Husité byli náboženskou a vojenskou skupinou, kterou mnozí historici označují jako "radikální katolíky" nebo "protoprotestanty". Johanka z Arku odsoudila teologii husitů jako "falešnou a odpornou pověru", která ničí kostely i sochy svatých.

Panna orleánská dokonce hrozila, že se stane součástí křižáckým výprav, namířeným právě proti nim, pokud se oni sami "nevrátí ke katolické víře a původnímu světlu".

Drsný vzkaz Johanky z Arku

Ačkoliv mnozí mysleli, že je Johanka z Arku spíše pacifistka, ona sama byla hlavně bojovnicí za víru, které věřila. Zároveň reagovala, stejně jako v případě svých ultimát Angličanům, na existující válečný stav okolního světa. Panna orleánská poslala tento dopis nedlouho po husitských taženích, která zpustošila značný počet vesnic ve Slezsku, Uhrách, Lužici, Míšni a Sasku.

Byly to činy proti civilnímu obyvatelstvu, které ji, dle vyprávění očitých svědků, kteří ji znali, obzvláště rozzlobily. Hrozila proto vojenskými zásahy, které měly husitům zabránit v dalších podobných taženích. Násilný tón těchto ultimát se ostře liší od jejích ostatních dopisů, podle nichž byla za jiných okolností obvykle milá a "sladce naladěná".

Dopis, ze kterého mrazí

Původní znění dopisu přeložil do latiny Johančin písař a zpovědník, mnich Jean Pasquerel. Na rozdíl od dopisů anglickým velitelům - dvojjazyčné skupině, která hovořila plynně francouzsky - byla v tomto případě latina nejvhodnějším prostředkem komunikace s adresáty.

Zdroj: Youtube

Pasquerelovo jméno je uvedeno na konci vzkazu, jak bylo v 15. století běžnou praxí, když písař zaznamenával dopis diktovaný někým jiným. Byla to pravidla tehdejší královské a šlechtické korespondence.

Johanka ve svém dopise obvinila křesťany, že se z nich stali kacíři a namísto právoplatné víry uvěřili hanebným a nezákonným pověrám. Snahu husitů přimět občany poslušnosti následně nazvala barbarstvím. Husité byli "slepci", jež svému trestu nakonec neuniknou.

Důvodem, proč Bůh nebrání jejich nezákonnému úsilí a dovoluje jim setrvávat v temnotě a bludu, bylo, že čím více se tomuto hříchu a svatokrádežím oddávají, tím větší utrpení a tresty pro ně nakonec sám připraví.

Sama se nechala slyšet, že pokud neuposlechnou, bude to ona, kdo sjedná pořádek. Dopis mluvil jasně: Pokud husité nenapraví své činy, bude to panna Orleánská, kdo zanechá Angličanů a pustí se s husity do válečného souboje.

"Půjdu proti vám, abych mečem - pokud to nepůjde jinak - odstranila vaši falešnou a hnusnou pověru a zbavila vás buď kacířství, nebo holého života. Pokud budete i nadále vzdorovat této pobídce, pak čekejte na mne, jež vám vyměří přiměřenou odplatu nejsilnějšími lidskými i božskými silami."

Zdroje:

www.stoplusjednicka.cz

www.outfit4events.com

www.smithsonianmag.com