Obrozenci jim říkali bručka, liboňka, hlubozník. O jaké hudební nástroje šlo?

Nataša Slánská | 9. 1. 2021

Chtěli byste se naučit hrát na bručku nebo v noci za měsíčního svitu vybrnkávat melodie na strunách liboňky? Tyto názvy hudebních nástrojů vám možná připadají podivné, zato znějí docela česky, což bylo hlavním cílem jejich stvořitelů.  

Snaha o očištění českého jazyka od cizích výrazů sahá až do dob Jana Husa, kterému se nelíbilo, že se mezi Pražany rozmohla móda říkat šiškám knedlíky po vzoru německého Knödel. V době pobělohorské se pak puristé vyhranili i proti slovům převzatým z latiny a řečtiny. Zajídal se jim i výraz "škola", který chtěli nahradit "učnou".

Některé pokusy o zavedení novotvarů do jazyka vyšly, jiné potřebovaly ještě kapku dalšího vývoje - jako například strožok (z německého Strohsack), jemuž se podle barokních puristů mělo říkat "slamotrus", ale později se pro něj ujal méně krkolomný výraz "slamník". (Zdroj: https://www.czechency.org/slovnik/PURISMUS)

Mnohé neologismy však zůstaly jen na papíře. Patřily k nim i nové názvy hudebních nástrojů, jako právě bručka nebo hlubozník (basa), liboňka (loutna), mosazo-strunec nebo bijo-strunec (klavichord - předchůdce klavíru). Ve svém Slováři českém je navrhl uznávaný jazykovědec Jan František Josef Ryvola (1649-1734), který je mimochodem také autorem ryze českého výrazu pro salát - zeleno-chrupka. Pokud jste si chtěli k té hudbě trochu povyskočit, pak jste neměli tancovati (něm. tanzen), nýbrž "otáčně se hejbati". (Zdroj: digilib.phil.muni.cz)

Český cynismus je skvělý, české sebemrskačství už ne, říká Martin Jaroš
Publicistika

Český cynismus je skvělý, české sebemrskačství už ne, říká Martin Jaroš

Na Ryvolovy snahy později navázali obrozenci, kterým se v hudební sféře příčil zejména z němčiny přejatý výraz "klavír". Slova jako břinkoklapka, klapkobřinkostroj nebo libozněna se jim ale prosadit nepodařilo. Pokud ovšem chcete svou mluvu očistit od germanismů, můžete klavíru říkat "křídlo" - to moderní čeština připouští. Pro úplnost ještě dodejme, že pojem "Klavier" vlastně ani není původně německý, ale je odvozen od latinského "clavis" (klíč, klávesa). S jazykem je to zkrátka vždy trochu složitější, než se na první pohled jeví.

Tagy hudební nástroj Jan Hus klavír