english.radio.cz, www.ncbi.nlm.nih.gov, www.nationalgeographic.com

Ačkoliv tvoří Slované až třetinu evropské populace, ženy mají své kořeny v mnoha etnických skupinách.

Testy DNA prozradily o Slovanech záhadnou věc

Genetika je cestou, jak odpovědět na otázky ohledně původu toho či onoho národa. Právě DNA testy pak mohou také jakákoliv předchozí tvrzení zcela vyvrátit. 

Ačkoliv tvoří Slované téměř třetinu evropské populace, k určení přesné analýzy jejich původu je to málo. Tyto tzv. uniparentální markery přinášejí jen strohé informace o skutečném genetickém původu. 

Je nutné přistoupit k analýze DNA. Právě část genomu, jež se dědí z generace na generaci, může s přesností určit, odkud pocházíme. 

Autozomální DNA je tou částí genomu, která se dědí po obou rodičích. Analýzou této DNA se ukázalo, že zastoupení haploskupin, které měly být specifické právě pro Slovany, je shodné s populacemi, které nejsou stejného původu. 

„Mitochondriální DNA dnešních Slovanů nenaznačuje společný původ, který by je odlišoval od ostatních populací střední, východní a jižní Evropy," řekli Alena Kosniaveric, profesorka a genetička z univerzity v Tartu a Alexej Kassian, historický lingvista z Jazykovědného ústavu Ruské akademie věd.

Vede to k závěru, že ve slovanské DNA neexistuje žádná ostrá hranice, která by byla schopná oddělit Slovany od neslovanských populací.

Záhadou pak zůstává také DNA slovanských žen, která ukazuje, že slovanské ženy nemají žádný společný původ. 

Ženy nemají žádný společný původ

Analýzou autozomální DNA se dále zjistilo, že slovanské populace jsou geneticky blíž sousedním neslovanským populacím než vzdálenějším slovanským. Češi a Slováci jsou pak směsicí mezi východními a jižními Slovany.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Raritou je pak také severozápad střední Evropy. Právě tam podle vědců žily společně jak kmeny hovořící germánsky, tak keltsky. Tato skupina obyvatel, která s velkou pravděpodobností plynule přecházela od jednoho jazyka k druhému, se označuje jako germánští Keltové. 

Specifické jsou v tomto ohledu také poznatky týkající se slovanských žen. K těm došla nová metoda populační genetiky, jejíž cílem je s přesností určit společného genetického předka. Tyto "úseky shodného původu" však u slovanských žen objeveny nebyly. 

Důvodem je expanze slovanských žen, ke které v rozmezí před 1000 až 2000 lety docházelo. Podle analýzy DNA byl pohyb slovanských žen větší, než pohyb slovanských mužů, ačkoliv to samo o sobě nemuselo znamenat masivní migraci. 

Tím se vytvářela větší příbuznost slovanských a neslovanských předků. Vznikaly jazykové změny a prohlubovala se interakce s místním obyvatelstvem.