V době Skythů byly již známy četné válečné metody. Jsou snad staré tak, jako lidstvo samo. Ale zavedené starověké civilizace, jako jsou Asýrie, Babylónie a Persie, používaly k udržené svých armád, tedy k výživě a vybavení, zejména daně. Na vyzbrojení a obranu národa tak byly vydávány nepředstavitelné sumy peněz, které se mohly zúročit jen v momentě válečného nebezpečí. Pak ale jako by mávnutím kouzelného proutky byly peníze pryč a k nim se přidaly ještě ztráty na lidských životech. A v tom tkvělo kouzlo Skythů, kteří nic nepotřebovali.

V blízkém vztahu s přírodou

Životní styl Skythů napovídá, jaký typ války musel být veden proti usedlejším, tedy nekočovným, lidem. Takoví byli například Mezopotámci. Skythové byli naturálně kmenově založení a sdružovali se jen v době války. Nezajímaly je nabídka a poptávka ve vojensko-ekonomickém smyslu, protože žili v těsném sepjetí s přírodou a zemí, jíž obývali. Byla to Země, kdo byl jejich dodavatelem a obraceli se k ní až v momentě, kdy potřebovali její zdroje. I proto byli nuceni začít válku, aby se mohli dostat na nová území. Proto se stěhovali do nových oblastí, kde hledali pastviny pro dobytek a obživu pro kmen. Půdu, kterou opouštěli, ponechali v klidu.

Válka jen jako nutné zlo

K válčení tedy Skythové používali partyzánský přístup, který nelze zaměňovat s terorismem. Do války se tedy zapojili jen tehdy, bylo-li to nezbytně nutné pro zdraví jejich kmene. Válečné smýšlení Skythů popisuje tento dobový pramen: "My Skythové nemáme města ani osázená území, abychom se s vámi mohli co nejdříve utkat v boji, obávajíce se, abychom jedno nedobyli nebo druhé neztratili. Nechcete-li však nic jiného než bojovat hned, máme hroby svých otců; pojďte, najděte je a zkuste je zničit; pak poznáte, zda s vámi budeme bojovat o ty hroby, či nikoli. Do té doby se do boje nezapojíme, pokud to nebudeme považovat za dobré."

Hlavní válečné strategie

Nejvyužívanější a nejúčinnější taktikou Skythů byla taktika rojení. Jeho cílem bylo dezorientovat nepřátelské jednotky. Jednalo se o první fázi boje, které předcházela i jakýmkoli fintám nebo obraně. Rojení vypadalo tak, že se několik jednotek vrhlo na cíl útoku současně. Cílem bylo lokalizovat, fixovat a zapojit nepřítele, ale vyhnout se jakýmkoli větším silám, pokud nedisponujete vlastními obrannými jednotkami. Rojení Skythové využívali téměř ve všech bitvách, protože jejich přesvědčením bylo, že nezáleží na tom, zda bitvu vyhrajete, pokud neprohrajete válku. Rojení přitom nemělo jen jednu jedinou taktiku, ale naopak jich bylo mnoho.

Takže ač rojení vypadalo velmi nepřehledně, ve skutečnosti šlo o zamýšlený pohyb směrem k cíli s cílem jej zničit. Dezorientovaný nepřítel nebyl připraven, takže se jeho útvary rozpadly. I když to vypadalo, že bitva je velmi pomalá, „nepřítel v rozkladu“ byl ve skutečnosti průběžně zasypáván šípy, takže nakonec převládl strach. Armáda se rozpadla na jednotlivé bojovníky, kteří se pak stali snadným cílem Skythů.

Dalšími taktikami Skythů byly i finty nebo ústup nejen z bojiště, ale dokonce i z celé oblasti. Tyto dvě metody spolu velmi dobře korespondovaly, proto se je Skythové pokusili dovést k dokonalosti. V době, kdy si pak nepřítel svou chybu uvědomil a lest prokoukl, bylo již příliš pozdě. Skythové, stejně jako Parthové, byli v technice lsti a ústupu až notoricky úspěšní.

Další metodou byla pak hloubková obrana. Ta byla velmi prospěšná právě Skythům, kteří nelpěli na materiálních věcech a cenili si spíše půdy a možnosti kočovat než přepychu života ve městě.

Tyto metody se kočovnému národu velmi vyplatily, a zejména rojení bylo pro jeho rozličné taktiky velmi obtížné rozpoznat. Časem se ale i nepřátelská vojska naučila techniku rozklíčovat a dokonce i osvojit, takže se přiblížení k nepříteli a útočení ze všech stran stalo poměrně užívanou metodou vedení boje.

Na dokument se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Zdroje:

en.wikipedia.org/wiki/Scythians, www.ancient-origins.net, www.ancient-origins.net/history/scythian-tactics, weaponsandwarfare.com