1. Základní registry

Čtveřice základních registrů – jakýsi „mozek" veřejné správy – funguje po ročním odkladu od července 2012. Registry umožňují, aby si úřady mezi sebou předávaly některá data, usnadňují komunikaci občanů s úřady.

Registr osob – obsahuje základní identifikační údaje o osobách, které mají IČO. Správcem je Český statistický úřad.

Registr obyvatel – obsahuje takzvané referenční údaje o lidech žijících na území ČR (občanech ČR i cizincích). Správcem je ministerstvo vnitra.

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí – zachycuje údaje o pozemcích, ulicích, katastrálních územích, stavebních objektech apod. Správcem je Český úřad zeměměřický a katastrální.

Registr práv a povinností – obsahuje údaje o vykonávaných agendách a údaje o oprávněních k přístupu k údajům v ostatních registrech. Gestorem je ministerstvo vnitra.

2. Centrální registry

Registrů, které ve svém názvu mají slovo centrální, je nespočet a dále přibývají. Nejproslulejší je Centrální registr vozidel – hlavně zásluhou toho, jak po svém rozjezdu neustále kolaboval.

Centrální registr vozidel – slouží k evidenci aut a jejich vlastníků či provozovatelů. Je v něm vedeno asi 7,5 milionu vozů.

Centrální registr zbraní – neveřejný policejní informační systém, který od poloviny roku 2014 eviduje zbraně od výroby až po zničení či vývoz ze země.

Centrální registr dlužníků (CERD) – tváří se jako veřejný, jde však o soukromý registr, za kterým stojí firma se sídlem v USA. Výpisy z něj tuzemské banky neuznávají.

Centrální evidence dotací ze státního rozpočtu (CEDR) – poskytuje přehled o poskytnutých dotacích. Zdaleka však není úplný.

Centrální registr administrativních budov (CRAB) – registr spuštěný v říjnu 2012 by měl umožnit snížit výdaje za kancelářské budovy, které stát vlastní či si je pronajímá.

Centrální evidence sbírek muzejní povahy ČR (CES) – veřejnosti přístupný informační systém ministerstva kultury soustřeďuje přehled kulturního bohatství.

Centrální registr provozovatelů kovového šrotu – má vzniknout od příštího roku jako součást boje proti nelegálnímu výkupu kovů.

Centrální registr evidenčních orgánů (CREO) – slibovala ho Nečasova vláda jako protikorupční opatření.

Centrální evidence závětí – neveřejný seznam vede Notářská komora.

Centrální evidence exekucí – zpoplatněná služba Exekutorské komory.

Centrální registr vodoprávní evidence – na portálu ministerstva zemědělství lze vyhledávat rozhodnutí a opatření vodoprávních úřadů.

Centrální registr podpor malého rozsahu (de minimis) – vznikl k 1. lednu 2010. Má zkvalitnit monitoring o těchto podporách a zrychlit administraci při jejich poskytování.

3. Justiční rejstříky

Ministerstvo spravedlnosti provozuje portál českého soudnictví, na kterém je veřejně dostupná řada důležitých rejstříků a evidencí. Jejich názvy jsou jasné, takže není potřeba je víc přibližovat.

Obchodní rejstřík

Evidence úpadců

Insolvenční rejstřík

Rejstřík trestů

Seznam soudců

Seznam rozhodců

Přehled státních zástupců

Evidence znalců a tlumočníků

Registr poskytovatelů pomoci obětem trestné činnosti

Seznam znaleckých ústavů

4. Rejstříky podnikatelů, expertů a církví

Zde je jen malá ukázka registrů a rejstříků o podnikatelích a odbornících z různých oborů. Kompletní výčet všemožných přehledů poradců a expertů by zahltil i tablet.

Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES) – údaje v přehledu ministerstva financí mají jen informativní charakter. Ministerstvo nezodpovídá za úplnost a správnost dat.

Živnostenský rejstřík – je v kompetenci ministerstva průmyslu a obchodu.

Seznam daňových poradců – vede ho profesní komora. Aktuálně v něm je 4618 poradců a 879 společností.

