Epocha středověku

Během poměrně dlouhé doby středověku se stalo velké množství událostí, jež pomohly formovat další společnost, kulturu a politiku.

Středověk do značné míry charakterizoval feudální systém, kde mocní šlechtici měli své lenní državy a poddaní pracovali na jejich půdě výměnou za finanční podporu a jistou ochranu. Rytíři hráli významnou roli jako válečníci na koních, kteří sloužili šlechtě. Rytířské turnaje a rituály často ukazovaly nejen jejich dovednosti, ale i odvahu.

Významnou roli hrála také středověká architektura, která často plnila především obrannou funkci. Vznikalo tehdy velké množství hradů a pevností, které svou výjimečnost a okázalost dokazují ještě dnes. Stavby jako hrad Krak des Chevaliers či hrad Himeji jsou skvělými příklady středověkého fortifikačního umění. Kromě toho se také stavěly městské hradby a katedrály, jako slavný Notre-Dame v Paříži.

Středověk byl také dobou kulturního rozkvětu. Centrem vzdělanosti byly hlavně kláštery. Kněží tam kromě studia také přepisovali staré texty a vytvářeli iluminované rukopisy zdobené ručně malovanými ilustracemi. V této době vznikla slavná díla jako rytířské romány Chrétiena de Troyes nebo Canterburské povídky Geoffreyho Chaucera.

Domluvili byste se? 

Významným aspektem středověkého dění byly křížové výpravy. První křížovou výpravu vyhlásil papež Urban II. roku 1095. Jejím cílem bylo dobýt Svatou zemi a osvobodit místa posvátná pro křesťany z rukou muslimů.

Pro více informací se podívejte na toto video: 

Zdroj: Youtube

Křížové výpravy měly významný dopad na evropskou politiku a kulturu.

Středověk přinesl pokrok v oblasti vědy a techniky. Arabští učenci přinesli do Evropy nové znalosti z oblasti matematiky, medicíny, astronomie a filozofie. Tento kulturní kontakt obohatil evropské myšlení a přispěl k následnému renesančnímu rozmachu.

Středověk byl érou plnou kontrastů – od rytířských dobrodružství a feudálního systému po klidné klášterní knihovny a kulturní rozkvět. Byl obdobím bohatství a důležitého odkazu v podobě architektury, literatury a vědeckých objevů.

Středověk měl také svou vlastní řeč. Slova, která dnes většina z nás vůbec nezná. Jaká to byla? 

Kvíz: Jak byste se domluvili ve středověku? Otestujte se!

Zdroje: cs.wikipedia.org, www.atlaso.cz, www.dejepis.com