Média o objevu, při němž byl objeven „starogermánský muž“ obklopený šesti ženami hovořila zprvu jako o "harému pro příští život". I když se tato hypotéza nepotvrdila, objev celého hřbitova z doby 470 až 540 našeho letopočtu je jedinečný sám o sobě. V některých hrobech byly navíc nalezeny ostatky zámožných lidí, o čemž svědčí množství předmětů, jež byly do hrobů přidány.

O nálezu pojednává tento zajímavý dokument, bohužel pouze v angličtině.

Zdroj: Youtube

Co to bylo za hřbitov?

Vědce nejvíce zajímalo, o jaký hřbitov se jedná, a když měli dostatek informací, pokusili se o vizualizaci celého prostoru. Dostali tak plánek místa, jenž bylo lineárně uspořádáno a hroby zde ležely v řadách vedle sebe.

Po zahájení výkopových prací bylo nejprve nalezeno zvířecí pohřebiště – jáma, kam byly shrnuty ostatky asi 11 zvířat. Kromě kostí dobytka, koní a psů zde byly rovněž bronzové fragmenty. Další nález byl učiněn kus od zvířecího pohřebiště, kde bylo objeveno šest hrobů vytvářejících oblouk, který v lineárním uspořádání neměl co dělat. Vypadalo to, jako by se měl odklonit od nějaké cesty. Nabízela se interpretace, že v místě, kudy by linie vedla, je další nález. Tato hypotéza, která doufala v nalezení mohyly s lidskými ostatky, se ale ukázala jako mylná.

Hlavní nález hrobky muže a šesti žen?

Hlavním nálezem, který dal vzniknout celé senzaci, byl nález hrobky, která vypadala jako muž obklopený šesti ženami v kruhu. Ženy byly navíc pohřbeny se svými šperky a muži, včetně kosterních pozůstatků z ostatních hrobů, se zbraněmi. Nakonec se ale ukázalo, že se o muže a jeho šest konkubín, či žen, vůbec nejednalo. Dokonce ani nebylo potvrzeno pohlaví pohřbených, takže vše byla jen médii vytvořená senzacechtivá kauza. Podle Arnolda Muhla, archeologa ze Státního muzea prehistorie a odborníka na migraci a raný středověk, je dokonce pravděpodobné, že na místě žádný starogermánský vládce vůbec pohřben nebyl. "Je ale třeba říci, že nejbohatší hroby určitě patřily rodině bohatých majitelů šlechtického panství," uvedl Muhl.

I přesto je objev obrovský

"I tak je ale hřbitov v Brücken-Hackpfüffelu velkým objevem," prohlašuje Muhl. "Kompletní a nedotčené pohřebiště z dob Durynského království nebylo objeveno přes 40 let a nabízí výjimečnou příležitost vše prozkoumat nejmodernějšími vědeckými metodami."

Celkově objevený hřbitov archeologům odkryl ostatky nejen bohatého germánského aristokrata, ale i dalších asi 80 dalších lidí. A k tomu bezpočet předmětů, mezi nimiž byly skleněné mísy, zlaté šperky nebo ostré zbraně. Celkovou analýzu místa vydalo Státní muzeum prehistorie v německém Halle ve studii, kterou zveřejnil odborný titul Live Science.

Zdroj: Youtube

Durynské království nevydrželo dlouho

Podle vědeckých analýz se jednalo o nález durynského hřbitova. Durynské království zde bylo před 1500 lety, ale doba jeho existence byla velice krátká, asi 80 let. Poté jej v roce 531 našeho letopočtu dobyli Frankové. Království se datuje do doby stěhování národů. V té době, po rozpadu zbytků Západořímské říše, získaly moc barbarské národy - Hunové, Gótové a Vandalové.

Zdroje:

www.livescience.com/germanic-lord-burial-no-harem.html, en.wikipedia.org, www.thetimes.co.uk, cs.wikipedia.org, www.denik.cz