curiosmos.com, en.wikipedia.org/wiki/Serpentinization, www.nbcnews.com, www.dailymail.co.uk

Jakékoli zprávy nebo tvrzení o odlupování zemské kůry je třeba vnímat skepticky a kriticky je posuzovat na základě vědeckých důkazů. O tom, že se zemská kůra odlupuje u pobřeží Portugalska, však hovoří i vědecké důkazy. Kdyby došlo k jejímu odloupnutí, mohla by zmenšit plochu Atlantského oceánu.

Seismicky velmi aktivní oblast

Za závažným odhalením stojí mezinárodní tým vědců. Ti zjistili, že se ve výše jmenované oblasti odděluje spodní část tektonické desky. Důvodem je zemětřesení, k němuž v oblasti došlo v roce 1969. Zemětřesení bylo tak silné, že jeho následkem vznikla vlna tsunami. Navíc se nejednalo o první zemětřesení v oblasti, podobné, v listopadu 1755, zničilo město Lisabon.

Ač existují na světě i jiné oblasti s daleko vyšší sopečnou aktivitou, zde je pozoruhodné to, že k zemětřesení došlo v relativně ploché oblasti, bez tektonických zlomů. Proto vědci začali hledat důvod. A právě tímto důvodem by mohlo být to, že se horní část zemské kůry může odlupovat od spodní vrstvy, jinými slovy se jedna část litosféry začíná propadat pod druhou.

Na video o pohybu tektonických desek se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Jaké by byly důsledky?

Kdyby k oddělení kůry skutečně došlo, mohla by v místě vzniknout nová tzv. subdukční zóna. To je oblast, kde se jedna tektonická deska zařezává pod jinou. Vlivem této podivné události by se mohl dokonce evropský kontinent posunout směrem ke Kanadě. Spolu s tím by došlo ke zmenšení rozlohy Atlantského oceánu.

Výsledky vědeckých pozorování byly prezentovány na odborném sympoziu ve Vídni. Bylo také rozhodnuto oblast dále bedlivě zkoumat a porovnat výsledky s dalšími, již existujícími.

Co je serpentinizace

Vědci se domnívají, že by mohla být odhalena tzv. serpentinizace. Při tomto jevu voda z oceánu prosakuje na dno desky skrze síť zlomů, které v ní jsou, a přitom změkčuje minerály litosféry. To by skutečně podpořilo teorii o podsouvajících se tektonických deskách.

Pokud by byl proces dokonán, tektonická deska by mohla natolik zeslábnout, že by se její spodní vrstva odloupla od horní. Hluboké trhliny by v místě vytvořily malou subdukční zónu.

K takto vědecky podloženému jevu dochází historicky poprvé. Studie zatím nebyla odborně publikována, ale budeme čekat na další výsledky.

Na odbornější video přímo z této oblasti se podívejte zde:

Zdroj: Youtube