Za každým rytířstvím byl politický boj, kalkul a postranní úmysly. Dobrým příkladem je jeden z nejprominentnějších rytířských řádů, rytířský řád draka nebo dračí řád. Byl vyčleněn pouze předním šlechticům a vládcům středověké Evropy a jeho klíčovou postavou byl uherský král Zikmund Lucemburský.

Zdroj: Youtube

Řád draka

Řád draka byl založen v roce 1408 tímto mocným panovníkem a jeho manželkou Barborou Celjskou. Dostal název Societas Draconistarum, dnes známý jako Řád draka, a právě takový byl i jeho symbol. Řád draka byl koncepčně modelován podle prominentních rytířských vojenských řádů éry křížových výprav. Tyto řády byly legendárními obránci křesťanství během bouřlivého boje za znovuzískání Svaté země. V době Zikmunda Lucemburského však byly křížové výpravy minulostí, jiné hrozby zde byly stále.

Jaké bylo opravdu středověké rytířství?

Zikmund byl zprvu uherským králem (1387 až 1437), ale později se stal i císařem Svaté říše římské (1433 - 1437), což nesmírně přispělo k moci jeho nově založeného řádu. Ta měla bránit svatý kříž – tedy křesťanství – a bojovat s jeho nepřáteli, především s osmanskými Turky, kteří se v té době hnali do Evropy.

Za vznikem řádu však stálo velké politické pozadí: Pro Zikmunda to byl skutečný nástroj k upevnění vlády nad Uherským královstvím, které bylo v té době velmi nestabilní.

Zikmund se v roce 1385 oženil s uherskou královnou Marií. Sňatek byl politickým nástrojem, díky kterému se Zikmund stal jedním šmahem králem uherským a chorvatským. Když jeho žena o deset let později tragicky zemřela při lovecké nehodě, zůstala koruna jen Zikmundovi. Svou vládu si ale musel pojistit a potřeboval podporu veřejnosti. Evropa, a Maďarsko, navíc čelily velké hrozbě ze strany osmanských Turků.

Srbové poraženi

V roce 1389 se odehrála osudná bitva o Kosovo Polje, ve které se shromáždila veškerá moc srbské středověké šlechty, aby čelila útočícím osmanským Turkům. Vůdcové obou armád byli zabiti v následujícím střetnutí a jejich armády z velké části zničeny. Srbsko bylo velmi oslabeno, což umožnil Osmanům pokračovat v invazích do Evropy.

Osmané dobyli hlavní bulharskou pevnost Nicopolis. Když papež Bonifác IX. oznámil křížovou výpravu proti Turkům, Zikmund se snažil posílit svou vládu a postavení tím, že převzal nominální odpovědnost. Bohužel, během následující bitvy u Nivopolis v roce 1396 byly Zikmundovy rozkazy francouzským velitelem Janem z Nevers zcela ignorovány a bitva skončila naprostou porážkou. Drtivá většina křižáků byla zabita a jejich vůdci stěží unikli, včetně Zikmunda.

Zdroj: Youtube

Poté se Zikmund vrátil do Maďarska a začal vážně posilovat svou vládu. Pokoušel se najít spojence kdekoli, aby získal vojenskou podporu. Navíc se oženil s Barborou Celjskou, dcerou Hermanna II., rovněž s vidinou spojenectví.

Tváří v tvář těmto novým hrozbám a ve snaze upevnit svou moc vytvořil Zikmund Dračí řád. Chtěl tak získat pevné politické postavení a spojenectví s předními křesťanskými panovníky. Nejenže by pak byl schopen čelit osmanské hrozbě, ale zajistil by si i kontrolu nad Maďarskem a tím i post nejmocnějšího regionálního vůdce.

Všichni noví členové řádu museli přísahat věrnost králi Zikmundovi a chránit jeho královské zájmy. Někteří historici tvrdí, že řád byl jednoduše vytvořen jako „instituce“ královského uherského dvora. Z dnešního pohledu to byla vlastně „aliance“ předních evropských panovníků a aristokratů vytvořená za účelem zajištění vzájemné vojenské pomoci a koalice proti všeobjímající osmanské hrozbě.

