Ze sirotka mocným vojevůdcem. Před 435 lety se narodil Albrecht z Valdštejna

14. září 2018 četba na 9 minut
Albrecht z Valdštejna

Albrecht z Valdštejna

Foto: volné dílo: Anthonis van Dyck/wikimedia.org

Narodil se před 435 lety, 14. září 1583, na tvrzi Heřmanice u Jaroměře, jako syn zchudlého příslušníka významného rodu Viléma z Valdštejna a jeho manželky Markéty Smiřické ze Smiřic. Přestože se Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna nenarodil se stříbrnou lžičkou v ústech a již v dětství se stal sirotkem, zemřel jako jedna z nejvlivnějších a nejbohatších osobností Evropy.

České země jsou mu už malé

Z Albrechta z Valdštejna se tak stal nejmocnější a nejbohatší muž v Čechách a svou pozornost obrátil na mezinárodní scénu. V roce 1625 byl jmenován generalisimem a převzal vedení a reorganizovaní císařské armády v Německu a Nizozemí.

Sklízel s ní úspěchy ve válce falcké, dánské a švédské. V roce 1626 porazil bitvě u Desavy protestantského velitele Mansfelda a vytlačil jeho vojska ze Slezska. O rok později obsadil Pomořansko, čímž získal pro císaře přístup k Baltskému moři.

Za náklady spojené s vybudováním a vydržováním armádou mu císař v roce 1628 propůjčil Meklenbursko a získal titul meklenburského vévody. Byl také jmenován generálem císařského námořnictva a generálním hejtmanem Baltského a Oceánského moře. Téhož roku je mu pak udělen i Řád zlatého rouna.

V roce 1628 ještě porazil dánská vojska v bitvě Wolgastu a definitivně ukončil dánskou účast ve válce. Opozice proti němu však sílila. Navíc přišel o svého ochránce u dvora Karla z Harrachu, který v témže roce zemřel.

Valdštejnovi nepřátelé se dočkali v září 1630, kdy ho císař na nátlak bavorského vévody Maxmiliána a dalších kurfiřtů na sněmu v Řezně odvolal z vedení kvůli jeho údajné nerozhodnosti vůči postupu dánského krále. Situace císařské armády se však bez Valdštejna rychle zhoršovala a v listopadu 1631 dokonce Sasové obsadili Prahu.

O měsíc později přijal Albrecht z Valdštejna nabídku vrátit se na post generalisima, když si předtím jako podmínku nadiktoval absolutní moc nad celou říšskou armádou. Císař mu také udělil slezské Hlohovské knížectví jako náhradu za ztracené Meklenbursko.

Do května 1632 Valdštejn vytlačil z Čech saskou protestantskou armádu a na začátku září porazil v bitvě u Fürthu švédského krále Gustava II. Adolfa. S tím se střetl ještě 16. listopadu 1632 v bitvě u Lützenu, ve které švédský král padl. Bitva však přesto neskončila vítězstvím Valdštejna, ale nerozhodně, protože generalisimus dal rozkaz ústupu.

Sesazení a zavraždění v posteli

Od té doby byla Valdštejnovi vyčítána přílišná opatrnost a jeho nepřátelé si stěžovali na nečinnost armády i samotnému císaři. Po dobytí Řezna švédskou armádou navíc neuposlechl přímý rozkaz císaře a místo, aby ho dobyl zpět, stáhl se Valdštejn na zimu s celou armádou do Čech.

Na konci roku 1633 pak Albrecht z Valdštejna začal se Švédy a dalšími nepřáteli vyjednávat za císařovými zády o míru. Dokonce si svůj postup nechal 11. ledna 1634 schválit 32 podřízenými důstojníky v tzv. první plzeňské přísaze.

V tu chvíli však již byla situace pro Albrechta z Valdštejna neudržitelná. Nejprve ho císař 24. ledna 1634 tajně zbavil hodnosti vrchního velitele císařských armád a na jeho místo jmenoval hraběte Jana Matyáše Gallase. O necelý měsíc později, 18. února 1634, ho pak proskripčním dekretem prohlásil za zrádce a rebela.

To již zbýval Albrechtovi z Valdštejna pouhý týden života. K jeho vraždě došlo 25. února 1634 v Pachelbelově domě v Chebu, kam pronikl setník Walter Deveroux v doprovodu šesti dragounů, a probodl ho na lůžku partizánou.

Ve stejné době byli na chebském hradě zavražděni Valdštejnovi přátelé polní maršálek Kristián Illov, plukovník Adam Erdman Trčka z Lípy, rytmistr Jindřich Niemann a hrabě Vilém Kinský z Vchynic.

Obrovský majetek Albrechta z Valdštejna byl zkonfiskován. Z jeho rodiny získal pouze Maxmilián z Valdštejna pražský palác a vdova Isabela panství Česká Lípa. Zbytek jeho majetku a panství Adama Erdmana Trčky z Lípy císař za odměnu rozdal všem, kdo se na smrti Valdštejna podíleli.

PŘEDCHOZÍ ČÁST
Část 2/2
DALŠÍ ČÁST

Akční letáky