Seznam energetických expertů – jejich oficiální seznam vede ministerstvo průmyslu a obchodu.

Seznam kvalifikovaných dodavatelů – jde o informační systém ministerstva pro místní rozvoj.

Přehled notářů – databázi s vyhledáváním poskytuje Notářská komora.

Seznam registrovaných advokátů-mediátorů – jsou v něm ti, kteří složili zkoušky mediátora na České advokátní komoře.

Rejstřík registrovaných církví a náboženských společností – v databázi ministerstva kultury je 38 záznamů.

Rejstřík svazů církví a náboženských společností – eviduje dva členy – Ekumenickou radu církví v ČR a Vojenskou duchovní službu.

Seznam restaurátorů – vede z pověření ministerstva kultury Národní památkový ústav.

Databáze podnikatelů v oblasti audiovize – evidence ministerstva kultury.

Registr střetu zájmů – veškerá oznámení veřejných funkcionářů o majetku, příjmech, darech a závazcích eviduje ze zákona ministerstvo pro místní rozvoj.

5. Dopravní registry

Prostředky, které se pohybují po silnici, po vodě i ve vzduchu, jsou evidovány v samostatných registrech. Znovu nezmiňujeme registr vozidel, který je mezi centrálními registry.

Registr podnikatelů v silniční dopravě – obsahuje i přehled řidičů taxislužby. Vede ho ministerstvo dopravy.

Registr odcizených vozidel – veřejně dostupná databáze, kterou spravuje Policie ČR.

Letecký rejstřík – zapisují se do něj údaje o letadlech, jejich vlastnících a provozovatelích. Eviduje i vzducholodě, horkovzdušné a plynové balony.

Evidence bezpilotních letadel – vede ji Úřad pro civilní letectví. Aktuálně v něm je 217 hexakoptér, kvadrakoptér, oktokoptér a pozemních letounů.

Evidence provozovatelů leteckých prací – a leteckých činností pro vlastní potřebu bezpilotními letadly. V seznamu Úřadu pro civilní letectví je 44 osob a firem.

Seznam firem oprávněných ke zkoušení, projektování, údržbě, výrobě a řízení zachování letové způsobilosti – vede Úřad pro civilní letectví.

Námořní rejstřík – seznam o plavidlech, jejich vlastnících a provozovatelích zachycuje informační systém námořní plavba ministerstva dopravy.

Plavební rejstřík – vede ho Státní plavební správa, je veřejný. Evidovaní dostávají lodní osvědčení.

Registr malých plavidel – přehled o rekreačních a závodních plachetnicích a motorových lodích není veřejně přístupný. Plavební úřad poskytuje informace jen na vyžádání.

6. Zemědělské registry

Nejvíce dotovaný obor podnikání je nejbohatší i na registry, využívané ke kontrolám. Ne vždy však fungují, jako třeba registr příjemců dotací, což se lze přesvědčit přímo na osobě ministra a zemědělce Mariana Jurečky. Podle jednoho registru dostal pouze 39 613 korun za rok 2004. Jiný resortní přehled zase uvádí, že za předminulý rok inkasoval 154 tisíc korun.

Evidence zemědělských podnikatelů – každý, kdo hodlá podnikat v zemědělství, se musí přihlásit jako zemědělský podnikatel na obecním úřadě obce s rozšířenou působností.

Registr ekologických podnikatelů – veřejně přístupný přehled o zemědělcích, výrobcích biopotravin, včelařích, pěstitelích hub, chovatelích ryb, kteří obdrželi registraci a mohou užívat značku BIO.

Registr poradců – pro oblast zemědělství, rostlinolékařství a lesnictví.

Registr příjemců dotací – aplikace na ministerském Portálu farmáře má poskytovat informace o vyplacených dotacích, ale plně nefunguje.

Registrace a evidence dodavatelů – podléhají jí všichni, kdo prodávají, vyrábějí nebo dovážejí sazenice révy vinné, chmele, ovocných stromků a zeleniny pro jiného než konečného spotřebitele.

