Vhled do minulosti

Dějepis se ale učíme také proto, abychom chránili přírodu a kulturní dědictví a uvědomili si spjatost člověka s přírodou v minulosti nebo dovednosti našich předků. Abychom porozuměli jiným kulturám, rasám a národům a nepozastavovali se nad kulturními odlišnostmi. 

Díky dějepisu získáváme základní kulturní přehled, učíme se důležité pojmy, poznáváme výrazné osobnosti a seznamujeme se s událostmi, které formovaly svět. Dějepis zkrátka přináší vhled do minulosti a možnost získání hlubších vědomostí o tom, co se stalo a čím si jednotlivé národy nebo lidé v určitém časovém horizontu museli projít. 

Mezi důležité milníky, které se vyučují v 9. třídě základní školy, patří první světová válka. První světová válka začala 28. 7. 1914 a skončila 11. 11. roku 1918. Aby jedniček v datu nebylo málo, došlo k tomu údajně v 11 hodin dopoledne. 

První světová válka byla šestým nejsmrtelnějším konfliktem v dějinách lidstva. Během ní zemřelo 7 milionů civilistů, 9 milionů vojáků a došlo k úmrtí více než 8 milionů koní. Významnými bitvami první světové války byly Bitva u Verdunu, válka v Africe a válka v Persii. 

Učivo 9. třídy

Významným byl pro svět také rok 1917, během kterého vypukla Ruská revoluce. Ta způsobila pád carského režimu a umožnila nástup bolševiků k moci. V roce 1918 došlo k vyhlášení Československé republiky. 

Jaké události doprovázely vznik České republiky:

Zdroj: Youtube

Dalším smutným mezníkem v dějinách lidstva byla i druhá světová válka, která začala 1. 9. 1939 a skončila 2. 9. 1945. Ta měla pro celý svět katastrofické následky. Tohoto globálního vojenského konfliktu se zúčastnila většina států světa. Druhá světová válka byla nejvíce zničujícím válečným střetnutím v dějinách lidstva. 

Zemřelo při ní více než 62 milionů lidí. Válečné boje se rozhořely na všech světových frontách. Vojáci bojovali v Evropě, Tichomoří nebo v Africe. V Československu Němci zřídili Protektorát Čechy a Morava, jehož součástí byla nacistická okupační území. 

Nejhrůznějším odkazem této války se stal holocaust neboli systematické vraždění židovského obyvatelstva. Nacisté se během druhé světové války zbavovali etnických, náboženských a politických skupin. V rámci genocidy namířené na židovské etnikum bylo vyvražděno kolem 6 milionů Židů.

Po skončení druhé světové války se svět jen stěží vzpamatovával. V Československu došlo v únoru 1948 k převratu, během kterého se komunisté dostali k moci. O 40 let později, v roce 1968 došlo v Československu k potlačení Pražského jara. Osvobození přinesla až "sametová revoluce" v roce 1989, která znamenala pád komunistického režimu.

Kvíz: Toto učivo dějepisu musí zvládnout žáci 9. třídy. Zodpovíte aspoň 8 otázek z deseti správně?

cs.wikipedia.org, cs.wikipedia.org, cs.wikipedia.org