Podle Bible jsou andělé mocné a božské bytosti stvořené Bohem, aby plnily jeho vůli. V rámci tohoto významu jsou často zobrazovaní jako krásné zářící bytosti s křídly a svatozáří, které lidem přinášejí poselství míru a lásky.

Bibličtí andělé jsou skutečně děsiví

Nejnovější vědecké výzkumy však naznačují, že skutečná povaha andělů, jak je popsána v Bibli, může být mnohem děsivější, než se dříve zdálo. Pojďme se na to podívat. Vědci z Chicagské univerzity zkoumali popisy andělů v Bibli a na jejich základě pak vytvořili digitální modely toho, jak by tyto bytosti mohly ve skutečnosti vypadat.

Výsledky jejich výzkumu jsou překvapivé: místo půvabných, jemných bytostí, které si většina lidí představuje, vědci vytvořili děsivé tvory, kteří vypadají spíše jako monstra než andělé. Posuďte sami:

Zdroj: Youtube

Obři s obrovským rozpětím křídel

Jedním z nejděsivějších aspektů výzkumu vědců je velikost jimi vytvořených andělů. Podle Bible jsou andělé mnohem větší než lidé a jejich rozpětí křídel může dosahovat až 18 metrů! Vědci to vzali v úvahu a jejich digitální modely zobrazují anděly, kteří jsou mohutní, s obrovskými svalnatými těly a děsivými křídly připomínajícími netopýry.

Kromě velikosti mají andělé na modelech vědců také oči a ústa, které prý představují mnoho různých aspektů Boží moci. Tyto rysy dodávají andělům skutečně děsivý vzhled a působí spíše jako lovecraftovská monstra než jako jemné, éterické bytosti, jak si je většina lidí představuje.

A proč jsou andělé podle Bible děsiví? Má to prý důvod. Samotné slovo "anděl" je odvozeno z řeckého slova "angelos", a to znovu z hebrejského slova "mal' akh", což znamená posel.

Seznamte se s anděly

Jako první je tady Malakim. Tito andělé mají být vzhledem nejbližší lidským bytostem. Ve Starém zákoně jednali z Božího pověření, aby vykonali jeho soud, a v Novém zákoně převzali roli poslů. Bible je ale zobrazuje jako bytosti podobné lidem a bez křídel.

Cherubíni jsou podle Bible zodpovědní za střežení rajské zahrady ještě před Adamem a Evou. V knize proroka Ezechiela jsou vyobrazeni jako cherubíni se čtyřmi tvářemi - orlí, lidskou, volskou a lví. Mají rovné nohy, čtyři křídla a místo nohou býčí kopyta. Naopak umění je zachycuje jako ony buclaté roztomilé andílky, nahé děti s křídly.

Serafíni jsou zase nejvýše postavení andělé. Mají o dvě křídla víc než cherubíni, tedy celkem 6 a jsou zobrazováni červeně, tedy v barvě ohně. Prorok Izajáš popisuje serafíny jako andělské bytosti, které obklopují Boží trůn a jednohlasně Boha opěvují. Přestože mají být I ztělesněním vstřícnosti a odpuštění, jejich vzhled vzbuzuje strach: „Celé jejich tělo, včetně zad, rukou a křídel, bylo plné očí po celém obvodu, stejně jako jejich čtyři kola". (Ezechiel 10:12)

Další andělé, Ophanim, jsou vylíčeni jako bytosti složené ze vzájemně propojených zlatých kol, přičemž každé kolo je na vnější straně ozdobeno četnými sadami očí. Hovoří se o nich jako o mnohookých anebo jsou přirovnáváni k Božímu vozu. Moderní vědci je někdy považují za UFO.

Nejsou to bytosti ani zářivé, ani hodné

Vědci také zjistili, že andělé popisovaní v Bibli nemusí být nutně dobrotivé bytosti. Ve skutečnosti jsou některé popisy andělů v Bibli docela děsivé a naznačují, že tyto bytosti jsou schopné velkého násilí a ničení.

Například v knize Zjevení je popsaný anděl, který má "nohy jako ohnivé sloupy" a "tvář jako slunce zářící v plné síle" (Zjevení 10,1). Tento popis je na hony vzdálený jemné a mírumilovné představě anděla, kterou zná většina lidí, a naznačuje, že tato stvoření jsou mnohem mocnější a nebezpečnější, než si dříve představovali.

Navzdory svému děsivému vzhledu jsou však andělé popsaní v Bibli nakonec Božími posly, kteří jsou posláni plnit jeho vůli a chránit lidstvo. Ačkoli jejich vzhled může nahánět hrůzu, jejich konečným cílem je přinášet světu mír a lásku a vést lidstvo k užšímu vztahu s Bohem.

V průběhu let jsme si anděly přetvořili do podoby, jakou podle nás mají mít. To my jsme z nich udělali slavné, čisté a neposkvrněné bytosti podobné lidem s éterickými tvářemi a křídly...

Zdroje: www.historydefined.net, www.christianity.com, www.learnreligions.com