V jaké oblasti činnosti České televize je podle vás potřeba nejvíce změn a proč?

V první řadě bych rád zmínil, že Česká televize by neměla být prostředím plným změn. Důraz bych kladl především na kontinuitu a pozitivní trend v kvalitě obsahu. Změny, které Česká televize potřebuje, jsou strukturální, tzn. bez přímého viditelného dopadu na diváka. Nejvýznamnější oblastí je pro mě v tomto případě vytvoření prostředí pro tvorbu objektivních zpráv a nastolení diskuze o restrukturalizaci financování České televize.

Jakou obchodní a finanční strategii budete v České televizi prosazovat?

V otázce obchodní a finanční strategie je třeba revidovat nevyhovující koncept financování a doplnit ho o další relevantní zdroje příjmu, jako je například využití potenciálu takzvané "chtěné reklamy" (cílené reklamy na základě profilu jednotlivých diváků). Dále považuji za nezbytné zprůhlednění vynakládaných nákladů zejména na vlastní tvorbu, kdy v současné době Česká televize využívá jako zdroj financování z velké části odpisy majetku. Takto pojímaný zdroj financování podle mého odborného názoru dává smysl jen v omezené míře a fakticky vede k podhodnocení skutečných nákladů.

V oblasti vlastní tvorby je nutné vypracovat strategický plán jejího rozvoje a kriticky zhodnotit roli České televize v tomto procesu. Pokud závěry takto nastaveného hodnocení konstatují, že Česká televize není schopna efektivně vyrábět vlastní tvorbu v některých žánrech (nikoli obecně - vlastní tvorba je pro statut České televize důležitým pilířem), bude třeba v této oblasti zvážit spolupráci s externími subjekty

Jakou obchodní a finanční strategii byste považoval za ideální?

Vzhledem k mým profesním zkušenostem si dovolím tvrdit, že ideální strategie tohoto typu neexistuje. Nicméně lze konstatovat, že ideální strategií je ta, u které se podaří dosáhnout nejširšího konsenzu, a zároveň bude schopna dlouhodobě financovat aktivity České televize. Taková strategie by mohla vypadat například tak, že veškerá vysílací a autorská práva budou financována reklamní činností, vlastní tvorba bude financována koncesionářským či obdobným poplatkem a správní náklady České televize budou hrazeny ze státního rozpočtu.

Jak hodnotíte éru Petra Dvořáka, co hodnotíte nejlépe, co nejhůře?

Funkční období generálního ředitele Petra Dvořáka lze hodnotit celkově pozitivně, nicméně mu lze v případě zpravodajství vytknout absenci prostředí, které dokáže zaručit vysokou míru objektivity a zároveň důvěryhodnosti. Dalším tématem, které není hodno obdivu (a vychází z toho i priority mé koncepce rozvoje), je zastaralý koncept financování České televize, kde si dovolím tvrdit, že není spokojena žádná ze zúčastněných stran.

Co považujete za hlavní klad svého projektu, na co kladete největší důraz?

Věřím, že mnou nabízená koncepce nabízí jiný přístup, než koncepce mých spolukandidátů. I přesto je velmi konzervativní, důraz klade na změny přednostně uvnitř fungování České televize. Těmito změnami jsou takové zásahy do struktury, které mají za cíl udržení kvality vysílání se stávající programovou nabídkou a profilací, zvýšení objektivity zpravodajství, racionalizace struktury financování a využití potenciálu všech komunikačních kanálů, ve kterých Česká televize působí, nebo by působit mohla.

Petr Vinklář

(Věk 29 let, ekonom) – Jediný "netelevizní" kandidát, v médiích dosud nepůsobil. Začínal jako finanční konzultant, byl auditorem ve společnosti KPMG, manažerem ve společnosti vyrábějící a dovážející zvířecí krmiva Hill's a v mediální a reklamní agentuře Rebel & Glory.