Mamlukové: Nejstrašnější armáda otroků. Před elitou zabijáků nebylo úniku

Mamlúkové byli chlapci vytržení rodinám, rebelující kasta privilegovaných otroků, vládci Egypta i Sýrie, a hlavně profesionální válečníci, kteří čelili křižákům, mongolským nájezdníkům i Rusům a Rakušanům u Slavkova. Historie Mamlúků je jedinečná a fascinující.

Tisíc let Mamlúků

Patrně všechno, co jste kdy o Mamlúcích četli, je pravda. Za téměř tisíciletou existenci profesionální armády žoldnéřů – otroků se stalo mnohé. Jejich historie se započala v 9. století po Kristu v době abássovského chalífátu. Mamlúk znamená v arabštině otrok a těmi také všichni bezvýhradně byli. Mamlúci byli zotročení chlapci koupení chalífou a vycvičeni k boji. Vznikla unikátní kasta otroků, která měla svoje jasně stanovená pravidla a hierarchii.

Egyptskéhý Mamlúk kolem roku 1790.Egyptský Mamlúk kolem roku 1790.Zdroj: Profimedia

Mamlúkové byli odevšud

Všichni přijali islám, strávili život vojenským výcvikem a bojovali za různé vládce tehdejšího muslimského světa. I když pocházeli ze vzdálených a velmi různých oblastí i kultur, nakonec se stmelili v armádu, která žila svým vlastním osudem. Mezi Mamlúky byli Arméni, turkické národy, Kopti, Súdánci, ale také jižní Slované a v podstatě otroci ze všech dobytých končin.

Mamluk, Louis Dupré, 1825Řecký Mamlúk, Louis Dupré, 1825Zdroj: Louis Dupré / Creative Commons / Public Domain / https://creativecommons.org/public-domain
Mamlúci bojovali všude, kde je muslimští panovníci potřebovali. Nebyli jen válčícími berserky, byli to stratégové a nezdolní mistři umění války. Každý panovník si držel své armády Mamlúků, ale pozvolna se stávali samostatnějšími, i když stále žoldáky. Udržovali zaběhnutý systém nakupování otroků, čímž získávali nové členy. I když mohli mít manželky, jejich řady nikdy nesměli rozšířit vlastní synové. Mamlúkové tvrdě dodržovali daná pravidla, která vzali za vlastní.

Ukázka boje s urumi.

Bičový meč urumi: Výcvik trval roky, ale bojovníka proměnil v smrtící monstrum

Dynastie Mamlúků

Jedním z nejzajímavějších období jejich existence je doba, kdy se stal Saladin egyptským sultánem. Mamlúkové za něj bojovali a stali se nedílnou součástí expanze jeho říše, a také nepolevujícím štítem čelícím křižákům. Mamlúkové válčili za zájmy sultanátu i po Saladinově smrti až do doby, kdy vládl as-Sálih Ajjúb.
Panovník musel čelit sedmé křížové výpravě krále Ludvíka IX., který zaútočil v nilské deltě u města Damietta. Ajjúb dokázal ještě zasáhnout, i když byl v době příjezdu křižáků v Sýrii, ale na následky nemoci zemřel, a tak se velení ujala jeho manželka Šagrat al-Durr za podpory mamlúckých generálů. Střet vyvrcholil bitvou u Fariskuru, kde se ještě přidal s armádou Ajjúbův syn. Křižáci neměli kudy kam a vzdali se. Jenže Ajjúbův syn si brzy znepřátelil jak Mamlúky, tak i Šagrat. A tak se stalo, že se Mamlúkové proti novému sultánovi vzbouřili a v dubnu 1250 ho zabili. Sňatkem mezi Šagrat a jedním z generálů převzali Mamlúkové vládu nad Egyptem. Započala se tak nová éra vládnoucích Mamlúků, kteří se dalších 250 let mezi sebou bili o trůn, aniž by ustoupili od vlastních pravidel, která zakazovala následnictví pokrevním příbuzným. Trůn přecházel vždy na jiného Mamlúka. Dynastie tak nikdy nebyla rodinou.

Sedmá křížová výprava vedená Ludvíkem IX.Sedmá křížová výprava vedená Ludvíkem IX.Zdroj: Profimedia

Poslední bitvy a masakr Mamlúků v Marseille

Mamlúkové stáli na vítězné straně mnoha slavných bitev, ale na konci 14. století mamlúcký sultanát upadal. Oslabený černou smrtí i ztrátou příjmů díky vývoji obchodních stezek mezi Evropou a Asií chřadnul sultanát a pozvolna i sláva Mamlúků samotných. V roce 1517 osmanský panovník Selim I. rozmetal bez problémů Mamlúky ve dvou bitvách. Povedlo se mu to především díky střelným zbraním a dělostřelectvu, které Mamlúci nepoužívali. Nezmizeli však zcela. V Egyptě hrstky z nich zůstaly až do příchodu Napoleona a bitvy u pyramid, kde mu Osmani i Mamlúci podlehli.
Napoleon zformoval do regimentů poslední mamlúcké žoldnéře a ti jej doprovázeli do všech jeho bitev, i do Waterloo. Zmasakrováním osmnácti posledních Napoleonových Mamlúků, kteří ve Francii čekali na loď do Egypta, se i osud celé nejslavnější armády otroků uzavírá. Stalo se tak léta páně 1815 v Marseille.

Podívejte se na minutové anglicky namluvené video o historii Mamlúků.

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.ancient-origins.netcs.wikipedia.orgwww.historytoday.com