Registr půdy – takzvaný LPIS eviduje zemědělské pozemky, na které lze brát dotace. Na rozdíl od katastru nemovitostí, ve kterém je směrodatné vlastnictví, je LPIS veden podle uživatelů.

Registr vinic – obsahuje seznam registrovaných vinic, údaje o pěstitelích, o hodnocených a zatříděných vínech.

Registr sadů – kdo chce žádat o dotace na ovocné sady, musí je nahlásit do speciálního registru.

Registr chmelnic – obsahuje údaje o chmelnicích a pěstovaných odrůdách.

Registr množitelských porostů – zachycuje údaje o výrobě rozmnožovacího materiálu i o podaných žádostech o jeho uznání. Týká se to chmele, révy vinné a ovocných druhů.

Registr zvířat – evidenci chovatelů a zvířat zajišťuje z pověření státu Českomoravská společnost chovatelů.

Registr přípravků na ochranu rostlin – v databázi je seznam postřiků na ochranu rostlin, povolených pro použití v Česku.

Registr hnojiv – zachycuje registrovaná hnojiva, která je možno prodávat a používat v tuzemsku.

Registr krmivářských provozů – kdo chce vyrábět, skladovat, rozvážet a prodávat krmiva, musí se registrovat na Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském.

Rejstřík honebních společenstev – veřejně přístupný seznam, do něhož se zapisují údaje o honebních společenstvech, což jsou vlastníci lesů a pozemků v honitbě.

7. Finanční registry

Řadu registrů provozují formou webové služby finanční a celní správa. Evidované osoby se dají vyhledávat podle DIČ – čísla plátce daně. Veřejně přístupná databáze o DIČ ovšem neexistuje.

Registr plátců DPH

Registr nespolehlivých plátců DPH

Registr plátců spotřebních a ekologických daní

Registr kontrolních pásek

Registrovaní distributoři pohonných hmot

Registr osob povinných značit líh a distributoři lihu

Registr osob nakládajících se zvláštními minerálními oleji

Centrální registr úvěrů – vede Česká národní banka.

Rejstřík koncesních smluv – součást portálu o veřejných zakázkách.

8. Komerční registry

Elita, ale především dlužníci se mohou najít v registrech, které provozují soukromé firmy.

Registr solventních firem – poradenská společnost Bisnode firmy v této své databázi představuje jako elitu českého podnikatelského prostředí.

Registr ELIXIR – společný projekt makléřských a finančněporadenských společností, pojišťoven a bankovních institucí.

Registry Solus – zájmové sdružení právnických osob vede vicero registrů: podnikatelů, insolvenční, neplatných dokladů, ale i pozitivní.

Registr dlužníků – další z databáze dlužníků je dostupná na webu Dlužíš.cz.

Rejstřík dluhů – server Rejstrikdluhu.cz provozuje soukromá firma na vymáhání pohledávek.

9. Školské a vědecké registry

Obohatit resort školství o nový rejstřík učitelů chtěl bývalý ministr Marcel Chládek (ČSSD), ale ve sněmovně neuspěl. Jeho stranická nástupkyně Kateřina Valachová zase přichází s nápadem na rejstřík sportovců.

Školský rejstřík – veřejný seznam resortního ministerstva zahrnuje vedle škol různých úrovní i školní jídelny, družiny a internáty.

Registr docentů a profesorů – jedině pod přístupovým heslem lze hledat v ministerském REDOP údaje o lidech zaměstnaných na veřejných a soukromých vysokých školách.

Registr digitalizace – společný projekt Národní knihovny, Knihovny Akademie věd a společnosti INCAD pro vytvoření národního registru digitalizovaných dokumentů.

Rejstřík informací o výsledcích – přehled o výsledcích projektů výzkumu a vývoje podporovaných z veřejných prostředků.

Rejstřík veřejných výzkumných institucí – spravuje ho ministerstvo školství.

Registr uměleckých výstupů – iniciovaly ho vysoké umělecké školy spolu s resortním ministerstvem. Zatím jde o pilotní projekt, který ověřuje hodnocení uměleckých výstupů.

