Dvě historické „karty“

Černá armáda. Proč se jí říkalo „černá“ není úplně jasné, nicméně jedna z verzí je, že toto pojmenování dostala Korvínova vojska díky černé zbroji vojenského velitele „černé roty“, moravského šlechtice Jana Hanuše Haugvice z Hanušovic. Korvín – Matyáš Hunyadi byl jeden z nejmocnějších středoevropských panovníků své doby (vláda 1458-1490). Je též známý jako Matyáš Korvín nebo Matyáš I.

Za osvětlením pojítek Matyáše I. s husity se vydáme do roku 1434, konkrétně do bitvy u Lipan. Tehdy radikální husité – táborité a sirotci utrpěli drtivou porážku, kterou jim uštědřili umírnění kališníci.

Husitští bojovníci, poté zvaní bratříci, opustili zemi a vstoupili do služeb šlechticů. Velká část z nich později jako bratřické vojsko v počtu 15 až 20 tisíc bojovníků pod vedením Petra Aksamita ovládla východní a zčásti i střední Slovensko. Bratříci představovali vážnou hrozbu pro mocenské vztahy v Uhersku. Jejich vzestup jim překazil Korvín poté, co usedl na uherský trůn. Rok 1467 po prohrané bitvě byl pak rokem jejich pádu.   

Jak Korvín k husitům přišel

Najímání vojáků do armád bylo v průběhu vojenské historie běžnou praxí. Žoldnéřské vojsko měl i János Hunyadi, otec Matyáše. Ten ale, zřejmě inspirován četbou o J. Caesarovi, přišel s myšlenkou stálé profesionální armády žoldnéřů. Do svých služeb najal i bývalé husity, bratříky, protože si navzdory porážce jejich bojových zkušeností a dovedností vážil. A tak se čeští, moravští a slezští bojovníci stali jádrem jeho Černé armády.

Středověký postrach

Černou armádu Matyáše Korvína tvořilo dělostřelectvo, lehká a těžká jízda a pěšáci. Od počátku si velitel uvědomoval, jak důležité byly – tehdy zcela nové – palné zbraně. Zhruba jeden ze čtyř bojovníků byl vybaven arkebuzou, což byla jednoduchá zbraň, takové ruční mini dělo. Na tu dobu to byl neuvěřitelný vojenský pokrok.

Na vrcholu své slávy Korvínova armáda čítala až 28 tisíc žoldnéřů. Mezi nimi byli už i Srbové, Chorvaté, Poláci, ale i Maďaři a Bavoři. Matyáš vyhrával jednu bitvu za druhou. Nejvýznamnější z nich je vítězství nad Osmanskými Turky v roce 1479. K pověsti Černé armády jako nejlepšího a nemocnějšího vojska také velkou měrou přispěla osvědčená bojová taktika bratříků i jejich zbraně.  

Po smrti krále Matyáše Korvína jeho armáda zanikla.

www.topmagazine.cz, cs.wikipedia.org, nasregion.cz, cs.wikipedia.org/wiki