Smetánka evropské aristokracie

Od svého založení byl Řád draka doslova nabit nejvýraznějšími postavami středověké Evropy. Zikmund kolem sebe shromáždil nejstatečnější, nejbohatší a nejmocnější křesťanské panovníky a šlechtice, čímž si od samého začátku zajistil svou výtečnost. Začínal s 24 evropskými rytíři a šlechtici, zakládajícími členy Dračího řádu. Byli evropskou elitou v každém smyslu slova: vyznačovali se nejvyššími morálními zásadami, a byli sjednoceni mocí a společnou křesťanskou vírou.

Nejmocnějším z těchto mužů – po králi Zikmundovi – byl srbský vládce, despota Stefan Lazarević. Podle zakládací listiny řádu z roku 1408 byl prvním čestným členem řádu a dostal čestné místo „prvního mezi rovnými“, druhé po Zikmundovi. Tento srbský panovník byl ve své době jedním z nejvýznamnějších panovníků v Evropě. Vynikal v rytířských aspektech: byl pozoruhodně vysoký a svalnatý; a byl považován za jednoho z nejlepších rytířů a vojenských velitelů své doby; a byl velmi mocný a bohatý. A hlavně! Byl Zikmundovým nejbližším spojencem.

Kromě Despoty Stefana zde byla nekonečná řada dalších aristokratů a šlechticů a mnoho dalších významných osobností evropských soudů, a mnozí další se později připojili.

Zdroj: Youtube

Jedním z nejvýznamnějších se postupně stal Vlad II. Dracul, vojvoda Valašska, který byl tak hrdý na to, že je členem společnosti, že si vytvořil svůj znak s drakem, a dal si přezdívku Dracul, neboli „drak“. Členem společnosti se stal i jeho syn a dědic, později daleko známější Vlad III Dracula, nebo Vlad Impaler, jeden z nejdivočejších obránců křesťanství a nepřítel osmanských Turků.

Jak název napovídá, znakem a erbem řádu byl drak. Znak znázorňoval padlého draka s ocasem stočeným kolem krku a se štítem svatého Jiří na zádech.

Jak se stát středověkým rytířem

Řiďte se kodexem! Hlavním cílem řádu byla obrana křesťanstva proti Turkům, pohanům a schizmatikům. Zároveň se ale jednalo o silnou politickou a vojenskou alianci. Přesto, když sledujeme tuto „misi“ z historického hlediska, můžeme vidět, že Zikmund měl jasný záměr vytvořit všestranný nástroj, který by mu pomohl vypořádat se se všemi nepřáteli Maďarského království. Patřily sem všechny „protikatolické“ frakce, hlavně Turci. To však zahrnovalo mnoho politických a náboženských skupin v Evropě, které politicky i vojensky ohrožovaly katolicismus a Zikmundovo království.

Konec řádu

Císař Svaté říše římské a uherský král Zikmund Lucemburský zemřel v roce 1437 a po jeho smrti řád rychle ztratil na významu. Zikmundův blízký spojenec a první člen společnosti, srbský despota Stefan, zemřel deset let před Zikmundem - v roce 1427. Další významný člen, Vlad II. Dracul, zemřel deset let po Zikmundovi, v roce 1447. Se ztrátou dalších klíčových členů, a rychlé expanzi Osmanské říše řád ztratil svou politickou a vojenskou hodnotu a pomalu zanikl.

Přesto nám historie tohoto slavného rytířského řádu ukazuje, jak důležité byly ve středověké Evropě vojenské a politické aliance. Tváří v tvář pronikajícím Turkům využil král Zikmund svého vlivu a moci k tomu, aby kolem sebe shromáždil nejvýznamnější křesťanské panovníky. Smutné je, že ani společně nedokázali zajistit přežití Evropy ani jejich dračího řádu.

Zdroje: en.wikipedia.org, www.holyromanempireassociation.com ordoabchao.ca