Obrozenecký jazyk

Politicky bylo české národní obrození ukončené vznikem národního státu v roce 1918. Národní obrození se inspirovalo mnoha evropskými událostmi své doby. Ať už to bylo osvícenství, Francouzská revoluce, vzrůstající nacionalismus či romantický zájem o národní dědictví.

Hlavními představiteli byli tzv. národní buditelé. Byla to plejáda známých osobností, jako byl například Josef Dobrovský, Josef Jungmann, Josef Kajetán Tyl, Karel Hynek Mácha, Božena Němcová a mnoho dalších. 

Jejich hlavním cílem bylo povznést český jazyk na úroveň jazyka vzdělanců a podporovat národní uvědomění obyvatel českých zemí. Proces národního obrození probíhal paralelně s přeměnou středověkého státního uspořádání na moderní občanskou společnost.

V průběhu středověku a raného novověku se v českých zemích používal český jazyk společně s němčinou, aniž by existoval pojem národního státu. Klíčovým mezníkem byl rok 1615, kdy došlo k vydání Jazykového zákona.

Nařizoval, že noví osadníci musí dávat své děti učit česky. I když tento zákon nikdy nevstoupil v platnost, jako takový velice výrazně ovlivnil vznikající národní uvědomění.

Jak dobře ho znáte?

Německá nadvláda a postupná germanizace společnosti, které se rozmohly po bitvě na Bílé hoře, měly za následek, že domácím jazykem šlechty a státní správy se stala němčina. 

Pro více informací se podívejte na toto video: 

Zdroj: Youtube

Bylo potřeba český jazyk bránit. Jako první se v tomto boji angažoval český jezuita Bohuslav Balbín. Napsal knihu Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště pak českého. 

Od 2. poloviny 18. století začala česká inteligence pracovat na vytvoření národního programu, který vyvrcholil politickým směrem austroslavismu, zastávaným Karlem Havlíčkem Borovským a později rozšířený Františkem Palackým.

Cílem národního obrození bylo také zlepšit vzdělání ve společnosti. Divadlo, knihy a noviny hrály významnou roli při šíření znalostí z české kultury a oblasti vzdělání. Tím se postupně vytvářel program, který měl posílit národní identitu a emancipaci českého národa. Kromě známých osobností byli klíčovými podporovateli národního hnutí i mnozí neznámí vlastenci a buditelé, kteří se angažovali na venkově.

České národní obrození přineslo nejen kulturní oživení, ale také politické a společenské změny, které položily základ modernímu českému státu. Buditelé, umělci a myslitelé se jistě zasloužili o to, že český národ našel kořeny své identity, důležité dodnes. Jazyk národního obrození byl jedinečný svého druhu. Jak dobře se v něm vyznáte? 

Kvíz: Jak dobře se vyznáte v jazyku českého národního obrození?

Zdroje: cs.wikipedia.org, www.dejepis.com, www.maturita.cz