Geometrie bývala v dobách antiky a středověku mnohem zábavnějším oborem, než jak ji známe dnes. V jednotlivých obrazcích myslitelé hledali symboliku, která by je navedla k pochopení základu světa a života. Kružnice, elypsa, čtverec, pravý úhel, rovnostranný trojúhelník, už jen tyto základní tvary zobrazují dokonalost, kterou v přírodě běžně nevídáme - žádné jezero není dokonale kulaté, žádný okvětní lístek dokonale oválný. Geometrické obrazce narýsované lidskou rukou se proto našim předkům jevily jako dokonalé předobrazy nedokonalého světa.

Záhada vitruviánského muže

V tomto názoru je utvrdil fakt, že s pomocí geometrie se mnohem lépe stavělo, ba dokonce mohly vznikat stavby dosud nevídané - vysoké chrámy, patrové paláce, arény. Geometrie se promítla také do umění, neboť souměrnost byla vnímána coby klíč k dokonalé kráse. Mnohé dekorace pak nesly vzor protínajících se kružnic, označovaných jako "květ života". V tomto fascinujícím obrazci myslitelé tušili základ všeho vesmíru i samotného člověka. Dumali nad ním i středověcí mystici a zabýval se jím také renesanční umělec Leonardo Da Vinci.

Jak může souviset kružnice s člověkem? Leonardo si to nakreslil. Vyšel přitom z poznatků antického architekta Vitruvia, který poukázal na fakt, že tělo dospělého člověka s roztaženýma rukama je přibližně stejně dlouhé na výšku i na šířku. Leonardovi se tak lidská postava krásně vešla do čtverce i kružnice se středem přímo v pupku.

Zdroj: Youtube

Dotek dokonalosti

Člověk tedy není sám o sobě tvarově dokonalý, ale má schopnost zaujmout pozici, která se dokonalosti dotýká. V přeneseném významu se díky tomu může dokonalosti přiblížit i jeho duše.

Vraťme se ale ke květu života, který je složen z devatenácti propletených kružnic. Průsečíky se nacházejí nejen v jejich středech, ale také v bodech, do kterých Leonardo zakreslil rozpažené lidské ruce. Celý obrazec je dokonale symetrický a připomíná rozvinutou květinu. Podle mystiků jde o zobrazení počátku vesmíru i stvoření člověka v jeho dokonalé formě, ke které se opět snažíme navrátit. Proto také tento symbol lahodí oku hned na první pohled.

S rozvojem moderní vědy vyvstaly ještě další zajímavé souvislosti. Například shluk buněk lidského embrya pod mikroskopem rovněž připomíná propletené kružnice. To však antičtí filosofové ani Leonardo ve své době nemohli tušit. Je možné, že geometrie není jen o rýsování stavebních plánů a květ života je opravdu symbolem zrození člověka? Kdyby se byl Leonardo Da Vinci dožil dnešních dnů, jistě by nám to vysvětlil.

Zdroje: www.reach-unlimited.com, www.uniguide.com