https://time.news/ https://www.livescience.com/ https://www.newscientist.com/

Vítejte ve vesmírné poušti

Když se podíváte z naší Země daleko do vesmíru, můžete vidět vzor, který se nazývá kosmická síť. Je to největší vzor v přírodě. Astronomové pozorují dlouhé provazce galaxií, takřečená vlákna, husté shluky zvané kupy a velké prázdnoty mezi nimi. Tyto prázdnoty jsou obrovské a mohou mít průměr až 160 milionů světelných let.

Většinu vesmíru tvoří prázdnota, podobná mezerám v pavučině. Tato prázdnota je největší entitou v kosmu a zahrnuje všechny rozsáhlé oblasti mezi galaxiemi. Kromě kosmické sítě jsou vesmírné prázdnoty tím největším objemem vesmíru, ačkoli neobsahují mnoho hmoty.

Síla ničeho

Kosmické prázdnoty objevili astronomové už v 70. letech, ale od té doby se na ně často zapomíná. Namísto toho se vědci zaměřují na viditelné části vesmíru, jako jsou galaxie. V 90. letech ale právě studium galaxií odhalilo překvapení: temnou energii.

Temná energie souvisí s jevem, kdy se vesmír rozpíná s postupem času stale rychleji. To znamená, že se rozpínání neustále zrychluje a shluky hmoty se vzdalují stále více od sebe.

Astronomové netuší, co rychlejší expanzi vesmíru způsobuje. Proto tomu říkají "temná energie". Je to tajemství vesmírného vývoje.

Prázdnoty ve vesmíru jsou ideálním místem pro pozorování jejích účinků. Temná energie způsobuje zrychlení expanze vesmíru, ale uvnitř galaxií to není patrné, protože tam působí silná gravitace. Prázdnoty jsou ale téměř prázdné, takže jsou více ovlivněny temnou energií. Proto se astronomové snaží využít prázdnoty ke zkoumání této tajemné síly.

Autoři této studie tvrdí, že temná energie není jen přítomna v prázdnotách vesmíru, ale že je sama tvořena těmito prázdnotami. Jinými slovy, prázdnota není jen absencí hmoty, ale je aktivním a důležitým hráčem v kosmické dynamice. Tento názor se liší od předchozích teorií, které se soustředily pouze na to, jak temná energie působí na prázdnoty.

Neviditelný tlak ze tmy

Podle studie prázdnoty v kosmu nejsou statické a nemají rovnoměrné rozložení. Namísto toho jsou v neustálém pohybu a mohou vytvářet tlakové rozdíly, které působí na okolní vesmír a způsobují zrychlení jeho expanze. Jednoduše řečeno, prázdnoty se v určitých oblastech snaží "natlačit" vesmír do většího rozpínání. Toto tvrzení však zatím vyžaduje další výzkum a potvrzení dalšími nezávislými studiemi.

Vědci naznačují, že kosmické prázdnoty neexistují jako samostatné entity, ale jsou spíše regiony vesmíru s nižší hustotou hmoty. Tyto regiony se vytvořily postupným shlukováním hmoty a růstem gravitační přitažlivosti. Nerovnoměrnost hustoty vesmíru pak hraje klíčovou roli v pozorování zrychlené expanze vesmíru a existenci temné energie.

O studii názorně pojednává anglické video:

Zdroj: Youtube

Abychom to shrnuli, růst kosmických prázdnot je aktivní proces, který ovlivňuje okolní struktury. Jak prázdnoty rostou, vytvářejí tlak, který rozpouští stěny galaxií a umožňuje prázdným prostranstvím se spojovat. To nakonec může vést k tomu, že se vesmírná síť rozpustí a veškerá hmota bude stlačena do izolovaných shluků oddělených obřími kosmickými prázdnotami.

To znamená, že prázdné prostory v kosmu mají vliv na okolní hmotu a energii. Jejich růst a tlak na okolí může deformovat časoprostor a oddělit galaxie, i když na sebe působí gravitační přitažlivostí.

Dutiny jako vesmírný pohon

Velké dutiny ve vesmíru tedy mají vliv na to, jak se vesmír rozpíná, a tím i na to, jak se galaxie od sebe vzdalují. Ve výsledku spolupracují na rozpuštění kosmické sítě, což vede ke zrychlené expanzi vesmíru. Síla této expanze je podobná tomu, co by se očekávalo od temné energie.

Vědci budou potřebovat další výzkumy, aby tuto teorii ověřili. Musejí změřit více dutin a získat přesnější výpočet jejich tlaku. Potřebují také více informací o temné energii, aby zjistili, zda se její síla v posledních miliardách let změnila. Nicméně, teorie přináší zajímavou myšlenku: Temná energie nemusí být způsobena nějakou zvláštní silou nebo procesem ve vesmíru, ale může být vedlejším produktem normálního vývoje prázdnoty.