Příběh prorokyň se začal psát ve starověkém Řecku. Zde existovaly věštírny, jejichž osazenstvo tvořily především ženy. Souhrnně se nazývaly sibylami. Měly vidět do budoucnosti a tlumočit hlas Boží. Do Řecka se tento kult dostal pravděpodobně z malé Asie, kde sídlily orientální věštkyně tamních národů.

Sybila - proroctví

Mezi nejznámější sibyly patří Michalda Kumana. Žena, jež žila asi v letech 970-870 př. n. l. Její domovinou byla Sába, země, která měla údajně ležet na území dnešního Jemenu. Za svého pobytu u krále Šalamouna měla sepsat devět knih. Co se s nimi stalo? Zde se legendy rozcházejí. Podle jedné se dochovaly v opisech do dnešní doby. Podle jiné všechny nenávratně zničil oheň. Podle poslední pověsti to byla právě královna ze Sáby, kdo přišel za římským králem Tarquiniem Superbuem, aby mu za 100 zlatých své knihy prodala. Král však nevěřil, že svazky mají tak vysokou hodnotu. Šest z nich tak na protest spálila. Poslední tři svitky král nakonec koupil.

Dal je uložit do Jupiterova chrámu na římském Kapitolu. Ten v roce 83 před Kristem zachvátil požár. Lidé si však obsah knih zapamatovali, znovu sepsali a kopie nechali šířit po celém světě. Předpokládá se, že během let se jejich význam změnil. Doplnil se o nové náboženské představy a dodatečná „proroctví“ k vysvětlení událostí, které se již staly.

Bohužel, ve skutečnosti se tyto dvě osoby potkat nemohly. Tarquinius Superbus vládl někdy v letech 535 do roku 510 př. n. l. Ať už věštby pocházejí od kohokoli, z mnoha z nich běhá mráz po zádech.

O konci světa

O Apokalypse se Sibyla zmiňuje několikrát. Nejznámější texty popisují znamení, jež budou vést ke konci světa:

„V dobách dnešních mužové naši, obchod provozující, obchodují tak, aby kupec dostal za svůj peníz to, co si koupil. Ale přijde doba, že kupectví zavrhne se na úplné lupičství, že obchodník nebude dbalým ani svých přátel. Založí své obchodování čistě na podvodném základu, aby sebe rychle obohatil a druhé do neštěstí a bídy uvedl. Obchodník postaví paláce přepychové pro obchod svůj, aby tyto jenom pro mámení lidí byly. Okna veliká v těchto domech budou a za nimi lákadla pro ty, kteří s potřebou k obchodníkovi půjdou. Obchodní domy tyto ze skel a drahého kamení zhotoveny budou."

„Řeky budou vysychati, traviny vymírati, skot i lidé hladem a žízní padati, hory se zemí se srovnávati budou a jiné pískem pokryty budou. Na nebi objeví se po třikráte kometa, poprvé na severu, pak jihu a potřetí na západě země. Pak se počne silně země chvěti a téměř všichni lidé vykrvácí. Napřed lidé v horách, pak v údolích a poslední, kdo žijí v místech u moří, kde je věčná zima. Ostatní znamení již lidé neuvidí, slunce nabude krvavé záře, objeví se na západě místo na východě a hvězdy dnem i nocí svítit budou.”

„Všechna období lidstva se budou vždy měnit každých sedm, sedmdesát, sedm set a sedm tisíc let.”

Zdroje:

www.ptejteseknihovny.cz, www.cas.sk, www.konec-sveta.com