Svatá Hildegarda se narodila v roce 1098 n. l. a učinila mnoho proroctví, z nichž některá jsou neuvěřitelně přesná. Proroctví nás nutí přemýšlet o budoucnosti a hledat naplnění v minulých událostech. Hildegarda von Bingen již ve 12. století dokonale popsala globální katastrofu, velmi podobnou období, v němž žijeme.

Svatá Hildegarda je velmi dobře známá pro svůj neuvěřitelný přínos klasické hudbě a literatuře, přičemž neméně pozornosti by si zasloužila právě její proroctví. Bylo jich velmi mnoho, ale zvláštní pozornost si zaslouží proroctví o zničení Spojených států.

Kromě toho, že předpověděla například úpadek autority papeže, mnohé přírodní katastrofy, tak si uvědomovala i to, že konec lidstva bude provázen utrpením a možností se z něj vykoupit. My se však podíváme na globální katastrofu, kterou tato moudrá žena uzřela.

Na video o jejích proroctvách kolem USA se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Samotné proroctví

"Než přijde kometa, mnoho národů, s výjimkou těch dobrých, bude sužováno nouzí a hladem. Velký národ v oceánu, který je obydlen lidmi z různých kmenů a původu zemětřesením, bouří a přílivovými vlnami, bude zničen. Bude rozdělen a z velké části potopen. Tento národ bude mít také mnoho neštěstí na moři a ztratí své kolonie na východě skrze Tygra a Lva. Kometa svým obrovským tlakem vytlačí mnoho z oceánu a zaplaví mnoho zemí, což způsobí mnoho nouze a mnoho pohrom. Po velké Kometě bude velký národ zničen zemětřesením, bouřemi a velkými vodními vlnami, což způsobí mnoho nouze a pohrom. Oceán zaplaví také mnoho dalších zemí, takže všechna pobřežní města budou žít ve strachu a mnoho jich bude zničeno. Všechna města na mořském pobřeží budou ve strachu a mnohá z nich budou zničena přílivovými vlnami, většina živých tvorů bude zabita a i ti, kteří uniknou, zemřou na strašlivou nemoc."

Výklad

Oním "velkým národem v oceánu, který obývají lidé z různých kmenů", jsou s největší jistotou Spojené státy, které však samozřejmě ve 12. století byly před Evropou skryty, jelikož Amerika byla objevena až dávno potom. Objevují se i názory, že by se mohlo vztahovat na Anglii.

Pokud jde o tlak komety, který způsobuje záplavy, je to velmi pravděpodobné. Gravitační přitažlivost Měsíce totiž způsobuje příliv a odliv, proto si jen stačí představit gravitační přitažlivost blízké komety. Kdyby kometa narazila do oceánu, jistě by následovaly záplavy a přílivové vlny.

Lidstvo by tak mohlo být svědkem předzvěsti této doby přílivových vln při katastrofě zemětřesení a tsunami v jihovýchodní Asii.

Řešení?

Svatá Hildegarda předpověděla, že se na Zemi vrátí mír, až bude obnoven francouzský trůn. I tato skutečnost je velmi zajímavá, protože v její době francouzský trůn ještě nebyl zničen, takže vlastně věštkyně předpověděla i to: "Mír se do Evropy vrátí, až se bílý květ ("Bílý květ" odkazuje na svatého císaře, který přijde a obnoví mír ve světě a přivede ho ke katolické víře.) opět zmocní francouzského trůnu. V této době míru bude lidem zakázáno nosit zbraně a železo se bude používat výhradně k výrobě zemědělského nářadí a nástrojů. Také v tomto období bude půda velmi úrodná a mnoho Židů, pohanů a kacířů se připojí k církvi.“

Kdo byla svatá Hildegarda?

Hildegarda se narodila v Bockelheimu na řece Nahe, ale její rodové jméno není známo. Byla desátým dítětem ve šlechtické rodině a jak bylo zvykem u desátého dítěte, s jehož výživou rodina nemohla počítat, byla po narození zasvěcena církvi. Dívka začala mít ve třech letech vize světelných objektů, ale brzy si uvědomila, že je v této schopnosti jedinečná, a dlouhá léta tento dar skrývala. Velká věštkyně a prorokyně byla nazývána Sibylou Rýna.

V osmi letech poslala rodina Hildegardu ke kotevnici jménem Jutta, aby získala náboženskou výchovu. Jutta pocházela z bohaté a významné rodiny a byla zřejmě velmi krásná. Odmítla všechna světská pokušení a zasvětila svůj život Bohu. Nechtěla ale vstoupit do kláštera a stala se kotevnicí vedoucí asketický život, uzavřená před světem v malé místnosti, obvykle postavené v sousedství kostela, aby mohla sledovat bohoslužby. Ke spojení s okolním světem ji sloužilo jen malé okno, kterým se podávalo jídlo a vynášely odpadky. Většinu času trávily kotevnice modlitbou, rozjímáním nebo osamělými ručními pracemi.

Taková byla i kotva blahoslavené Jutty, i když zde byly dveře, kudy k ní chodila nejen Hildegarda, ale i další dívky, které se o její slávě dozvěděly.

Hildegarda zde od Jutty získala základní vzdělání a celý život o sobě pochybovala a připadala si nedostatečná a nevzdělaná, přestože se naučila číst žaltář v latině. K zapisování svých vizí měla sekretářky. Se svými vizemi se svěřovala pouze Juttě a mnichovi jménem Volmar.

Po smrti blahoslavené Jutty, když bylo Hildegardě 38 let, byla zvolena představenou rodícího se kláštera, ale nadále žila ve svém kotvišti.

V roce 1141 však Hildegarda díky vidění Boha okamžitě pochopila význam náboženských textů. Přikázal jí, aby si zapsala vše, co ve svých vizích spatří.

Více informací o proroctví získáte zde:

Zdroj: Youtube

Život Hildegardy jako dítěte, řeholnice a superiores byl mimořádný. Měla velmi chatrné zdraví, a i proto vedla bohatý vnitřní život a snažila se vše využít ke svému uspokojení. Od raného věku byla obdařena viděními. Její vize vytvořily skvělou hudbu, dodnes používané lékařské postupy a nové chápání teologie. Radila králům, monarchům, biskupům, a dokonce i papežům.

Využívala léčivou sílu přírodních předmětů k léčení a psala pojednání o přírodovědě a léčebném využití rostlin, zvířat, stromů a kamenů. Je první skladatelkou, jejíž životopis je znám, a také založila živý klášter, kde se hrály její hudební hry.

Stále ještě nebyla kanonizována, ale byla blahořečena a často je označována jako svatá Hildegarda.

Zdroje:

listverse.com, www.simplycatholic.com, www.unitypublishing.com, en.wikipedia.org