiky a jejích obyvatel.

www.lidovky.cz, www.stoplusjednicka.cz, www.moravskynarod.cz