Jednou z ústředních hodnot staroegyptské civilizace, pravděpodobně tou hlavní, byl ma'at - koncept harmonie a rovnováhy ve všech aspektech života. Tento ideál byl nejdůležitější povinností, kterou dodržoval faraon, jenž měl být jako prostředník mezi bohy a lidmi vzorem toho, jak se žije vyrovnaný život. Egyptské umění, architektura, náboženské praktiky, dokonce i vládní úřady, to vše vykazuje dokonalou symetrii rovnováhy, kterou lze pozorovat i v genderových rolích v průběhu dějin staroegyptské civilizace. Bohové byli muži i ženy. Ženy si mohly vzít, koho chtěly, a mohly se svobodně rozvést. V rámci možností mohly zastávat jaká zaměstnání chtěly a cestovat podle chuti. Celá staroegyptská kultura zdůrazňuje hodnotu ženského principu.

Rovnoprávnost žen

Ženy byly oprávněny spravovat svůj majetek a nakládat s ním podle svého uvážení, a to ve stejném rozsahu jako muž. Staroegyptská žena byla právně způsobilá. Těšila se většímu společenskému postavení než mnohé ženy jiných společností, starověkých i moderních.

"Muži bojovali, řídili vládu a hospodařili, ženy vařily, šily a staraly se o domácnost,“ říká studie historiků Boba Briera a Hoyta Hobbse. Muži zastávali autoritativní pozice - král, guvernér, generál, a byli rovněž hlavou domácnosti, ale i v rámci tohoto patriarchátu měly ženy značnou moc a nezávislost. Práva žen závisela na její společenské třídě, nikoli na jejím pohlaví a veškerý pozemkový majetek se dědil po ženské linii, z matky na dceru.

Na zajímavý dokument o postavení žen se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Duchovní ve starém Egyptě se těšili velké úctě a pohodlnému živobytí. Aby se člověk mohl stát knězem, musel se nejprve stát písařem, což vyžadovalo léta zasvěceného studia. Jakmile se žena stala písařkou, mohla vstoupit do kněžského stavu, věnovat se učitelství nebo se stát lékařkou. Lékařky byly ve starém Egyptě velmi vážené a lékařskou školu v Alexandrii navštěvovali studenti z mnoha jiných zemí. Ženy tedy mohly být písařkami a také kněžkami, obvykle kultu s ženským božstvem.

Žena rovná se královna

O roli ženy e starém Egyptě existuje mnoho záznamů, v nichž jsou ženy zobrazovány jako hlavní aktérky. Egyptské náboženství ctilo a vyzdvihovalo ženské pohlaví, a tak není divu, že ženy byly důležitými členkami duchovenstva a chrámového života. Nejdůležitějším postavením, které mohla žena zastávat, bylo od Střední egyptské říše postavení boží manželky Amona. Tento čestný titul byl udělován ženě, která pomáhala veleknězi při obřadech a pečovala o sochu boha. V průběhu Nové egyptské říše se prestiž této funkce zvyšovala, až se fakticky vyrovnala králi. V období Nové říše byla nejznámější z božích manželek Hatšepsut.

Důležitost snů

Ženy byly rovněž velmi často vykladačkami snů, což mělo ve starém Egyptě obzvláště důležitý význam. Sny byly považovány za portály do posmrtného života, při nichž mohli bohové a mrtví komunikovat s živými. „V textech z Deir el-Medíny se objevují zmínky o "moudrých ženách" a jejich úloze při předpovídání budoucích událostí a jejich příčin. Předpokládá se, že takové věštkyně mohly být běžným aspektem praktického náboženství v Nové říši a možná i dříve,“ tvrdí egyptoložka Rosalie Davidová. Tyto moudré ženy byly zběhlé ve výkladu snů a dokázaly předpovídat budoucnost. Některé chrámy byly proslulé jako centra inkubace snů a ve většině duchovenstvo tvořily převážně ženy.

Ženské profese

Jak jsem již řekli, ženy se mohly stát písařkami a později kněžkami, věnovat se učitelství nebo se stát lékařkou. Protože však studium na písaře bylo dlouhé a náročné, mnoho lidí bez ohledu na pohlaví se pro něj nerozhodlo. Zvláště nadané – a samozřejmě krásné - ženy mohly najít práci také jako konkubíny. Konkubína nebyla jen žena, která byla využívána k sexu, ale musela být zdatná v hudbě, konverzaci, tkaní, šití, módě, kultuře, náboženství a umění.

Od dětí se obvykle očekávalo, že budou následovat povolání svého otce nebo matky. Ženy proto byly pravidelně zaměstnávány jako tkadleny, pekařky, sládkové, sandalářky, košíkářky, kuchařky, číšnice nebo jako majitelka panství. Existovalo mnoho způsobů, jak si "paní domu" mohla doplnit své příjmy. Některé měly malé zeleninové zahrádky, mnohé vyráběly oděvy a mnoho dalších činností.

Když ženě zemřel manžel nebo když se rozvedli, mohla si žena ponechat dům a vést ho podle svých představ. Tento aspekt rovnoprávnosti žen a mužů je téměř ohromující, když jej srovnáme s právy žen jen za posledních 200 let.

Zdroje:

www.worldhistory.org, en.wikipedia.org/wiki/Women_in_ancient_Egypt,