Mnozí vědci byli přesvědčeni, že se v pěti řádcích satoru skrývá nějaký tajemný smysl anebo snad skrytý kód. Pětadvacet písmen se tedy stalo obrovskou záhadou s mnoha výklady a interpretacemi, avšak stále s nejasným závěrem.

Co je sator a kde jej najdeme?

Sator je dvourozměrný čtverec obsahující latinský palindrom o pěti slovech. Jedná se o čtverec 5 × 5 písmen, která dávají dohromady pěti pětipísmenných slov. Celkem tedy obsahuje 25 znaků, složených z 8 různých latinských písmen. Obsahuje 5 souhlásek (S, T, R, P, N) a 3 samohlásky (A, E, O). Tento čtverec se objevuje v raně křesťanských i magických souvislostech a jeho nejstarší zpodobnění pochází již z ruin Pompejí. I proto této slovní záhadě přisuzují někteří badatelé židovský nebo mithraistický původ.

Tento palidrom se často umisťuje na domy a stodoly jako ochrana. Řecký palindrom se vyskytuje třeba na křtitelnici v kostele svatého Martina v Ludgate v Londýně. V lidové magii se zase čtverec používal k různým účelům, mimo jiné k hašení požárů, k odstraňování smůly a horečky, k ochraně dobytka před čarodějnictvím a dokonce i proti únavě při cestování. Někdy se tvrdí, že musí být napsán na určitém materiálu nebo jiným druhem inkoustu, aby dosáhl svého magického účinku. Satorský čtverec se také používal v pensylvánských holandských komunitách jako součást jejich medicíny a v ruských pravoslavných starověrských komunitách.

Jak čtverec vypadá?

Čtverec je dvourozměrný palindrom se čtyřmi symetriemi. Vědecky se seskupení písmen nazývá Kleinova čtyřskupina, jež je postavena na identitě, dvou diagonálních odrazech a otočení o 180 stupňů. Co to znamená?

S A T O R
A R E P O
T E N E T
O P E R A
R O T A S

Text ve čtverci jde číst všemi směry, tedy shora dolů, zdola nahoru, zleva doprava nebo zprava doleva; lze jej dokonce i otočit o 180 stupňů a stále jej lze číst všemi těmito způsoby.

Nejstarší podoba satoru má jako horní řádek slovo ROTAS, ale převládla verze používající na stejné pozici i skupinu písmen SATOR.

Pokud připustíme, že v Satorově čtverci je zakódováno jedno nebo více jmen božstev, pak lze tento slovní čtverec považovat za příklad teoforické mandaly.

R O T A S A T O R

O P E R A A R E P O

T E N E T T E N E T E N E T

A R E P O O P E R A

S A T O R R O T A S

V roce 1925 si pak Němec Felix Grosser a Švéd Sigurd Agrell nezávisle na sobě všimli, že z 21 písmen tajemného čtverce lze například poskládat do kříže dvě slova - PATER NOSTER, kdy N je ve středu. Tak zbydou právě dvě písmena - písmena A a O, která lze interpretovat jako alfa α a omega ω, tedy začátek a konec. O tom však až dále.

Na jedno z videí s výkladem Satorova čtverce se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Co jednotlivá slova znamenají?

Wikipedie nám poskytuje i výklad těchto jednotlivých slov. Podívejme se na ně.

Sator znamená 1. nebo 5. pád (nominativ nebo vokativ) podstatného jména od slova „serere“, neboli „rozsévat“ - rozsévač, sazeč, zakladatel, původce (obvykle božský); původce; doslova 'rozsévač'.

Arepo je zase neznámé, pravděpodobně vlastní jméno, které je buď zcela smyšlené nebo je egyptského původu. Mohlo by být například zakódovanou podobou jména Harpokrates nebo Hor-Hap (Serapis). Nikde jinde v literatuře se ale toto slovo nevyskytuje. Každý z jazykovědců, kteří se satorem zabývali, měl nějakou interpretaci tohoto slova. Jerome Carcopino se domníval, že pochází z keltského, konkrétně galského slova pro "pluh". David Daube tvrdil, že představuje hebrejské nebo aramejské zpracování řeckého "Alfa-Omega". A J. Gwyn Griffiths zase tvrdil, že slovo pochází z Alexandrie z doloženého egyptského jména Ḥr-Ḥp, které podle něj znamená "tvář Apisova". Miroslav Marcovich pak vidí slovo Arepo jako latinizovanou zkratku jména Harpokrata, boha vycházejícího slunce.

Tenet je pak sloveso odvozené od slova „tenere“, neboli „držet“ – tedy drží, udržuje, chápe, vlastní, ovládá, uchovává, udržuje.

Opera je pak nominativ, ablativ nebo akuzativ podstatného jména slov práce, péče, pomoc, služba, úsilí/námaha či skutky.

A konečně rotas je 4. pád množného čísla od slova „rota“, neboli „kola“, či sloveso znamenající otáčíš nebo způsobuješ otáčení.

Význam slov samotných je tedy více méně nejasný. V překladu by pak poskládaná dohromady zněla asi takto:

„Rozsévač Arepo drží s námahou kola“; volněji „Rozsévač Arepo pracuje s pluhem“, či "Zemědělec Arepo má [jako] práce kola" – tedy zemědělec používá svůj pluh jako formu práce.

Věta nebo spíše slova mají však více výkladů, ani jeden ale není uznán jako platný a jediný.

Další výklady

Protože se sator objevuje na mnoha místech v různých zemích (v Anglii, Švédsku, Itálii, Sýrii… dříve i v Mezopotámii), i to ovlivnilo množství jeho výkladů.

Například koptská Modlitba Panny Marie popisuje, jak byl Kristus ukřižován pěti hřeby, které byly pojmenovány Sator, Arepo, Tenet, Opera a Rotas, podle čehož byly později pojmenovány i Kristovy rány.

Naopak v Kappadokii se v době Konstantina VII těmito trochu upravenými jmény nazývali pastýři z příběhu o Narození Páně: Sator, Arepon a Teneton, v Byzanci to zase byla křestní jména tří mudrců – Ator, Sator a Peratoras.

Za zmínku stojí i to, že když písmena přeložíme do řečtiny a přiřadíme čísla ze slova Tenet, dostaneme číslo 666, což je podle Bible číslo šelmy neboli Antikrista.

Další vědci pak vidí v Satorově čtverci znak židovského původu, protože není pravděpodobné, že by v Pompejích žilo v roce 79 n. l. velké množství křesťanů.

Skutečný smysl čtverce je tedy záhadou dodnes.

Zdroje:

www.houseofgoodfortune.org, voda235.webnode.cz, en.wikipedia.org/wiki/Sator_Square