Nilus se narodil v Ancyře v Malé Asii, tedy dnešním Turecku, a vstoupil do kláštera v Egyptě již ve svých mladých letech. Svatý Nilus byl asketa a byl žákem svatého Jana Zlatoústého. Svými spisy a korespondencí se významně zapsal do dějin své doby jako teolog, biblista a asketický spisovatel, takže se k němu chodili poradit lidé všeho druhu, od císaře až po chudinu.

Jeho nejznámějším dílem je řehole, kterou napsal pro mnichy v klášteře, a která se stala jedním z nejvýznamnějších pramenů pro pochopení života mnichů v raném křesťanství. Nilus také přispěl ke vzniku křesťanské mystiky a je považován za patrona mnichů a poustevníků.

Je považován za předního asketického spisovatele 5. století, jehož svátek se v byzantském kalendáři slaví 12. listopadu.

Svatý Nilus pravděpodobně zemřel kolem roku 430, protože o jeho dalším životě nejsou žádné doklady.

Proroctví svatého Nila o moderní době

Nilus údajně vyslovil proroctví o moderní době. Údajně proto, že někteří zpochybňují, že je to možné a ono proroctví pochází z jeho doby. Každopádně jsou jeho slova o 20. století velmi předvídavá. Posuďte sami.

Po roce 1900, k polovině 20. století, se tehdejší lidé stanou nepoznatelnými. Až se přiblíží doba příchodu Antikrista, mysl lidí se zakalí tělesnými vášněmi a zesílí hanebnost a bezpráví. Tehdy se svět změní k nepoznání. Vzhled lidí se změní a bude nemožné rozeznat muže od žen kvůli jejich nestydatosti v oblékání a účesu.

A právě v této době se nyní nacházíme. V době genderových různorodostí, v níž se i my sami těžko orientujeme. Nilus rovněž předpověděl, že se změní mravy a tradice křesťanů i církve: „Lidé se vzdají skromnosti a zavládne rozháranost. Faleš a chamtivost dosáhnou velkých rozměrů a běda těm, kdo hromadí poklady. Ve společnosti zavládne chtíč, cizoložství, homosexualita, tajné skutky a vraždy.“

Toto tvrzení lze adaptovat již na dobu před několika stoletími, ale rozhodně platí i pro současnost. Nilus se ale neubránil ani technologickým předpovědím, když řekl, že lidé si podmaní nebesa i hluboké vody oceánů. Jenže ani to nám nepomůže. Jak Nilus předpověděl: „A až toho všeho (lidé) dosáhnou, budou tito nešťastníci trávit svůj život v pohodlí, aniž by věděli, ubohé duše, že jde o podvod Antikrista.“

Nilus byl přesvědčen, že „v oné budoucí době budou lidé kvůli moci těchto velkých zločinů a rozmařilosti zbaveni milosti Ducha svatého, kterou přijali ve svatém křtu, a stejně tak výčitek svědomí.“

Za to vše bude lidstvo potrestáno, když slovy mnicha „se pak náhle objeví meč trestu a zabije Zvrhlíka a jeho služebníky.“

Na Nilova proroctví se podívejte zde ve videu:

Zdroj: Youtube

Nilovo dílo

Nilus byl důstojníkem na konstantinopolském dvoře, sám byl ženatý a měl dva syny. Studoval Písmo a konal zbožné skutky, pak však náhle opustil svou ženu a jednoho syna a druhého, Theodula, vzal s sebou na horu Sinaj. Chtěl, aby se stal mnichem. Biskup vysvětil svatého Nila i jeho syna na kněze, ale i jeho žena a druhý syn také přijali řeholní život v Egyptě. Ze Sinaje se Nilus proslavil daleko za hranice a stal se známý v celé východní církvi.

Kromě vlastních děl se po Nilovi zachovala i bohatá korespondence. Jeho dílo souhrnně odsuzuje kacířství, pohanství, zneužívání kázně a zločinů. Nilus psal o pravidlech a zásadách askeze a bez obav varoval lidi ve vysokých pozicích, opaty a biskupy a dokonce i samotného císaře.

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.traditioninaction.org, ng.opera.news, en.wikipedia.org/wiki/Nilus_of_Sinai