Evropa je jedním ze šesti světadílů. Ze severu ji ohraničuje Severní ledový oceán, ze západu Atlantský oceán, z jihu Středozemní a Černé moře. Zabírá asi 7 % zemského povrchu a i přesto, že jde o druhý nejmenší kontinent s rozlohou 10,5 milionu km2, je druhým nejhustěji zalidněným. Jeden kilometr čtvereční zabírá 72 obyvatel.

Evropa hraje ve světových dějinách prim. Formovala se v ní tzv. západní civilizace, její národy byly důležité v období kolonialismu a obě světové války se odehrávaly primárně na jejím území. Je rozdělena do 46 nezávislých států, v nichž se mluví 218 jazyky z nejméně 6 jazykových rodin.

Hranice Evropy

Její dějiny se začínají psát před 800 tisíci lety, kdy byla obývána prvními příslušníky lidského rodu Homo antecessory. Homo sapiens se v Evropě šířili před 45 tisíci lety Středomořím a Balkánem. Koncem roku 2 800 př. n. l. se objevují dvě kultury, jejichž členy historici považují za první doložitelné Indoevropany. Od 3. tisíciletí př. n. l. se rozvíjí další civilizace, jako byla mínojská, kykladská, mykénská, únětická, haštalská nebo laténská. Poslední zmiňovaná rozvinula zemědělství, obchod a řemeslné činnosti.

Video z dílny youtubera a animátora s přezdívkou Cottereau začíná rokem 400 př. n. l. Charakteristickým rysem tohoto období byla výbojná tažení Alexandra Velikého, jež vedla k pádu Perské říše a k rozšiřování řecké kultury na východ. Po jeho smrti se ale spojená oblast rozpadla na nezávislé státy spravované dřívějšími vojevůdci. Neklidné období, během něhož probíhaly neustálé vojenské konflikty mezi nově vznikajícími i původními zeměmi, se nazývá Helénistické. V tomto století postavili Římané svůj první viadukt a čínský astronom Kan Te rozdělil rok na 365 dnů.

Dalším významným obdobím byl pro Evropu tzv. Rok dobývání. V roce 146 př. n. l. padlo Kartágo a Římané převzali nad územím v severní Africe kontrolu. Také vyplenili řecký městský stát Korint. Tato rozhodující vítězství vydláždila cestu Římské říši ke konečné nadvládě Středomoří. Na mapě lze také zřetelně rozpoznat dobu jejího největšího rozmachu. Měla neuvěřitelných 1,7 milionu čtverečních mil. Zůstala prakticky nedotčena až do roku 395, kdy byla rozdělena na východní a západní oblast.

Jak se formovala moderní Evropa

Hunové, utíkající před suchem ze střední Asie, podnikli svůj první útok na Východořímskou říši v roce 395. Až o půl století později však dosáhli vnitrozemí. Jejich postup spustil dominový efekt stěhování národů, jež zásadně změnil podobu celého kontinentu. Vytvořila se západoevropská středověká civilizace. Změnila se politická i národnostní tvář Evropy. Docházelo k mísení kultur, potřeb i zvyklostí. Nové státy přijímali křesťanství a s ním i správní systém.

Zdroj: Youtube

Animace představuje také další významný milník. Rok 1241 a mongolskou invazi. „Zlatá horda“ vedená vnuky Čingischána napadla Rusko a východní Evropu. I přesto, že Mongolové byli postupně vytlačování zpět, až do 16. století se na okrajích kontinentu stále objevovali. Mapa ukazuje také roztříštěnost Německa a jeho sousedních regionů označovanou jako Kleinstaaterei trvající až do roku 1871, kdy náš největší soused povstal z trosek francouzsko-pruské války, stal se jednou z nejdůležitějších mocností Evropy a během druhé světové války zabral další území.

Zdroj:

www.cs.wikipedia.org, www.vysokeskoly.cz, www.visualcapitalist.com