Sibyly, známé jako prorokyně, byly ve starověké řecké a římské kultuře uctívány pro svou schopnost předpovídat budoucnost. Tiburtská Sibyla zaujímá mezi těmito věšteckými postavami významné místo a svými strašidelnými vizemi uchvacuje představivost.

Sibylina proroctví

Podle legendy sídlila tiburtská Sibyla ve městě Tibur (dnešní Tivoli) a měla božské spojení s bohy. Jedno z jejích pozoruhodných setkání se odehrálo s císařem Augustem, který u ní hledal radu, zda má být uctíván jako bůh. Toto setkání se stalo předmětem fascinace křesťanských umělců, protože ukazovalo průnik starověkého proroctví a nově vznikající víry.

Lactantius, raně křesťanský autor, poskytl cenné poznatky o tiburtské Sibyle a jejích proroctvích. Označil ji jako Albuneu a popsal ji jako uctívanou bohyni, která byla uctívána v Tiburu. Věřilo se, že drží v ruce knihu a předává svá prorocká poselství, která jsou pak předávána senátu. Lactantiovo vyprávění slouží jako vodítko k pochopení identity a významu tiburské Sibyly.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Konec světa

Proroctví připisované tiburtské Sibyle si získalo širokou pozornost díky své apokalyptické povaze. Text, který vznikl kolem roku 380 n. l. a byl následně revidován a interpolován, líčí její sen o kataklyzmatickém konci světa. Obsahuje mrazivé obrazy devíti po sobě jdoucích sluncí, která se objevují na obloze a každé z nich je děsivější než to předchozí. Tato slunce symbolizují devět generací lidstva, které vyvrcholí nadcházejícím soudným dnem.

Proroctví si získalo popularitu a vyvolávalo strach mezi čtenáři po celá staletí. Dochovalo se více než sto rukopisů z 11. až 16. století, které tento znepokojivý text opsaly. Grafické popisy zlých vládců, návratu Antikrista a kosmických otřesů, jako je proměna slunce v krev, mu dodaly na půvabu a proslulosti.

Jsou věci, které vědět nemohla

Ještě zajímavější je představa, že tiburtská Sibyla předpověděla události, které přesahovaly její dobu. Konkrétní detaily historických událostí, politických otřesů a společenských změn, které jsou v proroctví vylíčené, naznačují prozíravost, která přesahuje běžné lidské schopnosti. Někteří tvrdí, že tato proroctví byla výsledkem božské inspirace nebo přístupu k esoterickým znalostem.

K takovým proroctvím je však třeba přistupovat skepticky. Ačkoli okouzlují naši představivost, je nezbytné mít na paměti, že existují v oblasti mytologie a legend. Skutečná povaha vizí tiburtské Sibyly a jejich podivuhodná přesnost zůstává předmětem debat a spekulací.

Přesto však proroctví tiburtské Sibyly o konci světa zaujímá ve starověkých pověstech fascinující místo. Její vize, předávané prostřednictvím rukopisů a dochovaných opisů, uchvacovaly čtenáře napříč generacemi. Pozoruhodné detaily a zdánlivě nemožné předpovědi, které se v jejích proroctvích objevují, stále podněcují zvědavost a diskuse a nabízejí pohled na přetrvávající kouzlo věštění a tajemství lidské psychiky.

Zdroje: www.ancient-origins.net, www.maryjones.us, en.wikipedia.org/wiki/Tiburtine_Sibyl