Databáze českého uměleckého překladu a překladatelů – databáze vznikla ve spolupráci Ústavu translatologie FF UK a katedry anglistiky a amerikanistiky FF MU.

10. Ekologické registry

Ministerstvo životního prostředí vede kromě Integrovaného registru znečišťování také četné seznamy osob, které odebírají použitá elektrozařízení, pneumatiky, autovraky. V resortní databázi jsou dále seznamy autorizovaných osob na všemožné činnosti, které si laik ani neumí představit.

Integrovaný registr znečišťování – veřejně přístupná databáze ministerstva životního prostředí obsahuje informace o emisích některých znečišťujících látek v ovzduší, ve vodě, v půdě, odpadních vodách a odpadech.

Registr objektů ÚSOP (Ústřední seznam ochrany přírody) – digitální registr zpřístupňuje informace o zvláště chráněných územích, územích soustavy Natura 2000 či památných stromech.

Registr CITES – systém pro regulaci obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

Rejstřík obchodování s emisními povolenkami – jeho spravováním pověřilo ministerstvo životního prostředí společnost OTE. Systém eviduje vydávání, držení, převádění a rušení povolenek.

Registr starých důlních děl – z pověření resortního ministerstva spravuje registr, ve kterém je 2741 objektů, Státní geologická služba.

Seznam odborných dodavatelů – registrace stavebních a montážních firem, zapojených do program Zelená úsporám. Zajišťuje Státní fond životního prostředí.

11. Zdravotnické registry

Když jde o zdraví, dala by se existence četných registrů pochopit. Jenže by se shromažďování obzvlášť citlivých informací o konkrétních lidech nemělo zvrtávat, což se děje. Vláda chce obohatit současné registry, zavést další registry a nový superregistr s informacemi o všech proplacených zdravotních zákrocích od všech zdravotních pojišťoven.

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb – volně nepřístupný seznam o poskytovatelích zdravotních a sociálních služeb.

Registr léčiv – přehled o lécích, které musí být před uvedením na český trh registrovány u SÚKL. Posuzuje se bezpečnost, účinnost a kvalita léků.

Registr zdravotnických pracovníků – eviduje bezmála 152 tisíc osob, z toho je 103,5 tisíce všeobecných sester, 9,5 tisíce fyzioteraupetů a bezmála 9 tisíc zdravotních laborantů.

Registr zdravotnických prostředků – SÚKL eviduje všechny prostředky uvedené na český trh.

Národní onkologický registr – celoplošný registr ke sledování četnosti onkologických onemocnění, typu léčby a dalšího vývoje onemocnění.

Národní registr hospitalizovaných – jeho účelem je přehled o zdravotním stavu populace.

Národní registr reprodukčního zdraví – podává informace o rodičkách, novorozencích, jejich vrozených vadách, o potratech a asistované reprodukci.

Národní registr kloubních náhrad – shromažďuje informace o pacientech s endoprotézami a provedených operacích.

Národní registr úrazů – registr spuštěný od 1. 4. 2015 by měl zachytit každého, kdo byl hospitalizovaný pro úraz.

Národní registr nemocí z povolání – existuje od roku 1991 a navazuje na dlouhodobé sledování od roku 1973.

Národní registr léčby uživatelů drog – shromažďuje údaje pro studie a výzkum i protidrogovou politiku státu.

Národní registr kardiovaskulárních operací a intervencí – sloučil původně dva registry o prodělaných kardiovaskulárních případech a operacích srdce.

Národní registr osob trvale vyloučených z dárcovství krve – má podchytit každého HIV pozitivního, osoby se žloutenkou a jinými infekcemi přenosnými krví.

Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství – zdroj informací o podrobnostech násilných a náhlých úmrtí a předávkováních drogami.

Český národní registr dárců dřeně – za dobrovolnou databází je Nadace pro transplantace kostní dřeně a transplantační centrum ve fakultní nemocnici v Plzni.

