Jeho četná díla, včetně mnoha dopisů, se skládají z odsouzení kacířství, pohanství, zneužívání kázně a zločinů. Psal také o pravidlech a zásadách askeze, zejména o axiomech řeholního života.

Bez obav varoval a vyhrožoval lidem na vysokých místech, opatům a biskupům, místodržícím a knížatům, dokonce i samotnému císaři. Udržoval korespondenci s Gainou, vůdcem Gótů, a snažil se ho obrátit od ariánství. Důrazně odsuzoval pronásledování svatého Jana Zlatoústého jak u císaře Arkadia, tak u jeho dvořanů.

Proroctví svatého Nila z 5. století

Jeho proroctví mluví jasně. Nilus popsal, jak po roce 1900, v polovině 20. století, budou tehdejší lidé k nepoznání. Až se přiblíží doba příchodu Antikrista, mysl lidí se zakalí tělesnými vášněmi a zesílí hanebnost a nezákonnost. Tehdy se svět změní k nepoznání.

Svatý Nilus varoval, že vzhled lidí se změní a kvůli nemravnosti v oblékání i účesech nebude možné rozeznat muže od žen. Lidé, kteří budou obývat planetu, budou krutí. Nilus doslova řekl, že se chování lidí bude podobat divokým zvířatům. To vše kvůli pokušení Antikrista. Děti nebudou mít úctu k rodičům a starším, zmizí láska a z křesťanských pastýřů, biskupů a kněží se stanou ješitní lidé, kteří nerozeznají pravou cestu od nepravé.

V té době se změní morálka a tradice křesťanů i církve. Lidé se vzdají skromnosti a zavládne rozháranost. Faleš a chamtivost dosáhnou velkých rozměrů. Ti, jež budou hromadit velké poklady, stihne krutý trest. Ve společnosti bude vládnout chtíč, cizoložství, homosexualita, tajné skutky a vraždy.

Mnich popsal nemravnost a vynálezy století 20.

Podle svatého Nila, bude právě 20. století plné velkých zločinů a rozmařilosti. Lidé budou zbaveni milosti Ducha svatého, kterou přijali ve svatém křtu, a stejně tak výčitek svědomí.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Boží církve budou zbaveny bohabojných a zbožných pastýřů a běda křesťanům, kteří v té době zůstanou na světě. Nilus varoval, že všichni zcela ztratí víru, protože nebudou mít možnost spatřit světlo poznání vůbec od nikoho. Pak se oddělí od světa ve svatých útočištích, aby si ulehčili duchovní utrpení. Budou však narážet na překážky a omezení. Důvodem toho všeho bude fakt, že Antikrist bude chtít být Pánem nade vším a stát se vládcem celého vesmíru. I proto bude vytvářet zázraky a fantastická znamení.

Ani vynálezy 20. století neunikly jeho proroctví. "Nešťastnému člověku dá také jakousi zvrácenou moudrost. Člověk tak objeví způsob, jakým může jeden člověk vést rozhovor s druhým. To vše z jednoho konce země na druhý. V té době budou lidé také létat vzduchem jako ptáci a klesat na dno moře jako ryby. A až toho všeho dosáhnou, budou tito nešťastní lidé trávit svůj život v pohodlí, aniž by tušili, ubohé duše, že jde o podvod Antikrista. A, bezbožník jeden! - doplní vědu marností natolik, že sejde ze správné cesty a přivede lidi ke ztrátě víry v existenci Boha ve třech hypostazích."

Nilus však varoval, že právě tohle je jen cestou nadcházejícího trestu, kterému lid neunikne. "Tehdy Vševládný Bůh uvidí pád lidského rodu a zkrátí dny kvůli těm nemnohým, kteří jsou zachraňováni, protože nepřítel chce uvést i vyvolené do pokušení, pokud je to možné... pak se náhle objeví meč trestu a zabije Zvrhlíka a jeho služebníky."

Zdroje:

listverse.com

orthodoxwiki.org

aminoapps.com