Moderní český národ

České národní obrození zahrnovalo změny v jazyce a literatuře, ale také ve filozofii, umění a politice. Toto období bylo reakcí na centralismus a germanizaci vídeňské absolutistické vlády a sloužilo jako obrana českého kulturního a společenského vývoje. 

České národní obrození je tradičně časově vymezeno mezi lety 1770 a 1918, kdy vládli Habsburkové. Patent o zrušení nevolnictví a tolerantní patent, který zaručoval náboženskou svobodu, měly významný dopad na rozvoj české literatury a kulturního osvobození. Tím se české literatuře umožnilo navázat kontakt s revoluční literaturou z minulých dob.

Národní obrození kulminovalo v roce 1918 vznikem samostatného národního státu. Toto obrození čerpalo inspiraci z mnoha evropských událostí své doby, jako bylo osvícenství, Francouzská revoluce, narůstající nacionalismus a romantický zájem o národní dědictví. Jeho významní představitelé, známí jako tzv. národní buditelé, představovali osobnosti jako Josef Dobrovský, Josef Jungmann, Josef Kajetán Tyl, Karel Hynek Mácha, Božena Němcová a mnoho dalších.

Jejich hlavním cílem bylo povýšit český jazyk na úroveň vzdělanců a podpořit národní vědomí obyvatel českých zemí. Proces národního obrození probíhal paralelně s transformací středověkého státního zřízení směrem k moderní občanské společnosti.

Během středověku a raného novověku se český jazyk používal spolu s němčinou v českých zemích, přestože neexistoval pojem národního státu. Významným milníkem byl rok 1615, kdy byl přijat Jazykový zákon, který nařizoval, že noví osadníci mají učit své děti česky. I když tento zákon nikdy nebyl uplatněn, silně ovlivnil vznikající národní uvědomění.

Jak dobře ho znáte?

Německá nadvláda a postupná germanizace po bitvě na Bílé hoře vedly k tomu, že němčina se stala domácím jazykem šlechty a státní správy. Bylo nutné bránit český jazyk, a jako první se do této obhajoby angažoval český jezuita Bohuslav Balbín, autor knihy "Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště pak českého."

Pro více informací se podívejte na toto video: 

Zdroj: Youtube

Od druhé poloviny 18. století začala česká inteligence pracovat na vytvoření národního programu, který vyvrcholil politickým směrem austroslavismu, prosazovaným Karlem Havlíčkem Borovským a později Františkem Palackým. 

Cílem národního obrození bylo také zlepšit vzdělání ve společnosti. Divadlo, literatura a noviny hrály klíčovou roli při šíření znalostí o české kultuře a vzdělání, což postupně posilovalo národní identitu a emancipaci českého národa. Kromě známých osobností byli klíčovými podporovateli národního hnutí i mnozí neznámí vlastenci a buditelé, kteří se angažovali na venkově.

České Národní obrození přineslo nejen kulturní oživení, ale také politické a společenské změny, které položily základy pro vznik moderního českého státu. Buditelé, umělci a myslitelé sehráli klíčovou roli v tom, že český národ znovuobjevil svou identitu, což má dodnes zásadní význam. Jazyk národního obrození byl jedinečný a stále zůstává důležitou součástí naší historie. Jak dobře se v něm orientujete?

Kvíz: Jak dobře se vyznáte v jazyku českého národního obrození?

Zdroje: cs.wikipedia.org, www.dejepis.com, www.maturita.cz