Skythové měli pověst divokých bojovníků a byli mistry v taktice "udeř a uteč“, jíž uplatňovali ve válečné strategii, kterou se proslavili nejen u starých Řeků, ale u všech tehdejších věhlasných kultur. Bravurně stříleli z koně z luku, a k tomu nepotřebovali ani třmeny nebo sedla. Jejich armáda byla velmi obávaná, čemuž dodávala na vážnosti i jejich tetování. Skythové napadali území, jež potřebovali k tomu, aby měli jak živit jejich dobytek. Vždy, když vyčerpali bohatství pastvin na jednom místě, potřebovali se posunout dál. Jako takoví měli velmi blízko k přírodě, jejíž darů beze zbytku využívali. Vážili si jí a v jejich rituálech a náboženství hrálo právě sepjetí s přírodou klíčovou roli.

Skythská společnost byla víceméně rovnostářská. Uvnitř existovaly jednotlivé kmeny, které sice nebyly politicky jednotné, ale měly společný jazyk, kulturu, styl oblékání, zálibu v tetování a umělecký sloh a při různých oslavách se scházely a spojovaly. Dokonce se objevují v historii i domněnky, že Amazonky by měly být ztotožněny se skythskými ženami, což nepopírá ani nová studie.

Na velmi zajímavý dokument o kultuře Skythů se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Odkud přišli, není přesně jasné

O původu Skythů existují mnohé teorie a dodnes není jasné, odkud přišli – zdali z Asie, nebo ze stepí při cestě na sever, či se jednalo skutečně o mytické bytosti, jak tvrdil Hérodotos, který Skythy popisoval jako bytosti „napůl žena a napůl had“. Jejich původ viděl Hérodotos v nuceném spojení Hérakla s podivnou hadí bytostí, z něhož se narodili tři synové, včetně Skytha. Samozřejmě, že Herodotova teorie je poplatná době.

Moderní historici ale mají jinou teorii, která poukazuje na Skythy jako na velkou národnostní skupinu.

Skythové v pojetí moderní vědy

Nové výzkumy však nakonec Skythy zasadily coby mix sibiřské, východoasijské a jamnajské euroasijské skupiny. Právě díky jejich hlavní obživě – tedy pastevectví – byli Skythové kočovníky, kteří se pohybovali po krajině na vozech tažených voly. Ale nejednalo se o obyčejné vozy, jejich vozy byly neskutečně velké a uvnitř nich bylo i několik místností, takže pohyb celé skupiny vypadal jako pohybující se město, jehož síla byla ještě více znásobena potetovanými válečníky, majestátně se pohybujícími s jejich rodinami.

Skythové válečníci

Stejně jako měli Skythové specifickou kulturu a náboženství, bylo výjimečné i jejich válečné umění, jež je proslavilo nejvíce. Ve své době byla jejich armáda označována dokonce za nepřemožitelnou a toto umění je povyšovalo i v jejich kmenové hierarchii.

Vynikali zejména jako lučištníci, a dokonce se v nové studii ukázalo, že možná i Velká čínská zeď byla postavena proto, aby před Skythy zemi bránila.

"Skythské mužské a ženské jízdní lučištníky obdivovali a obávali se jich Řekové, Římané, Peršané i Číňané, jejichž Velká čínská zeď byla postavena na jejich obranu," uvádí autorka studie Adrienne Mayorová, historička antických věd a klasická folkloristka.

Ta také dále uvádí podrobnosti o skythském luku coby zbrani vyrobené ze dřeva, rohoviny a šlach. Kromě typických luků měli Skythové i celou řadu dalších zbraní, jež také mistrně ovládali. Díky jejich dovednostem byli najímáni i jinými armádami, které potřebovaly posily, takže sloužili jako žoldáci. Jejich tetování jim navíc v této době dodávalo ještě větší výzor hrůzostrašnosti.

Mayorová nakonec objasňuje ve studii i souvislost skythských žen a amazonkami a skutečně potvrzuje, že mnohé armády byly těmito ženami ovlivněny, a že se jednalo o ženy, žijící životem stepních kočovných jízdních lučištnic. O jejich existenci a zapojení se do jiných armád svědčí i četné archeologické nálezy.

Zánik kultury

Skythové jako národ nezanikli najednou. Po roce 500 př. n. l. dokonce posílili svůj vliv a přesunuli se na západ do severního Řecka a Thrákie. Ale jejich moc poté začala upadat. Utrpěli spoustu válečných porážek a jejich bojovníci byli postupně začleněni do jiných armád.

Největší ranou pak pro ně byla porážka Huny, jízdními kočovnými válečníky, kteří vpadli do Evropy v pátém století n. l. do Evropy. Skytové byli zřejmě asimilováni Góty a jejich kultura postupně zanikla, i když některé její rysy by mohli mít obyvatelé jižního Ruska a oblasti Kavkazských hor. O přesném zániku Skythů však nepadla jednoznačná teorie.

Zdroje:

en.wikipedia.org/wiki/Scythians, www.livescience.com, blog.britishmuseum.org