Obecně se má za to, že morové infekce způsobila bakterie Yersinia pestis. Původ moderních morových epidemií tedy leží ve středověku. Další vědecké důkazy naznačují, že morové epidemie mohly být i virového původu.

Morové epidemie dělaly z lidí bezcitné bestie

Mor, která vznikl v Číně a ve vnitřní Asii, zdecimoval armádu kipčackého chána Janibega, když obléhal janovský obchodní přístav Kaffa na Krymu. Když se jeho síly rozpadly, Janibeg katapultoval do města mrtvoly nakažené morem, aby nakazil své nepřátele. Odtud se přenesly epidemie na západ do středomořských přístavů a zbytku Evropy.

Moderní výzkumy naznačují, že mor byl do Evropy zavlečen několikrát, a to po obchodních cestách ze Střední Asie v důsledku klimatických výkyvů. Právě ty ovlivnily populace hlodavců napadených blechami přenášejícími mor.

Míra úmrtnosti způsobená morovou epidemií se v jednotlivých místech lišila. Zatímco některé oblasti, jako například Milánské vévodství, Flandry a Béarn, se jí vyhnuly poměrně snadno, jiné, například Toskánsko, Aragonie, Katalánsko a Languedoc, byly postiženy velmi těžce. Města, kde bylo nebezpečí nákazy větší, byla postižena více než venkov a ve městech se nejvíce obětí nacházelo v klášterních komunitách.

Nákaza se však nevyhýbala ani mocným a vlivným osobám. Z královské rodiny podlehla Eleonora, královna Petra IV. aragonského a kastilský král Alfons XI. Johanka, dcera anglického krále Eduarda III. zemřela v Bordeaux na cestě na svatbu s Alfonsovým synem.

Smrt blízkých změnila některé lidi v bestie. Zdraví opouštěli nemocné, takže mnozí umírali spíše hlady než na nemoci. Služebnictvo dostávalo za péči o své pány několikanásobek původní mzdy.

Jak se chová člověk při extrémním strachu ze smrti?

Důsledky této násilné katastrofy byly četné. Okamžitě následovalo zastavení válek a náhlý propad obchodu, který však trval jen krátce. Trvalejším a závažnějším důsledkem bylo drastické snížení množství obdělávané půdy v důsledku úmrtí tolika dělníků. To se ukázalo jako zkáza mnoha vlastníků půdy. Nedostatek pracovních sil je nutil nahrazovat pracovní služby mzdou nebo peněžní rentou ve snaze udržet si své nájemce. Došlo také k všeobecnému zvýšení mezd řemeslníků a rolníků. Tyto změny vnesly do dosud rigidního rozvrstvení společnosti novou plynulost.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Psychologické důsledky způsobené extrémním strachem ze smrti se projevily zájmem o smrt a posmrtný život. Ten rázem pronikl do všech oblastí kultury jako byla poezie, sochařství a malířství.

Lidé se také obraceli k mystice a někdy dokonce k excesům.

Antisemitismus v celé Evropě výrazně zesílil, protože Židé byli obviňováni z šíření morové epidemie a následné smrti. Následovala vlna násilných pogromů a celé židovské komunity byly hromadně vyvražďovány nebo upalovány na hranici.

Zdroje:

hnonline.sk

www.ncbi.nlm.nih.gov

sites.pitt.edu