Historik Martin Šorm tvrdí, že dějiny nejsou neměnné a lze s nimi manipulovat. Historikové rekonstruují minulost s určitým cílem a na základě požadovaného významu nebo politické agendy mohou vznikat různé interpretace dějin. Zdůrazňuje, že neexistuje jediná správná verze minulosti. A podobně je to i s pojímáním stáří i žen, vlastně genderů obecně.

O tom, jaký byl pro ženy život ve středověku, hovoří i toto video:

Zdroj: Youtube

Jak to bylo se stářím obecně?

Šorm naznačuje, že vnímání starých žen tehdy a dnes má poměrně málo rozdílů. Ve středověku představovaly staré ženy pomíjivost, dočasnost a vědomí tělesných změn a blížící se smrti. Symbolizovaly marnost tužeb. Staré baby byly často terčem posměchu, jak známe vlastně i z klasických pohádek.

Obecně bylo podle historika stáří ve středověku kategorizováno. Chápání a určování stáří se lišilo, různé prameny uváděly nejednotné definice. Pojem stáří často sloužil jako protiklad k mládí a středověcí autoři tento kontrast používali k obsáhnutí celé křesťanské komunity.

Z hlediska historického bádání Šorm uznává, že studiu stáří ve středověku byla ve srovnání s dětstvím věnovaná menší pozornost. V posledních desetiletích však zájem o něj roste. Vědci zkoumali společná témata a stereotypy týkající se stáří ve středověké literatuře a lékařských příručkách. Studium stáří ve středověku se potýká s problémy, jako je obtížné určení přesného věku a role paměti.

Stařeny měly negativní konotace

Na staré ženy bylo v historii obecně nahlíženo z různých perspektiv. O tom pojednává například i kniha, v níž autoři zkoumají napětí mezi společenskými ideály a realitou života žen v tomto období. Obecně však byla ve středověku žena považovaná za starou, když jí docházely síly, většinou v 50 letech. Navíc lidé často ani nevěděli, kolik let jim je, takže se vše točilo hlavně kolem toho, jak vypadali.

Ve středověké literatuře nesla postava staré ženy často negativní konotace a toto vnímání do jisté míry přetrvalo i v moderní době. Toto negativní zobrazování se však neomezuje pouze na křesťanské kultury, ale rozšiřuje se i napříč různými kulturami.

Ženy versus muži – i v pojetí stárnutí

Faktem však je, že zobrazení starých žen v textech a obrazech nemusí vždy odpovídat životu skutečných osob a diskurz, který je obklopuje, nemusí odpovídat realitě. Studium stáří a reprezentace žen ve středověké společnosti poskytuje cenné poznatky o minulosti i současnosti. Zkoumáním těchto historických perspektiv můžeme lépe pochopit středověkou kulturu a její trvalý význam pro současné problémy.

Problém v odlišném chápání starých žen – což bylo vlastně v okamžiku, kdy jejich děti dospěly, upozorňuje i na zajímavou věc týkající se středověké kultury a jejího pojetí genderu a společenské hierarchie. Navíc zvláštně byla chápaná i ženská (ne)plodnost. Ženy po menopauze již nemohly plodit a rodit děti, takže skončila jejich nejdůležitější životní role. 

Mocné, ale neplodné ženy, které se odchylovaly od očekávaných rolí, zpochybňovaly tyto zavedené hierarchie a představovaly fascinující téma pro zkoumání středověké literatury a společnosti.

Středověká společnost měla skutečně svůj vlastní jedinečný pohled na genderové role a očekávání. Ačkoli pohlaví nebylo striktně vnímáno jako dichotomie mezi mužstvím a ženstvím, převládající ideály se točily kolem určitého pojetí mužství. Míra, do jaké jednotlivci tento ideál mužnosti naplňovali, se lišila a někteří muži byli považováni za "mužnější" než jiní, zatímco některé ženy mohly vykazovat vlastnosti, které byly tradičně spojované s mužností.

Rodová linie byla klíčová

Představa silné, ale neplodné ženy však představovala pro tuto hierarchickou strukturu výzvu. Ve středověké společnosti měly role a funkce spojené s manželstvím a mateřstvím významnou hodnotu a byly považované za nedílnou součást postavení ženy ve společnosti. Ženy, které měly moc a vliv, ale neplnily očekávané funkce manželství a mateřství, nemusely do zavedené společenské hierarchie přesně zapadat.

V raném středověku byly různým činům nebo proviněním přiřazované finanční hodnoty. Například za únos nebo zabití panny se často platila vyšší částka jako pokuta. Naznačuje to, že pojem panenství měl v tehdejším společenském rámci zvláštní význam. Naproti tomu starověké ženy, které mohly mít moc i v jiných ohledech, ale nevyhovovaly očekáváním spojeným s manželstvím a mateřstvím, zpochybňovaly převládající ideologické představy.

Zdroje: is.muni.cz, souvislosti.cz, www.respekt.cz