Role žen a jejich vztahy s muži byly mnohem diferencovanější, než si mnozí lidé myslí. I když sňatky byly domlouvány, ženy rozhodně nebyly jen chudinky.

O tom hovoří i toto zajímavé video:

Zdroj: Youtube

Láska samozřejmě existovala

Jedním z rozšířených mýtů je, že středověká manželství byla uzavírána výhradně z politických nebo ekonomických důvodů a láska a náklonnost v nich nehrály žádnou roli. Je sice pravda, že sňatky byly často uzavírány mezi rodinami za účelem upevnění bohatství a moci, ale existuje mnoho důkazů, že středověké páry prožívaly lásku, náklonnost a touhu jeden k druhému. Mnoho básní, písní a příběhů z tohoto období zobrazuje páry, které jsou do sebe hluboce zamilované a jsou ochotné podstoupit velké úsilí, aby mohly být spolu.

Ideál romantické lásky jako základu manželství však ještě nebyl ustálen a mnoho sňatků bylo stále domlouváno rodiči nebo poručníky. To však nutně neznamenalo, že by do toho snoubenci neměli co mluvit. V mnoha případech mohli vyjádřit své preference a dokonce vyjednat podmínky svatební smlouvy. Navíc si mnoho párů dokázalo časem vypěstovat vzájemnou náklonnost a lásku, i když jejich vztah začal jako domluvené manželství.

Roli hrálo ženino postavení

Role žen ve středověké společnosti se lišily v závislosti na jejich společenském postavení a době. Šlechtičny měly více možností uplatňovat moc a vliv než obyčejné ženy, ale i ony podléhaly omezením a limitům. Od šlechtičen se například očekávala gramotnost a vzdělání, ale také cudnost, skromnost a poslušnost vůči manželům. Očekávalo se od nich, že budou spravovat své domácnosti a majetky, a často se zapojovaly do charitativní a náboženské činnosti, ale jen zřídka směly zastávat formální mocenské pozice.

Obyčejné ženy měly ještě méně příležitostí ke vzdělání nebo postupu, ale nebyly zcela bezmocné. Ve svých rodinách a komunitách hrály důležitou roli jako manželky, matky a pečovatelky. Mnoho obyčejných žen se také podílelo na hospodářských činnostech, jako je zemědělství, textilní výroba a obchod. V některých případech se jim dokonce podařilo získat určitou nezávislost tím, že se staly obchodnicemi, řemeslnicemi nebo léčitelkami.

Středověk rozhodně nebyl špatný

O mýtech o vztazích mezi muži a ženami ve středověku dlouhodobě hovoří i spisovatel a historik Vlastimil Vonduška. Ten je zastáncem názoru, že ve středověku se žilo lépe než dnes s tím, že lidé také nebyli zdaleka tak zhýčkaní. Jakási forma násilí byla dle něj mezi manželi běžná a tvrdě pracující a silné ženy samy nešly pro ránu daleko. Navíc v 16. století již kališnická církev povolovala rozvody, proto víme, že důvod až 40 procent z nich bylo násilí, které páchaly ženy na mužích.

Koncept dvorské lásky

Jedním z důležitých aspektů středověkých vztahů mezi muži a ženami byl koncept dvorské lásky. Jednalo se o kodex chování, který upravoval chování urozených rytířů a dam a zdůrazňoval význam lásky, cti a rytířství. Dvorská láska se vyznačovala romantickým a někdy i erotickým vztahem mezi rytířem a dámou, v němž se od rytíře očekávala oddanost a věrnost a od dámy inspirace a odměna za jeho úsilí. Dvorská láska byla idealizovaným a často nedosažitelným standardem, ale měla silný vliv na středověkou literaturu a kulturu.

I zde hrálo velkou roli náboženství

Dalším důležitým faktorem středověkých vztahů bylo náboženství. Křesťanství hrálo ve středověkém životě ústřední roli a jeho učení o manželství, sexu a genderových rolích ovlivňovalo způsoby, jakými k sobě muži a ženy přistupovali. Křesťanské učení například zdůrazňovalo význam manželství jako svátosti a učilo, že sexuální vztahy by měly být vyhrazeny pouze manželským párům. Prosazovalo také myšlenku mužské autority v rodině a společnosti, ale zároveň zdůrazňovalo význam lásky a úcty mezi manželi.

Závěrem lze říci, že vztahy mezi muži a ženami ve středověku byly složité a rozmanité a nelze je snadno redukovat na zjednodušené mýty nebo stereotypy. I představa, že středověké vztahy postrádaly lásku a náklonnost, jsou mýtem.

Zdroje: classroom.synonym.com, www.marianne.cz, www.getty.edu