Základní vzdělání

Každý žák se učí češtinu. Jde o rozvoj jazykových a komunikačních dovedností. Žáci se učí číst, psát, vyjadřovat se písemně a ústně, rozumět textu a pracovat s informacemi. Kromě gramatiky a literatury se děti seznámí i s kultivací jazyka a jeho historií.

Dalším důležitým předmětem je matematika, která rozvíjí logické myšlení a řešení problémů. Žáci se učí základním aritmetickým operacím, geometrii, měření, ale i komplexnějším tématům jako jsou rovnice či úhly.

Díky vlastivědě se seznámí s geografií, historií a kulturou České republiky, ale i celého světa. V pozdějších ročnících se učivo rozšiřuje o světovou geografii a historii.

Na hodinách přírodovědy se učí o základech lidského těla, rostlinách, živočiších, vesmíru, hmotě a energii.

Samozřejmostí jsou i cizí jazyky. Ve většině škol se začíná s angličtinou, můžeme se však setkat také s německým jazykem nebo francouzštinou.  

Náročnost čtvrtého ročníku

Už na základních školách se ví, že bez pohybu to nejde. K rozvoji fyzické zdatnosti, koordinace a pohybové schopnosti slouží tělesná výchova, která také podporuje týmovou spolupráci a fair play.

Pro více informací se podívejte na toto video: 

Zdroj: Youtube

Hudební nadání jako je zpěv a rytmus se žáci učí na hodinách hudební východy. 

Látka jednotlivých ročníků je koncipovaná tak, aby naučila všem základním vědomostem a dovednostem a připravila žáka na následující rok. Co všechno si ze základní školy pamatujete a zvládli byste učilo čtvrtého ročníku? 

Zkuste si náš kvíz a posuďte sami. Je to opravdu těžké! 

Kvíz: Zvládli byste látku čtvrtého ročníku základní školy? Je to fakt těžké. Jestli dáte všech 10, jste dobří

portal.gov.cz, www.umimematiku.cz, www.umimecesky.cz