Bylo by anachronické tvrdit, že Mohamed byl v našem moderním smyslu „feministka“. Přesto v Arábii 7. století převládaly tytéž překážky rovnosti žen jako dnes a on se proti nim postavil. Protože za svého života Mohamed zlepšil postavení žen ve společnosti, mnoho moderních muslimek si i nadále váží jeho příkladu, který cituje při prosazování práv žen.

„Moderní pojetí“ práva ženy

Islám učí, že muži a ženy jsou si před Bohem rovni. Poskytuje ženám božsky sankcionovaná dědická, majetková, sociální a manželská práva, včetně práva odmítnout podmínky návrhu a zahájit rozvod. Americký trend střední třídy zahrnout do manželské smlouvy předmanželskou smlouvu je v islámském právu zcela přijatelný.

V rané době islámu byly ženy profesionály a majitelkami nemovitostí, jako je tomu dnes. Ačkoli v některých zemích je dnes právo žen zahájit rozvod obtížnější, než se zamýšlelo, jde o funkci patriarchální legislativy, a nikoli o vyjádření islámských hodnot. Sám Mohamed často radil muslimským mužům, aby se svými manželkami a dcerami jednali dobře. „Máte práva na své ženy,“ řekl údajně, „a vaše ženy mají práva na vás.“

Monogamní manželství

Mohamed osiřel v raném věku. Jednou poznamenal, že „nebe leží u nohou matek“. Jako otec čtyř dcer ve společnosti, která si cenila synů, řekl ostatním otcům, že pokud o nich jejich dcery v soudný den budou mluvit dobře, vstoupí do ráje.

Počínaje Mohamedovým sňatkem se svou první manželkou Khadijah hrály ženy v jeho náboženské kariéře důležitou roli. Podle muslimských zdrojů byl Khadijah první osobou, se kterou Mohamed hovořil o své počáteční děsivé zkušenosti se zjevením. Utěšovala ho a stala se prvním, kdo konvertoval na islám. Po celou dobu jejich manželství zůstávala jeho důvěrnicí a zdrojem podpory.

Ačkoli si muži v Arábii 7. století běžně brali více než jednu manželku, Mohamed zůstal v monogamním manželství s Khadijahou až do své smrti.

Více manželství - jedna žena

Do té doby se Mohamed snažil založit novou komunitu. V této souvislosti se během příštích 10 let oženil s několika ženami. V některých případech k těmto sňatkům došlo za účelem upevnění politických vazeb podle tehdejšího zvyku. V některých případech manželství poskytovalo fyzické a ekonomické útočiště vdovám muslimů, kteří zemřeli nebo byli zabiti v bitvě, a manželce padlého nepřítele. Ze všech jeho manželství se zdálo, že jen jedno bylo kontroverzní, a to k rozvedené manželce jeho adoptivního syna.

Život v Koránu

Pouze jedna z jeho manželek nebyla předtím vdaná. Jmenovala se Aisha, dcera jednoho z jeho nejbližších společníků. Aisha byla zasnoubena s Mohamedem ještě jako dívka, ale zůstala několik let v domě svých rodičů, dokud nedosáhla puberty. O několik let později, když byl Medina nepřítomný, Mohamed často doporučoval, aby se lidé v případě náboženských otázek obrátili na jeho manželku Aishu. Po Mohamedově smrti se Aisha stala hlavním zdrojem informací o Mohamedovi a také o medicíně a poezii.

Ajšino tvrzení, že Mohamed „žil v Koránu“, myšleno v souladu s Koránem, se od té doby stalo základem pro muslimy, aby napodobovali jeho příklad.

Mohamedovy dcery

Mohamedovy dcery také hrály důležitou a vlivnou roli, a to jak v jeho životě, tak v nastolení islámu. Nejpozoruhodnější byla jeho dcera Fatima, která je stále uctívána všemi muslimy, zejména šíitskými muslimy.

Podmínky mnohoženství

Po bitvě u Uhudu (625), v níž zemřely desítky mužských bojovníků a nechávaly nechráněné vdovy a děti, Mohamed a Korán nařídily, že v zájmu ochrany sirotků těchto rodin mohou muži zabrat až čtyři manželky. Samotné povolení je obklopeno jazykem, který odrazuje od toho, co umožňuje, a říká, že pokud se muž nemůže chovat k několika manželkám stejně, nikdy by neměl uzavírat více manželství. Obvyklou domněnku v moderním monogamním Západu-že islám institucionálně podporuje žádostivá uspořádání-samotní muslimové odmítají jako špatně informovaný stereotyp. Muslimské feministky zároveň poukazují na to, že v různých kulturách v různých ekonomických vrstvách zákony polygamie často fungovaly na jasnou újmu žen. Polygamie je v moderním muslimském světě neobvyklým jevem.

Dnešní islám

Dnes se islámské právní a sociální systémy po celém světě v různé míře přibližují právům žen a zaostávají za nimi. Sami muslimové obecně považují islám v těchto věcech za progresivní. Mnoho muslimských feministek zastává názor, že problémy, které v současné době muslimským ženám brání, jsou ty, které ženám na celém světě brání- utlačující kulturní praktiky, chudoba, negramotnost, politická represe a patriarchát. Mezi muslimskými feministickými autorkami a aktivistkami na celém světě existuje silná a zdravá kritika genderového útlaku.

Jiná náboženství

V předislámské době se zacházení se ženami lišilo v různých náboženstvích a kulturách. Například během menstruace byla židovská žena považována za nečistou a nesměla jíst ani pít s ostatními. Křesťané považovali ženu za nečisté stvoření, které nebylo způsobilé dotknout se Písma. V dobách Jaahiliyyah (věk nevědomosti před islámem) byly některé dívky pohřbeny zaživa při narození nebo ve velmi mladém věku. Pokud žili, byli považováni za majetek jejich mužského poručníka a mohli být dokonce zděděni.

Islám přišel ctít ženy, pozvednout jejich postavení a učinit z nich důležité členky komunity. Jistě, ten, kdo dal nejvyšší a nejlepší příklad ve způsobu zacházení se ženami, byl Prorok.

Zdroje:

www.pbs.org, www.islamweb.net