12. Územní registry

Základem všeho je katastr nemovitostí. Existují ale i další úzce zaměřené přehledy a registry, které podávají obrázek o území České republiky.

Národní databáze brownfieldů – veřejně dostupný přehled lokalit určených k prodeji nebo pronájmu naplnila státní agentura CzechInvest spolu s krajskými úřady.

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí – webová služba Českého zeměměřického a katastrálního úřadu.

Registr sčítacích obvodů a budov – veřejný seznam Českého statistického úřadu.

Registr svahových nestabilit – mapová aplikace České geologické služby pro potřeby veřejné správy i občanů.

Registr sesuvů – na původní službu Geofondu, která obsahuje celkem 9323 záznamů, navázala Česká geologická služba.

Registr subjektů technické infrastruktury – portál důležitý pro projektanty, stavebníky, developery a stavební úřady provozuje soukromá společnost Hrdlička z Tetína na Berounsku.

Rejstřík jeskyní – kompletní přehled o všech jeskyních v republice vznikl jako doprovodná pomůcka ke knize Jeskyně vydané v roce 2009.

13. Ochranné registry

Chránit si patenty, ochranné známky a průmyslové vzory je bez diskuse. Zato nároky různých autorských svazů na poplatky za pouštění rádia a hraní písniček v obchodech, kadeřnictvích či jiných provozovnách dospěly až k Ústavnímu soudu. Ten se zastal obchodníků.

Databáze ochranných známek – veřejnou databázi o platných ochranných známkách vede Úřad průmyslového vlastnictví a odkazuje i na podobné zahraniční přehledy.

Databáze patentů a užitných vzorů – obsahuje přihlášky vynálezů zveřejněné od roku 1991, udělené patenty a rovněž evropské patenty platné na území ČR a zapsané užitné vzory.

Databáze průmyslových vzorů – další z databází Úřadu průmyslového vlastnictví.

OSA – databáze hudebních děl – obsahuje díla z repertoáru domácích i zahraničních autorů, které zastupuje Ochranný svaz autorský (OSA). Za jejich šíření vybírá poplatky.

Rejstřík předmětů ochrany – vede Ochranná organizace autorská (OOA-S), která zastupuje autory děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl.

14. Hobby registry

Představujeme namátkou vybrané registry, které jsou soukromou iniciativou. Mají pomoci při nálezu příbuzných, ztracených zvířat či věcí, poznat zajímavá místa či dobrovolně evidovat sportovce.

Česká národní genografická databáze – má pomoci zájemcům hledat neznámé genetické příbuzné a sestavovat rodokmeny.

Národní registr majitelů zvířat – umožňuje on-line registraci domácích mazlíčků označených mikročipy, které mají pomoci při ztrátě a nalezení zvířat.

Registr petpasů – evidenci zvířat v zájmovém chovu a cirkusových zvířat vede Komora veterinárních lékařů. Ukládá jí to zákon.

Registr odcizených věcí – vytvořil ho muž z Plzně, jemuž ukradli minimotorku, kterou si sám zkonstruoval. V registru dominují zcizená horská kola.

CEREK – Centrální registr jízdních kol pro ČR – soukromá iniciativa, která chce zkomplikovat život zlodějům kol.

Český registr fitness profesionálů – vede ho Česká fitness komora.

Databáze fotbalistů – přehled o fotbalových klubech i konkrétních hráčích vede Fotbalová asociace ČR.

Národní registr pramenů a studánek – najít pramének čisté vody v přírodě je mnohdy zázrak, proto přišli Mladí ochránci přírody s tímto nápadem.

15. Registry odpůrců a zákazů

Našli jsme jen tři rejstříky, které mají negativní výraz přímo v názvu. Dobrá zpráva na konec? Co takhle zavést Registr zbytečných rejstříků, kterým by se museli řídit politici a úředníci?

Národní registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů – zřizovatelem je ministerstvo zdravotnictví.

Rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek – součást informačního systému o veřejných zakázkách.

Rejstřík osob se zákazem plnění koncesních smluv – součást informačního systému o veřejných zakázkách.