Glosa: Letní slovníček pro mladé rekruty. Zdarma!

Foto: www.gentleman.cz

Buzerák, pádlo, bagr a sahara. Připomeňme si vojenské výrazivo, na které většina mužů už dávno zapomněla, ale možná si je bude muset oživit. Anebo snad ne?

Při domácím úklidu může člověk nalézt věci, na jejichž existenci již dávno pozapomněl. Podařilo se mi takto objevit „Stručný slovník vojenských slangových výrazů a frází". Sepsal jsem si jej čistě pro interní potřebu na začátku devadesátých let, v hodnosti četaře absolventa u jednoho ze středočeských vojenských útvarů. Byly to ještě ony dřevní doby, kdy významná část mužstva používala slovenštinu, velmi často v expresivní formě, armáda se dělila na vojáky z povolání a vojáky „z donucení", rušily se útvary a zdálo se, že čas řinčení zbraní je definitivně pryč.

Po čtvrt století je všechno jinak. Vojenské rozpočty se opět navyšují, přibývá rekrutů a rozšiřují se stavy aktivních záloh. Evropa mluví o válce.

I proto jsem se rozhodl – jako svůj drobný a zcela nezištný příspěvek k militarizaci světa – onen slovníček oprášit. Doba jistě pokročila a mnohé termíny jsou dávno překonány, ale snad může i dnes napomoci mladým odvedencům snáze a rychleji se v tomto specifickém prostředí zorientovat a adaptovat. A třeba i předejít tomu, aby se z relativně slušných hochů (bez dohledu žen) stala zdivočelá zvířata, jak je pro armády v různých částech světa víceméně typické.

Ale jedu z těch regálů!     Důrazná a nepřívětivá výzva nadřízeného k zahájení ranní činnosti.

Bagr     Slangový výraz pro lžíci. Výsadou staršího vojáka (mazáka) je jísti bagrem, potupou mladšího vojáka (fógla) je jísti příborem.

Basa     Ubytovací zařízení pro jednotlivce s nižší úrovní vnitřního vybavení i stravy. Ubytovaní se zde střídají zpravidla v tří- až sedmidenních turnusech.

Bufet     Strava (teplá i studená) připravovaná nejmladšími vojáky služebně nejstarším, často úmyslně znehodnocena výměšky slinných žláz.

Buzerák     Relativně velká plocha krytá živičnou vrstvou, dislokovaná obvykle v samém středu ubytovacího prostoru kasáren. Slouží ke znechucení vojenské služby vojákům na bázi tzv. pořadové přípravy.

Buzerovati     Permanentně zadávati rozličné nesmyslné úkoly podřízeným (= zvůle).

Bydlo (též regál)     Lůžko vojáka, sloužící mu jak k občasnému dennímu „vegetu", tak také k občasnému spánku.

Číslo     Jedno- až tříciferné vyjádření počtu dnů zbývajících do ukončení základní vojenské služby. Čím nižší je číslo, tím více se posměch kolegů mění v závist. Číslo má na vojáky až magický účinek.

Číslo tlačí (též číslo klesá)     Dosti často užívaná fráze, kterou voják záměrně upozorňuje na nízký počet dnů, zbývajících mu do ukončení vojenské služby. Jejím častým užíváním se služebně starší vojáci snaží nováčky zesměšnit.

Dévéťák     Dozorčí útvaru. Je většinou poslední a nejtěžší překážkou při opožděném návratu z vycházky.

Elpíčko     Vycházková čepice s kšiltem. Starší vojáci se drží zásady čím zdeformovanější, tím hezčí. Nejčastěji se pak vytváří tzv. sedlo.

Fógl (též mladej, zobák, ucho, myšák atd.)     Z německého „der Vogel". Příslušník služebně nejmladšího ročníku, který se vyznačuje pečlivě upraveným zevnějškem, vzorným pořadovým vystupováním a také větší náchylností k sebevražednosti.

Frajtr     Poddůstojník, jenž je nadřízenými tak často „jebán", až je to pod lidskou důstojnost.

Guma     Příslušník důstojnického sboru vyznačující se nízkou inteligencí a extrémně militantním světovým názorem.

Gumárna     Armádní výchovně-výcvikový systém uplatňovaný nadřízenými na podřízených vojácích základní služby. Je založen na striktním dodržování tzv. základního řádu (alternativou je tzv. mazárna).

Hektar     Velmi vysoké „číslo". Často se používá fráze, „s takovým hektarem si to můžeš jít hodit".

Hoditi si to     Svévolně ukončiti vojenskou službu bez vědomí nadřízených.

Jíti do „krimu"     Kázeňský trest vykonávaný za mřížemi.

Kasíno (též kasárna)     Důsledně střežený areál vojenských budov, ze kterého se zpravidla snadno dezertuje.

Kokot     Expresivní označení velmi neoblíbeného vojáka (bez rozdílu hodnosti).

Kombajn     Důmyslné zařízení sloužící k leštění parket v ubytovacím zařízení. Technika leštění silně připomíná jízdu na skateboardu.

Kusovka     Dozorčí útvaru nelpící na důsledném dodržování směrnic. Proto ani není většinou nutno jej „ojebávati".

