historicaleve.com, curiosmos.com, cs.wikipedia.org/wiki/KralScorpion

Jméno krále Škorpiona je spojováno s mocným panovníkem z predynastického období, známým jako král Škorpion I., který žil kolem roku 3150 př. n. l. Své jméno získal podle obřadní hlavice palcátu, která byla objevena v hlavním depozitáři v Hierakonpolisu a o níž se předpokládá, že mu patřila.

Legendy, nebo skutečnost?

Král Škorpion I. je považován za jednoho z prvních známých vládců ve starověkém Egyptě a jeho vláda znamenala významný okamžik v přechodu z předdynastického období do raně dynastického období. Předpokládá se, že sehrál klíčovou roli při sjednocování Horního a Dolního Egypta a vzniku první dynastie.

Navzdory jeho významu v raně egyptských dějinách je však o králi Škorpionovi I. a jeho vládě k dispozici jen málo informací a většina toho, co je o něm známo, je založena na spekulacích a interpretaci omezených archeologických nálezů.

Kdo sjednotil Egypt

Právě coby archeologický nález byla v roce 1995 objevena badatelem doktorem Johnem Colemanem Darnellem a jeho manželkou v Gebel Tjauti tzv. "Štíří tabule". Egyptské písky tak ukázaly další skvělou práci při uchovávání historie země faraonů.

Starověký text byl vytesán před 5 350 lety do vápence a ukazuje vládu panovníka označovaného jako Štíří král. Díky hieroglyfům známe i podobu jeho jména, které se psalo jako dravý pták – jestřáb nebo sokol – nad štírem.

Text hovoří o tom, že před více než 5 000 lety Škorpion porazil krále Naqadu a sjednotil tak Horní Egypt, což byla jen předehra ke konečnému sjednocení Horního a Dolního Egypta prvním faraonem Narmerem. Ten byl pravděpodobně nástupcem protodynastického krále Ka, případně, jak nyní víme, i krále Škorpiona.

Na zajímavé video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Symbolika hovoří jasně

Když byla nalezená deska analyzována, vědci dospěli k závěru, že byla vyryta křemennými nástroji. Tehdejší písaři tak chtěli znázornit průvod panovníka vracejícího se do města Abydos po porážce konkurenčního vůdce Naqady. A jednalo se právě o krále Škorpiona, o němž se traduje, že byl mýtickým vládcem starověkého Egypta. Symbol sokola je standardním vyobrazením pro boha Hora. Právě symbolika hraje v egyptských památkách velkou roli.

Škorpion a Narmer jedno jsou?

Ač dosud nemá král Škorpion jasné místo v historických pramenech, tato tabule by mu mohla místo zajistit. Mnohé teorie se neshodují na jeho skutečné identitě, ale někteří egyptologové se dokonce domnívají, že Narmer a Škorpion mohli být jedna a tatáž postava.

Proti nim pak stojí názor, že král Škorpion II. byl naopak odpůrcem Narmera a Ka.

Podle této teorie by platilo, že egyptské země byly rozděleny na několik menších království. Ta byla vzájemnými rivaly a bojovala o větší území. Kdyby se jednalo o pravdivou teorii, možná si doložený sjednotitel Egypta, Narmer, podmanil říše Ka a Škorpiona II.

A právě tím se stal sjednotitelem egyptské země.

Ač se možná nikdy nedozvíme, zda jde o reálnou postavu, přesto zůstává král Škorpion důležitou postavou v dějinách starověkého Egypta a stále vzbuzuje představivost lidí na celém světě.