Především by tání polárních ledovců vedlo k výraznému zvýšení hladiny světových moří. Podle vědeckých odhadů by v případě úplného roztátí Grónska a Antarktidy mohla hladina moře stoupnout přibližně o 65,4 metru. Toto zvýšení by nebylo rovnoměrně rozloženo po celém světě, protože gravitační přitažlivost by způsobila pokles hladiny moře v blízkosti Grónska a Antarktidy, zatímco jinde by hladina stoupla.

Podívejte se sami na animaci, která vypadá velmi znepokojivě, stejně jako hudební doprovod videa:

Zdroj: Youtube

Poznamenán by byl celý svět, ale Tichomoří nejvíce

Dopad takového zvýšení by byl obrovský. Celé státy, zejména nízko položené pobřežní oblasti, by čelily riziku zatopení. Malé ostrovní státy v Tichomoří by patřily k nejzranitelnějším a jejich existence by byla ohrožena. Přesídlení tak velkého počtu obyvatel by představovalo humanitární krizi, protože by bylo nutné zajistit pro postižené komunity nové domovy a podpůrné systémy.

Kromě bezprostředního nebezpečí záplav by to mělo i dlouhodobé důsledky. Došlo by ke kontaminaci podzemních vod, protože slaná voda by pronikala do vnitrozemských oblastí, čímž by se zásoby dříve sladké vody staly nepitnými a nevhodnými pro zavlažování. Narušilo by to zemědělství a mělo vážné důsledky pro místní ekonomiku a zásobování potravinami.

Další strašné následky

Tání ledovců by navíc narušilo termohalinní cirkulaci, známou také jako Velký dopravní pás. Tento systém přenáší teplo z rovníku do vyšších zeměpisných šířek a reguluje tak klimatické poměry. Příliv sladké vody do Arktidy by již mohl způsobit zpomalení této cirkulace, což by mohlo vést ke kolapsu Golfského proudu. To by mělo za následek výrazné ochlazení teplot v Evropě, což by vedlo k jakési mini době ledové.

Tání polárního ledu by mělo i jiné environmentální důsledky než jen zvýšení hladiny moří. Do řek a zdrojů pitné vody by se mohly uvolnit toxické chemické látky zachycené v ledu, jako je DDT, což by představovalo zdravotní riziko pro lidi i volně žijící zvířata. Kromě toho by odhalení vojenských základen nebo jiných lidských aktivit pohřbených pod ledem mohlo přinést neznámá environmentální rizika.

Prodloužil by se den!

A konečně, tání ledu by ovlivnilo rotaci Země. V důsledku tání ledu v blízkosti pólů a přerozdělování vody směrem od osy rotace by se rotace Země zpomalila, čímž by se doba trvání dne prodloužila o několik sekund.

Tání veškerého ledu na pólech by pro naši planetu znamenalo katastrofální změny. Animace zobrazující tento scénář slouží jako důrazná připomínka možných důsledků, včetně rozsáhlých záplav, vysídlení obyvatelstva, kontaminace podzemních vod, narušení klimatických systémů a ohrožení životního prostředí. Zdůrazňuje, že je naléhavě nutné zabývat se změnou klimatu a přijmout opatření ke zmírnění jejích dopadů.

Zdroje: www.thesun.co.uk, www.inverse.com