Bouře Hannah, která zasáhla Wales větrem o rychlosti až 80 km/h, způsobila značnou pobřežní erozi a odhalila zkamenělé zbytky lesa, který byl po více než čtyři tisíciletí ponořen pod hladinou moře. Objev učinil místní obyvatel, který si všiml pozůstatků prehistorického lesa na pláži nedaleko Borthu, přímořského města v Ceredigionu v západním Walesu.

Zkamenělý les, který se táhne v délce téměř dvou kilometrů podél pobřeží, obsahuje zbytky stovek stromů, včetně dubu, borovice, břízy a vrby. Předpokládá se, že stromy byly součástí prehistorického lesa, který pokrýval tuto oblast přibližně před 6 000 lety, než byla země zatopena stoupající hladinou moře.

Na video se podívejte tady:

Zdroj: Youtube

Význam nálezu

Objev zkamenělého lesa je významný z několika důvodů. Zaprvé poskytuje cenné poznatky o dávné krajině a životním prostředí Walesu a o tom, jak se v průběhu času měnilo. Předpokládá se, že les byl zatopen stoupající hladinou moře přibližně před 4 500 lety, v období globálního oteplování. To naznačuje, že oblast byla kdysi mnohem sušší a panovalo zde jiné klima než dnes.

Za druhé, zkamenělý les je vzácnou a důležitou lokalitou, která poskytuje okno do minulosti, jež nám může pomoci pochopit, jak se ekosystémy vyvíjejí a přizpůsobují v čase. Les pravděpodobně obsahuje množství informací o tehdejší flóře a fauně, včetně pylu, hmyzu a dalších organismů.

V neposlední řadě objev zkamenělého lesa poukazuje na význam pobřežní eroze a dopad klimatických změn na naše životní prostředí. Eroze způsobená bouří Hannah je jen jedním z příkladů toho, jak mohou extrémní povětrnostní události odhalit skryté poklady a odhalit křehkost našeho životního prostředí.

Ochrana ztraceného světa

I když je objev zkamenělého lesa vzrušujícím a důležitým nálezem, je také křehký a náchylný k poškození. Působení vzduchu a přírodních živlů může způsobit rychlý rozklad dřeva a lokalitě hrozí poškození ze strany návštěvníků a eroze.

V zájmu ochrany ztraceného světa zahájila velšská vláda kampaň, jejímž cílem je zvýšit povědomí o lokalitě a povzbudit návštěvníky, aby se k ní chovali šetrně a s úctou. Lokalita byla také vyhlášena lokalitou zvláštního vědeckého zájmu (SSSI) a přístup na ni je omezen, aby byla chráněna před poškozením.

Objev zkamenělého lesa ve Walesu je fascinujícím a významným nálezem, který poskytuje cenné poznatky o starobylé krajině a životním prostředí Walesu.

www.thesun.co.uk, www.foxnews.com, www.frieze.com