Pozoruhodné proroctví sv. Hildegardy: Dokonale dnešní svět i blížící se zánik

Hildegard von Bingen

Hildegard von Bingen

Foto: Profimedia

Proroctví a předpovědi nás fascinují a zejména ta, jež pocházejí z úst takových proroků, jako byli Nostradamus nebo Baba Vanga, jsou velmi často dokonce nadhodnocována. Kromě těchto věštců však existují ještě další proroci, mezi nimiž vyčnívá polyhistorická jeptiška Hildegarda von Bingen. Jakou budoucnost nám předpověděla? Její prognóza je děsivá i fascinující.

Svatá Hildegarda se narodila v roce 1098 n. l. a učinila mnoho proroctví, z nichž některá jsou neuvěřitelně přesná. Proroctví nás nutí přemýšlet o budoucnosti a hledat naplnění v minulých událostech. Hildegarda von Bingen již ve 12. století dokonale popsala globální katastrofu, velmi podobnou období, v němž žijeme.

Svatá Hildegarda je velmi dobře známá pro svůj neuvěřitelný přínos klasické hudbě a literatuře, přičemž neméně pozornosti by si zasloužila právě její proroctví. Bylo jich velmi mnoho, ale zvláštní pozornost si zaslouží proroctví o zničení Spojených států.

Kromě toho, že předpověděla například úpadek autority papeže, mnohé přírodní katastrofy, tak si uvědomovala i to, že konec lidstva bude provázen utrpením a možností se z něj vykoupit. My se však podíváme na globální katastrofu, kterou tato moudrá žena uzřela.

Na video o jejích proroctvách kolem USA se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Samotné proroctví

"Než přijde kometa, mnoho národů, s výjimkou těch dobrých, bude sužováno nouzí a hladem. Velký národ v oceánu, který je obydlen lidmi z různých kmenů a původu zemětřesením, bouří a přílivovými vlnami, bude zničen. Bude rozdělen a z velké části potopen. Tento národ bude mít také mnoho neštěstí na moři a ztratí své kolonie na východě skrze Tygra a Lva. Kometa svým obrovským tlakem vytlačí mnoho z oceánu a zaplaví mnoho zemí, což způsobí mnoho nouze a mnoho pohrom. Po velké Kometě bude velký národ zničen zemětřesením, bouřemi a velkými vodními vlnami, což způsobí mnoho nouze a pohrom. Oceán zaplaví také mnoho dalších zemí, takže všechna pobřežní města budou žít ve strachu a mnoho jich bude zničeno. Všechna města na mořském pobřeží budou ve strachu a mnohá z nich budou zničena přílivovými vlnami, většina živých tvorů bude zabita a i ti, kteří uniknou, zemřou na strašlivou nemoc."

 Hildegard von Bingen na vitrážiHildegard von Bingen na vitrážiZdroj: Profimedia

Výklad

Oním "velkým národem v oceánu, který obývají lidé z různých kmenů", jsou s největší jistotou Spojené státy, které však samozřejmě ve 12. století byly před Evropou skryty, jelikož Amerika byla objevena až dávno potom. Objevují se i názory, že by se mohlo vztahovat na Anglii.

Pokud jde o tlak komety, který způsobuje záplavy, je to velmi pravděpodobné. Gravitační přitažlivost Měsíce totiž způsobuje příliv a odliv, proto si jen stačí představit gravitační přitažlivost blízké komety. Kdyby kometa narazila do oceánu, jistě by následovaly záplavy a přílivové vlny.

Lidstvo by tak mohlo být svědkem předzvěsti této doby přílivových vln při katastrofě zemětřesení a tsunami v jihovýchodní Asii. 

Nostradamus

Znalec vytvořil program na rozluštění Nostradámových proroctví. Závěr je děsivý

Řešení?

Svatá Hildegarda předpověděla, že se na Zemi vrátí mír, až bude obnoven francouzský trůn. I tato skutečnost je velmi zajímavá, protože v její době francouzský trůn ještě nebyl zničen, takže vlastně věštkyně předpověděla i to: "Mír se do Evropy vrátí, až se bílý květ ("Bílý květ" odkazuje na svatého císaře, který přijde a obnoví mír ve světě a přivede ho ke katolické víře.) opět zmocní francouzského trůnu. V této době míru bude lidem zakázáno nosit zbraně a železo se bude používat výhradně k výrobě zemědělského nářadí a nástrojů. Také v tomto období bude půda velmi úrodná a mnoho Židů, pohanů a kacířů se připojí k církvi.“

 

Kdo byla svatá Hildegarda?

Hildegarda se narodila v Bockelheimu na řece Nahe, ale její rodové jméno není známo. Byla desátým dítětem ve šlechtické rodině a jak bylo zvykem u desátého dítěte, s jehož výživou rodina nemohla počítat, byla po narození zasvěcena církvi. Dívka začala mít ve třech letech vize světelných objektů, ale brzy si uvědomila, že je v této schopnosti jedinečná, a dlouhá léta tento dar skrývala. Velká věštkyně a prorokyně byla nazývána Sibylou Rýna.

V osmi letech poslala rodina Hildegardu ke kotevnici jménem Jutta, aby získala náboženskou výchovu. Jutta pocházela z bohaté a významné rodiny a byla zřejmě velmi krásná. Odmítla všechna světská pokušení a zasvětila svůj život Bohu. Nechtěla ale vstoupit do kláštera a stala se kotevnicí vedoucí asketický život, uzavřená před světem v malé místnosti, obvykle postavené v sousedství kostela, aby mohla sledovat bohoslužby. Ke spojení s okolním světem ji sloužilo jen malé okno, kterým se podávalo jídlo a vynášely odpadky. Většinu času trávily kotevnice modlitbou, rozjímáním nebo osamělými ručními pracemi.

Taková byla i kotva blahoslavené Jutty, i když zde byly dveře, kudy k ní chodila nejen Hildegarda, ale i další dívky, které se o její slávě dozvěděly.

Hildegarda zde od Jutty získala základní vzdělání a celý život o sobě pochybovala a připadala si nedostatečná a nevzdělaná, přestože se naučila číst žaltář v latině. K zapisování svých vizí měla sekretářky. Se svými vizemi se svěřovala pouze Juttě a mnichovi jménem Volmar.

Po smrti blahoslavené Jutty, když bylo Hildegardě 38 let, byla zvolena představenou rodícího se kláštera, ale nadále žila ve svém kotvišti.

V roce 1141 však Hildegarda díky vidění Boha okamžitě pochopila význam náboženských textů. Přikázal jí, aby si zapsala vše, co ve svých vizích spatří.

Více informací o proroctví získáte zde: 

Zdroj: Youtube

Život Hildegardy jako dítěte, řeholnice a superiores byl mimořádný. Měla velmi chatrné zdraví, a i proto vedla bohatý vnitřní život a snažila se vše využít ke svému uspokojení. Od raného věku byla obdařena viděními. Její vize vytvořily skvělou hudbu, dodnes používané lékařské postupy a nové chápání teologie. Radila králům, monarchům, biskupům, a dokonce i papežům. 

Využívala léčivou sílu přírodních předmětů k léčení a psala pojednání o přírodovědě a léčebném využití rostlin, zvířat, stromů a kamenů. Je první skladatelkou, jejíž životopis je znám, a také založila živý klášter, kde se hrály její hudební hry.

Stále ještě nebyla kanonizována, ale byla blahořečena a často je označována jako svatá Hildegarda.

Zdroje:

listverse.comwww.simplycatholic.comwww.unitypublishing.comen.wikipedia.org