Kouzlo českého jazyka

Čeština se vyvinula ze západních nářečí praslovanštiny na konci 10. století. Vliv na český jazyk měly také latina a němčina. 

Přibližně ve 14. století začala vznikat první česky psaná literatura. První písemné památky ale pocházejí již z 12. století. Dnes je český jazyk mateřským jazykem zhruba 10,7 milionu lidí.

Prakticky jím mluví téměř všichni občané narození na našem území. Celkový počet českých mluvčích se odhaduje na 13,2 milionu, což zahrnuje zhruba 2,5 milionu lidí, kteří používají češtinu jako druhý jazyk.

Důvodem jsou lidé, kteří z naší země v důsledku několika vystěhovaleckých vln ve druhé polovině 19. a ve 20. století odešli a usadili se v Kanadě, Německu, Rakousku a v řadě dalších zemí. 

Čeština se vyznačuje poměrně komplikovaným systémem skloňování a časování a velmi volným slovosledem. K písemným záznamům používá latinku doplněnou o znaky s diakritikou. 

Jak dobře ji znáte? 

Pro výslovnost je charakteristický pevný přízvuk na první slabice, opozice délky samohlásek a specifická souhláska „ř“, které je znělou dásňovou kmitavou souhláskou. 

Tvrdé a měkké I / Y:

Zdroj: Youtube

Obecně platí, že češtinu dělíme na spisovnou a obecnou. Spisovná čeština je určená pro oficiální styk. Setkat se s ní můžeme například v mluvnicích a slovnících. 

Spisovná čeština se dále dělí na spisovnou a hovorovou. Oproti tomu obecná čeština je nespisovnou formou jazyka, která zahrnuje dialekty a slangy, včetně vulgarismů a argotu. 

Koexistence spisovné a obecné češtiny je některými autory označovaná jako diglosie. Spisovná čeština je úředním jazykem České republiky a Evropské unie. 

V úředním styku lze češtinu používat také na Slovensku. Čeština je slovanský jazyk a patří do rodiny indoevropských jazyků.

Čeština je blízká a vzájemně dobře srozumitelná se slovenštinou. Rozdíly mezi těmito dvěma jazyky jsou menší než rozdíly mezi některými nářečími jiných jazyků. 

Kvíz: Přijímací zkoušky z českého jazyka na čtyřletá gymnázia. Zvládnete všech 10 otázek?

Zdroje: cs.wikipedia.org, www.sochorek.cz, www.denik.cz