Panna Maria měla krom Ježíše další čtyři syny. Jak to vysvětluje církev?

Madonna s dítětem od renesančního malíře Giovanniho Belliniho

Madonna s dítětem od renesančního malíře Giovanniho Belliniho

Foto: Shutterstock.com

Věčné panenství Ježíšovy matky patří mezi neochvějná dogmata katolické církve. Bible přitom zmiňuje čtyři Spasitelovy bratry a neupřesněný počet sester. Jak se s tímto rozporem církev vypořádala a co na tuto disputaci říká historie?  

V Novém Zákoně se dočítáme, že Ježíš měl čtyři bratry, přičemž Matouš je přímo jmenuje: jednalo se o Jakuba, Josefa, Šimona a Judu. Zmíněny jsou i sestry, jejich jména ale chybí. Bible dále nikde nepraví, že by Josef s Marií nežili intimním životem jako manželé, s výjimkou jejího prvního těhotenství: "Ale nepoznal ji až do té doby, než porodila svého prvorozeného syna; a dal mu jméno Ježíš" (Matouš 1:25). Tato věta naznačuje, že po narození Ježíše už Josef žádné zábrany mít nemusel.

Křesťanský filosof Helvidius ve 4. století napsal, že Matoušem jmenovaní Ježíšovi bratři se Marii a Josefovi narodili během dalších let spokojeného manželství. Opíral se přitom o významného latinsky píšícího autora Tertulliana, který na přelomu 2. a 3. století vytyčil základní křesťanskou terminologii.

Ježíšovo kázání, autor: Carl BlochZdroj: By Carl Bloch, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=186837

Helvidiovi odpůrci se ale nechtěli vzdát myšlenky, že Marie zůstala do konce života pannou. Řecký termín užitý Matoušem "adelphos" podle nich mohl znamenat nejen bratry, ale i bratrance nebo jiné příbuzné. Poukázali přitom na fakt, že Ježíšův rodný jazyk aramejština mezi těmito výrazy nerozlišoval. Nový Zákon byl však napsán řecky, a řečtina užívala pro bratrance specifický termín "anepsios".

V 5. století byl pak sepsán apokryf Příběh tesaře Josefa, který vysvětlil, že Josef byl vlastně vdovec, když potkal Marii, a Ježíšovi bratři a sestry pocházeli z jeho prvního manželství. Je ovšem podivné, že by evangelisté tuto skutečnost v Bibli nezmínili.

Vědecký pohled na Ježiše Krista: Jak to bylo s jeho početím a zmrtvýchvstáním?

Jakkoli byly důkazy o neexistenci Ježíšových sourozenců násilné a dodatečně vykonstruované, většina křesťanských církví se dodnes drží dogmatu, že Panna Marie více dětí neměla. Římsko-katolická církev považuje "adelphos" za Ježíšovy bratrance, pravoslavná stojí za historkou o Josefově zesnulé manželce. Z historického hlediska neexistují důkazy o žádné z verzí, není však žádný důvod, proč by Josef s Marií po Ježíšově narození nezaložili vlastní rodinu jako většina jejich současníků.