Rady ohledně výchovy dětí nacházíme v evropských pramenech už od 9. století. Na prvním místě se zdůrazňovala zbožnost, od které se odvíjely základní morální vlastnosti jedince. Výuka náboženství jako stěžejního předmětu logicky vyplývala ze skutečnosti, že v raném středověku bylo veškeré vědění, včetně znalosti písma, soustředěno v rukou mnichů a církevních hodnostářů. Odhaduje se, že číst a psát umělo pouze 10 procent mužské populace, a gramotnost mezi ženami činila dokonce jen 1 procento.

Za vzděláním do kláštera

V prostých venkovských rodinách nebylo vzdělání pro děti dostupné a ani nebylo vlastně potřeba. Dívky se učily domácím pracím od svých matek a při žních pomáhaly na poli. Rodiny urozené však při výchově dětí kopírovaly zvyklosti královských rodů, aby se dostaly ve společenském žebříčku co nejvýše.

Nebylo proto výjimkou, že se v kruzích vyšší šlechty dostalo vzdělání i dcerám. Zpočátku ho poskytovaly zejména kláštery, kde se vyučovalo především čtení a psaní v latině, hudba, vyšívání a tkaní, ale některé konventy děvčatům nabízely i lekce aritmetiky, geometrie, rétoriky a astronomie. Z kláštera pak dívka hladce přešla do rukou vhodného ženicha; pokud se žádný nenašel, mohla zde zůstat a nastoupit dráhu ctihodné sestry. V obou případech měla budoucnost ke spokojenosti rodičů zajištěnou.

Příklad svaté Alžběty

Otázkami, jak nejlépe vychovat dívku, se v českých zemích zabýval Tomáš Štítný ze Štítného (cca 1333-1401). Tento intelektuálně založený příslušník nižší šlechty proslul nejen jako moudrý kazatel, ale také coby překladatel latinských děl do češtiny a autor četných traktátů. Vlastní dceru vychoval na příkladu života svaté Alžběty; za tímto účelem přeložil původní latinskou legendu ze 13. století a doplnil ji o praktické rady, které měly posloužit i dalším rodičům.

Svatá Alžběta si v dětství podle Štítného hrála, běhala a skákala stejně jako ostatní děti, avšak věděla přitom, že náboženské povinnosti jsou důležitější než zábava, a v případě nutnosti byla schopna odříkání. Její svatý charakter se projevil i ve vztahu k vrstevnicím, které dokázala usmířit, když se mezi sebou rozhádaly.

Z vlastností dospělé ženy a manželky pak Štítný vyzdvihoval lásku k manželovi, úctu k jeho rodičům, péči o hospodářství, smířlivost a soucit s chudými. Za nežádoucí naopak považoval marnivost, rozhazovačnost, přílišnou náruživost a opilství. Kromě toho vyjádřil na svou dobu poměrně moderní názor, že žena by měla býti muži "nejen poslušnou pomocnicí, ale i mravní oporou, rádkyní a v jistém smyslu partnerem".

Ve vrcholném středověku narostl počet světských škol a vzdělání se stalo o něco dostupnější i dívkám z městských vrstev. Ženy ve městech se často věnovaly vlastnímu řemeslu či obchodu a gramotnost pro ně byla výhodou. Na vysokoškolské vzdělání ale neměly šanci dosáhnout. Prvního doktorátu se v dějinách Evropy dočkala teprve dominikánská jeptiška Juliana Morell v roce 1608.

Zdroje: spartacus-educational.com, karolinum.cz, www.history.com