Ležeti „hore kokotom"     Expresivní slangový výraz pro skrytý odpočinek v době povinného zaměstnání.

Lítačka     Vojenská hlídka, jejímž úkolem je odchytávat opilé a dezertující vojáky mimo areál kasáren.

Lodička     Letní pokrývka hlavy. Mladí vojáci (fóglové) musí mít horní okraj ostře „zabroušen", u mazáků se toto nevyžaduje.

Míti „za pár"     Subjektivní pocit (stav mysli), kdy už voják vzhledem k nízkému „číslu" odmítá plnit jakékoliv úkoly. Opakem tohoto pocitu je „míti za milion".

Mazák (též starý pes)     Služebně nejstarší voják základní služby, jemuž nízké číslo subjektivně nedovoluje vykonávat zadané úkoly.

Mazárna     Armádní výchovně-výcvikový systém velice oblíbený u služebně nejstaršího ročníku a naopak velice neoblíbený u nejmladšího. Starší vojáci učí mladší „držeti hubu a krok" za pomoci šikany (alternativou je tzv. gumárna).

Ojebávati     Laxně vykonávati zadané úkoly.

Opušťák     Krátkodobé volno k opuštění posádky. Slouží (stejně jako tzv. průběžná vycházka) k opití se s kamarády z civilu a k nafasování domácího proviantu. Případně i k časově velmi limitovanému povyražení s děvčaty.

Pádlo     Jeden z tzv. mazáckých výstřelků, které mají ostatní upozornit na to, že daný voják už není „fógl". Pádlo se dělá na kabátu nebo blůze tak, že se na zádech z látky vytvoří určitý záhyb. Sebestřednému vojákovi, který to přežene, se pak obvykle říká: „Dej si pozor, ať ti to pádlo nezlomí záda."

Pakárna     Většinou souhrnný hanlivý výraz pro vše týkající se výkonu čestné vlastenecké povinnosti.

Pasovati     Výraz související s povyšováním na mazáka (starého psa). Jde o kultovní obřad spojený s tzv. vybíjením. Pasovaný voják získává mnohá nepsaná práva a výsady, zejména „právo na mladé". Původně šikanovaný voják tak bude moci začít šikanovat.

Pošťák     Nižší důstojník (do hodnosti nadpraporčíka), jemuž úroveň dosaženého vzdělání a manuální zručnosti nedovolují vykonávat zaměstnání v civilní sféře.

Půlka (též trabant)     Voják, jenž se coby „fógl" zapřísahával, že nikdy nebude takový „dobytek", jako byli jeho mazáci, ale po prvním půlroce své služby se už začíná těšit, až nastoupí jeho „fóglové", aby si na nich mohl vybít svou zlost a nechat si sloužit.

Rajón     Vymezený prostor určený jednotce k úklidu. V rámci jednotky úklid zabezpečuje nejnižší „číslo" (mazárna) nebo vojíni (gumárna).

Sahara     Ochucený nápoj, jenž příslušník nejmladšího ročníku donáší příslušníkům nejstaršího ročníku obvykle až k lůžku (regálu). Zvláště vyhledávaná je tato služba po prodloužených vycházkách.

Stíhati     Přesně a v časových limitech vykonávati zadané úkoly. Méně zdatní vojáci často používají expresivní frázi „nestíhám ani pí..".

Šikana     Jeden z mála výdobytků otrokářské společnosti dochovaný současné civilizaci. Systém umožňuje vykonávat na mladších ročnících všemožné úkony, některé známé i ze středověkých mučíren.

Špagát (též špagi)     Absolvent vojenské katedry vysoké školy. Je trnem v oku buď vojákům základní služby, nebo vojákům z povolání. Varianta, že je oblíben u obou dvou skupin současně, je daleko méně pravděpodobná než varianta, že není oblíben ani u jedné.

Veget     Volno vojáka trávené na lůžku letargickým poleháváním.

Věčňák (věčný fógl)     Voják, kterému bylo odepřeno právo na pasování a nedostává se mu tak výsad s tím spojených. Většinou mimořádně líný, případně nervově labilní, jenž nevydrží psychický tlak a tempo, což vede k tomu, že začne „ojebávat" či „bonzovat".

Vyfakovati     Z anglického „fuck off" – vykázati důstojníka z místnosti. Oblíbená zábava vojáků, kteří „mají za pár".

Vyplašenka     Senzitivně založený mladý voják. Tento hendikep je však většinou během další služby úspěšně otupěn a snadno se z něj může stát obávaný mazák.

Zatepla bonzovati     Zavčasu donášeti nadřízeným diskrétní informace o svých kamarádech za účelem získání výhod a zbavení se některých povinností.

Zjebati     Slovně napadnouti hodnostně či funkčně nižšího příslušníka armády.

Žold     Spíše symbolická připomínka peněz jako hodnotového měřítka. Vojákovi umožňuje jednou měsíčně se řádně opít a po zbytek času žít na dluh.

P. S. Pokud by tento slovníček definitivně zmizel v propadlišti dějin, nijak úkorně to vnímat nebudu.