Apokalypsa: Jak bude podle Bible vypadat konec světa a jak se k tomu staví vědci

Nataša Slánská | 21. 2. 2020
Pieter Bruegel st.: Pád vzbouřených andělů (Kolem 1530)
Žena s drakem, Bamberská apokalypsa
H. Bosch: Sv. Jan na Patmu (asi 1505)

Pro nevěřícího člověka není Bible zrovna poutavým čtením, když nepočítáme erotizující pasáže v knize Píseň písní. O novozákonním Janově Zjevení však slyšel snad i ten, kdo Písmo svaté nikdy nedržel v ruce. Barvitě vylíčené výjevy konce světa děsí i inspirují dodnes.

Ačkoli výraz "apokalypsa" znamená v překladu "zjevení", v moderním jazyce se vžil coby označení zániku civilizace způsobeného hrůzostrašnými katastrofami; ty mohou být spojeny s válkou, zemětřesením, vyhasnutím Slunce nebo třeba s nájezdem mimozemšťanů, záleží jen na lidské představivosti. Sám Jan takových katastrof vyjmenoval hned celou řadu. Čtyři jezdci Apokalypsy měli udeřit na svět morem, válkou, hladem a smrtí. Následuje varovné troubení polnic a svět je postupně ničen pohromami. Z nebe srší oheň, moře se promění v krev, padá i hvězda zvaná Pelyněk.

Děsivá věštba vyhnance

Kdyby se byl autor Zjevení dožil dnešních dní, topil by se v tučných honorářích za náměty k četným hollywoodským trhákům. Ve své době byl bohužel vyhnancem, jehož Římané donutili opustit domov a usadit se na malém řeckém ostrově Patmos.

To je asi tak všechno, co o životě svatého Jana víme. Jeho původ není jasný, předpokládá se ale, že nejde o stejného Jana, který napsal čtvrté Evangelium. Ačkoli je Zjevení napsáno v řečtině, styl odpovídá hebrejskému myšlení. Usuzuje se proto, že Jan byl původně židovským křesťanem, žijícím zřejmě v Římě za doby císaře Nera nebo Domitiana.

Text plný symbolických obrazů děsu dává prostor pro nejrůznější výklady, přičemž ten nejpopulárnější vnímá Zjevení jako předpověď budoucnosti. Ničivé světové války ve 20. století přímo vybídly k tomu, aby je katastrofisté spojili s jedním z jezdců Apokalypsy. Protože se slovem "mor" v minulosti označovala jakákoli rychle se šířící smrtelná nemoc, další jezdec mohl klidně symbolizovat AIDS nebo koronavirus. A protože jednomu z druhů pelyňku se říká černobýl, pádem hvězdy prý mohl být výbuch stejnojmenné jaderné elektrárny na Ukrajině.

Číslo šelmy

K řadě spekulací vybízí také číslo 666, jímž Jan označil hrůzostrašnou šelmu, které se budou klanět všechny národy. Jelikož se znak pro číslo 6 v hebrejštině používá také jako písmeno "w", s rozmachem internetu se objevila teorie, že jde o ďábelský vynález vedoucí k záhubě lidstva. Antikristovo jméno prý uvádí každou webovou stránku pod zkratkou www.

Tato teorie má však slabinu: Jan šelmu neoznačil třemi šestkami, ale složeným číslem šest set šedesát šest. A už ve své době tím zřejmě mínil konkrétní osobu, jejíž jméno pro svou vlastní bezpečnost zašifroval číselným kódem, jak bylo u Židů zvykem. Pro pomaleji uvažujcí čtenáře Jan zdůraznil:

"To je třeba pochopit: Kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka a je to číslo šest set šedesát šest."

Poměrně pravděpodobná je tedy možnost, že autor těmito čísly nezašifroval abstraktního Satana, ale jméno obávaného císaře Nera. Zastánci této verze tvrdí, že pokud sečteme číselnou hodnotu výrazu "Nero Císař", vyjde nám přesně suma 666.

Apokalypsa jako zánik Římské říše

Pokud onou šelmou Jan mínil skutečně soudobého vládce z masa a kostí, veškeré předchozí katastrofické vidiny by se nejspíš týkaly jen jeho doby. Konec světa, záhuba nevěřících a nastolení vlády Beránkovy by symbolicky odpovídaly zániku Římské říše a příchodu křesťanské éry. Starý svět se skutečně zbortil v základech, starověk byl vystřídán novověkem. Z tohoto pohledu se Janovo proroctví opravdu naplnilo.

Tagy Apokalypsa Armagedon Bible evangelium Patmos Píseň písní Řím Římská říše Ukrajina válka