Učivo základních škol

Vlastivěda je jedním z předmětů, vyučujících se ve 4. a 5 třídě základních škol. Učí děti morálním postojům a principům a otevírá průřezové téma výchovy demokratického občana, které žáky přivádí k dovednosti kriticky myslet, znát základní práva každého občana a celkově porozumět demokratické společnosti.

Základem tohoto předmětu je znalost mapy našeho státu. Každý žák 4. třídy by měl mít představu, kde žije a jak mapa našeho státu vypadá. Měl by znát vymezení jednotlivých krajů a okresů České republiky, lokaci důležitých měst, názvy pohoří a nejvyšších hor, řek nebo třeba chráněné krajinné oblasti.

Součástí vlastivědy jsou také zajímavosti, historie i popis státních symbolů naší země. Žáci 4. tříd základních škol získávají povědomí o mincích a bankovkách, kterými se v České republice platí a dalších neméně důležitých součástech naší historie a reáliích, jakými jsou např. poštovní známka a český národní strom. 

Jak dobře ji znáte?

Vlastivědné učivo navazuje na poznatky získané z osobního života žáků, na informace z tisku, rozhlasu a televize a ze zájmových oblastí, uvádí je do souvislostí a v potřebné míře zobecňuje tak, aby je každý žák 4. třídy základní školy pochopil a uvedl do praxe.

Obyvatelé a kraje České republiky:

Zdroj: Youtube

Obecně platí, že vlastivěda formuje u žáků vědomí příslušnosti k vlastnímu národu, pěstuje žádoucí hodnotové orientace, rozvíjí zájem žáků o poznávání života, tradic, zvyklostí a zvláštností společenství v různých historických obdobích a v různých kulturních oblastech světa.

Předmět je zpracovaný jako upevnění a rozšíření základních vědomostí a dovedností ze společenskovědní oblasti, které žáci získali v prvouce. Obsah předmětu je členěný podle rozhodnutí učitele, řídí se i dalšími skutečnostmi, jako je umístění školy, realita nejbližšího okolí, její proměny apod. 

Rozsah a hloubku výkladu i rychlost postupu učiva zváží každý vyučující sám. Většinou s ohledem na aktuální úroveň poznávacích schopností žáků a jejich dosavadní životní zkušenost. Vyučující využívá názorného materiálu, vhodně vybraných úryvků z literatury a běžně dostupného terénu, aby zvýšil studijní návyky a dovednosti žáků.

KVÍZ: Obstáli byste v testu z vlastivědy? Osvěžte si učivo čtvrté třídy

Zdroje: www.zs-knezice.cz, dspace.tul.cz, online.najdiedu.cz