Záznamy o tehdejších činech napovídají, že trest pro ty, kteří se odvážili krást dřevo, byl natolik krutý, že se tato praxe stala téměř nesnesitelnou.

Lesy byly pro společnost nezbytné

Král Karel IV., pověstný svým moudrým vedením země, se postavil proti krutosti, která potkávala ty, kteří si dovolili páchat zločiny spojené s lesním majetkem. Lesy, tehdy většinou ve vlastnictví šlechty, byly klíčovým zdrojem dřeva pro stavbu obydlí a jiné potřeby. Ačkoliv ve středověku neexistovaly striktní hranice mezi lesy, poli a loukami, bylo jasné, že lesy byly vzácným a důležitým zdrojem pro společnost.

Jednou z nejvýznamnějších reakcí Karla IV. na neoprávněné kácení a krádeže dřeva byl jeho návrh zákona z roku 1355, známý jako Majestas Carolina.

Co říkal Majestas Carolina

V tomto zákoníku se král Karel IV. postavil proti těm, kteří by se odvážili porušit lesní zákony. Ochrana lesů byla pro něj prioritou, a tak zakázal lovčím a hajným kácet dřevo mimo stanovená pravidla. Trest za takové jednání byl výjimečně tvrdý – ztráta pravé ruky.

Navzdory snahám Karla IV. byla praxe přísných trestů na zloděje dřeva ve středověku složitá a někdy i nemožná k prosazení.

Nové nařízení též stanovilo přísnější tresty. Osoba, která by byla chycena při neoprávněném kácení, by byla potrestána pokutou ve výši čtyřnásobku způsobené škody. Ti, kteří prováděli těžbu dřeva a přepravovali je po vodě, by při dopadení měli být potrestáni useknutím pravé ruky. Stejný trest by postihl i ty, kteří loupali kůru. Nejpřísnější trest by byl vyhrazen pro žháře, kteří by byli odsouzeni k upálení zaživa.

Šlechta, která spravovala lesy, se stavěla proti centralizovaným pravidlům, a tak návrh zákona Karla IV. nebyl schválen.

Lesy se začaly mapovat a chránit

Ochrana lesů a regulace lesního hospodářství se v Českých zemích dostávala do popředí až v následujících stoletích. Marie Terezie v roce 1754 vydala tereziánský lesní patent, který stanovoval pravidla pro těžbu dřeva a péči o lesy. Toto období přineslo také první přesná data o rozloze lesů v české kotlině, ukazující, že stromy pokrývaly obrovskou plochu. Odlesňování se stalo výrazným tématem, zejména v době intenzivního průmyslového rozvoje v 17. a 18. století.

Celý tento historický kontext ukazuje, že boje o české lesy nejsou novinkou a že regulace a ochrana lesů byly klíčovými záležitostmi již ve středověku. Král Karel IV. svými snahami ukázal, že chápal význam lesů pro společnost a snažil se prosadit pravidla, která by zajišťovala udržitelné využívání tohoto cenného přírodního zdroje.

Na velmi poučný dokument o lese se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Zdroje: pralesy.cz, ekolist.cz, www.lidovky.cz