Tabulky Tărtăria byly nalezeny v místě, které Nicolae Vlassa, archeolog, jenž na této lokalitě pracoval v roce 1961, nazval "rituální jámou". Spolu s tabulkami zde našel ještě 26 vypálených hliněných model a dvě kykladské alabastrové modly, plus spálené a rozpadlé kosti muže. Toto místo popsal jako magicko-náboženský komplex.

Ačkoli doktor Vlassa myslí, že pohřbený muž byl pravděpodobně obětí, výzkum maďarského doktora Vamose Totha Batora naznačuje, že muž byl nejspíš knězem, který zemřel při požáru a poté byl pohřben s rituálními předměty. Přitom přišel i s teorií, že tabulky Tărtăria jsou psány v maďarštině a věří, že je pak dokáže přečíst.

Jak tabulky vypadají?

Tři tabulky jsou malé (pihých 6,5 cm v průměru) a mají vepsané symboly pouze na jedné straně. Přitom dvě tabulky jsou obdélníkové a třetí kulatá. Na jedné z obdélníkových tabulek je vyobrazena nejasná postava, rohaté zvíře a větev stromu. Archeolog Viassa je interpretuje jako loveckou scénu. Mnohé znaky vyryté na nádobách z Vinče jsou srovnatelné s keramickými značkami z maloasijského keramického zboží, zejména keramiky z Tróje. Na dalších dvou tabulkách jsou pak různé abstraktní symboly jako druh primitivního písma podobného nejstarším piktogramům Sumerů.

Tabulky sice nesou znaky Vinčanské neolitické kultury Turdas-Vinca datované do období 2700 let př. n. l., ale jejich datování je velmi obtížné. Od doby, kdy byly tabulky objeveny, proto vznikají různé interpretace rytin na těchto třech tabulkách. Někteří se domnívají, že rytiny jsou primitivní formou písma, zatímco jiní myslí, že se jedná o piktogramy, náhodné čmáranice, náboženské symboly nebo symboly vlastnictví.

Na nejnovější video o těchto tabulkách se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Neshody a dohady o stáří i nalezení

Datování tabulek z Tărtărie je obtížné ze dvou důvodů. Za prvé stratigrafie vztahující se k jejich nálezu je sporná, a za druhé pak tepelná úprava provedená po jejich nálezu zabránila možnosti přímého radiokarbonového datování.

Tabulky jsou spojeny s Vinčanskou kulturou, proto jedni určují jejich věk kolem roku 5300 př. n. l., což by odpovídalo době, předcházející vzniku piktografického protopísma v Mezopotámii. Zatímco jiní tuto teorii zpochybňují a dokonce si nejsou jisti ani pravostí zprávy o jejich nálezu. Myslí si, že tabulky jsou vnikem z horních vrstev lokality.

A pak je tu třetí skupina badatelů, kteří zpochybňují radiokarbonová data pro neolitickou jihovýchodní Evropu, a myslí si, že tărtărijské znaky souvisejí s mezopotámským proto-písmem, zejména sumerským proto-kuneiformem. Kde je ale pravda?

Odpověď není stále nalezena

Ač teorií je mnoho, zásadnější je fakt, že se dosud neví, jaký druh písemného systému tabulky představují. Jsou tabulky z let zhruba 5500 let př. n. l. a jsou dílem sumerské civilizace? Anebo za nimi stojí civilizace podunajská, či jde o vysoce standardizované symboly, které mají přímočarý tvar srovnatelný s tím, který se projevoval v archaických písemných systémech?

Na dokument se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Podle Wikipedie, pokud jsou symboly skutečně formou písma, pak by písmo v danubické kultuře daleko předcházelo nejstaršímu sumerskému klínopisu nebo egyptským hieroglyfům. Ale všechna tvrzení jsou dosud sporná.

O rozluštění těchto tabulek se v minulosti pokoušelo mnoho badatelů. Jaki Gaber se domníval, že nápisy jsou psány v sumerštině a hovoří o daních. Při dalším pokusu o rozluštění Barath rozpoznal, že tabulky jsou psány v maďarštině, a domníval se, že zaznamenávají astrologickou událost. Přestože maďarský badatel Tibor Barath správně četl tabulky v magyarštině (maďarštině), jeho interpretace slov je nesprávná. Jak se ukazuje, tyto tři tabulky jsou údajně starobylými artefakty, které vedou spíše k otázkám než k odpovědím. Skutečný význam tabulek zatím zůstává nevysvětlenou záhadou.

Rozluštění Tărtărských tabulek je velmi důležité, protože nabízí první písemný důkaz, že člověk v Evropě před více než 5000 lety vzdával hold Nejvyšší moci. Zároveň se jedná o nejstarší písemný dokladem, který se objevil v Evropě. Pračlověk, jak dokládají vykopávky dalších tabulek typu Tărtăria na 37 lokalitách, měl mocnou elitu, která svařila pravěké vesnice Karpatské kotliny do jedné z prvních světových říší.

Zdroje:

en.wikipedia.org, www.scientificamerican.com, english-teacher.moscow